کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

نفس برآمد و كام از تو برنمی آید – ویبره

نفس برآمد و كام از تو برنمی آید – شعر

نفس برآمد و كام از تو برنمی آید
وزن و بحر عروضی: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن(بحر مجتث مثمن مخبون اصلم)

ادامه خواندن “نفس برآمد و كام از تو برنمی آید – ویبره”

چو با خستگی چشمها برگشاد – ويبره

چو با خستگی چشمها برگشاد – فردوسی

چو با خستگی چشمها برگشاد
چو با خستگی چشمها برگشاد         بدید آن بداندیش روی شغاد

ادامه خواندن “چو با خستگی چشمها برگشاد – ويبره”

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر – ویبره

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر – شعر

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
وزن و بحر عروضی: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات(بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور)

ادامه خواندن “ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر – ویبره”

چنین گفت موبد که یک روز طوس – ويبره

چنین گفت موبد که یک روز طوس – فردوسی

چنین گفت موبد که یک روز طوس
چنین گفت موبد که یک روز طوس         بدانگه که برخاست بانگ خروس

ادامه خواندن “چنین گفت موبد که یک روز طوس – ويبره”

دلا رفیق سفر بخت نیكخواهت بس – ویبره

دلا رفیق سفر بخت نیكخواهت بس – شعر

دلا رفیق سفر بخت نیكخواهت بس
وزن و بحر عروضی: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن(بحر مجتث مخبون اصلم)

ادامه خواندن “دلا رفیق سفر بخت نیكخواهت بس – ویبره”

داستان هفتخوان اسفندیار – ويبره

داستان هفتخوان اسفندیار – فردوسی

داستان هفتخوان اسفندیار
کنون زین سپس هفتخوان آورم         سخنهای نغز و جوان آورم

ادامه خواندن “داستان هفتخوان اسفندیار – ويبره”