کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم – ويبره

گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم – مولوی

گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم
گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم         تو قصه خود می گو من قصه خود گفتم

ادامه خواندن “گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم – ويبره”

اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد – ويبره

اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد – عطار نیشابوری

اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد
اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد         ز ذره ذره هزار آفتاب برخیزد

ادامه خواندن “اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد – ويبره”

گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر – ويبره

گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر – مولوی

گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر
گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر         ور سپارم هر دمی جان دگر بسپرده گیر

ادامه خواندن “گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر – ويبره”

ای به وصفت گمشده هرجان که هست – ويبره

ای به وصفت گمشده هرجان که هست – عطار نیشابوری

ای به وصفت گمشده هرجان که هست
ای به وصفت گمشده هرجان که هست         جان تنها نه خرد چندان که هست

ادامه خواندن “ای به وصفت گمشده هرجان که هست – ويبره”

گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش – ويبره

گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش – مولوی

گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش
گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش         ور زانک تو عاشق نه‌ای رو سخره می‌کن خار کش

ادامه خواندن “گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش – ويبره”

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر – ويبره

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر – عطار نیشابوری

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر         وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر

ادامه خواندن “ای در درون جانم و جان از تو بی خبر – ويبره”

گر نرگس خون خوارش دربند امانستی – ويبره

گر نرگس خون خوارش دربند امانستی – مولوی

گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
گر نرگس خون خوارش دربند امانستی         هم زهر شکر گشتی هم گرگ شبانستی

ادامه خواندن “گر نرگس خون خوارش دربند امانستی – ويبره”

ای دو عالم پرتوی از روی تو – ويبره

ای دو عالم پرتوی از روی تو – عطار نیشابوری

ای دو عالم پرتوی از روی تو
ای دو عالم پرتوی از روی تو         جنت الفردوس خاک کوی تو

ادامه خواندن “ای دو عالم پرتوی از روی تو – ويبره”

گر یک سر موی از رخ تو روی نماید – ويبره

گر یک سر موی از رخ تو روی نماید – مولوی

گر یک سر موی از رخ تو روی نماید
گر یک سر موی از رخ تو روی نماید         بر روی زمین خرقه و زنار نماند

ادامه خواندن “گر یک سر موی از رخ تو روی نماید – ويبره”

ای ز عشقت این دل دیوانه خوش – ويبره

ای ز عشقت این دل دیوانه خوش – عطار نیشابوری

ای ز عشقت این دل دیوانه خوش
ای ز عشقت این دل دیوانه خوش         جان و دردت هر دو در یک خانه خوش

ادامه خواندن “ای ز عشقت این دل دیوانه خوش – ويبره”

گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر – ويبره

گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر – مولوی

گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر
گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر         آه ندارم گهر گفت نداری بخر

ادامه خواندن “گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر – ويبره”

ای عشق تو با وجود هم تنگ – ويبره

ای عشق تو با وجود هم تنگ – عطار نیشابوری

ای عشق تو با وجود هم تنگ
ای عشق تو با وجود هم تنگ         در راه تو کفر و دین به یک رنگ

ادامه خواندن “ای عشق تو با وجود هم تنگ – ويبره”

ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده – ويبره

ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده – عطار نیشابوری

ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده
ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده         در هر زبان خوشی لب تو مثل شده

ادامه خواندن “ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده – ويبره”

گیرم که بود میر تو را زر به خروار – ويبره

گیرم که بود میر تو را زر به خروار – مولوی

گیرم که بود میر تو را زر به خروار
گیرم که بود میر تو را زر به خروار         رخساره چون زر ز کجا یابد زردار

ادامه خواندن “گیرم که بود میر تو را زر به خروار – ويبره”