دسته: شعر

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره 0

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

قسمت اول (صفحه ۱) – ویبره 0

قسمت اول (صفحه ۱) – ویبره

قسمت اول (صفحه ۱) – بابا طاهر خوشا آنانکه الله یارشان بی         بحمد و قل هو الله کارشان بیخوشا آنانکه دایم در نمازند         بهشت جاودان بازارشان بی

بیار باده که اندر خمار خمارم – ويبره 0

بیار باده که اندر خمار خمارم – ويبره

بیار باده که اندر خمار خمارم – مولوی بیار باده که اندر خمار خمارم         خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارم

نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم – ويبره 0

نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم – ويبره

نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم – پروین اعتصامی نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم         به کز این پس کندش نطق خرد ابکم

بیچاره کسی که زر ندارد – ويبره 0

بیچاره کسی که زر ندارد – ويبره

بیچاره کسی که زر ندارد – مولوی بیچاره کسی که زر ندارد         وز معدن زر خبر ندارد

آرزوی مادر – ويبره 0

آرزوی مادر – ويبره

آرزوی مادر – پروین اعتصامی جهاندیده کشاورزی بدشتی         بعمری داشتی زرعی و کشتی

در بیشه زار یادها – ویبره 0

در بیشه زار یادها – ویبره

در بیشه زار یادها – فریدون مشیری شب بود و ابر تیره و هنگامه باد

تا نزند آفتاب خیمه نور جلال – ويبره 0

تا نزند آفتاب خیمه نور جلال – ويبره

تا نزند آفتاب خیمه نور جلال – مولوی تا نزند آفتاب خیمه نور جلال         حلقه مرغان روز کی بزند پر و بال

این قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خود سروده‌ام – ويبره 0

این قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خود سروده‌ام – ويبره

این قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خود سروده‌ام – پروین اعتصامی پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل         تیشه‌ای بود که شد باعث ویرانی من

شکار – ویبره 0

شکار – ویبره

شکار – فریدون مشیری در دل خاموش کوه تبر صدا کرددر دل کبکی ترانه خوان شرر افتاد

تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار – ويبره 0

تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار – ويبره

تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار – مولوی تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار         بر مثل ذره‌ها رقص کنان پیش یار

تیر و کمان – ويبره 0

تیر و کمان – ويبره

تیر و کمان – پروین اعتصامی گفت تیری با کمان، روز نبرد         کاین ستمکاری تو کردی، کس نکرد

چراغ راه – ویبره 0

چراغ راه – ویبره

چراغ راه – فریدون مشیری شکفته روی اقیانوس شب ماهنسیمش می نوازد گاه و بی گاه

تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو – ويبره 0

تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو – ويبره

تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو – مولوی تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو         بهر آرام دلم نام دلارام بگو

دو محضر – ويبره 0

دو محضر – ويبره

دو محضر – پروین اعتصامی قاضی کشمر ز محضر، شامگاه         رفت سوی خانه با حالی تباه