کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم – ويبره

ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم – سنایی

ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم
ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم         در کار عشق تن به بلاها نهاده‌ایم

ادامه خواندن “ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم – ويبره”

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را – ويبره

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را – سنایی

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را
مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را         جان ابراهیم باید عشق اسماعیل را

ادامه خواندن “مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را – ويبره”

عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا – ويبره

عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا – مولوی

عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا         لوح محفوظت شناسد یا ملایک بر سما

ادامه خواندن “عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا – ويبره”

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را – ويبره

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را – سنایی

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را
می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را         زنده کن در می پرستی سنت پرویز را

ادامه خواندن “می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را – ويبره”

در ره عشق تو پایان کس ندید – ويبره

در ره عشق تو پایان کس ندید – عطار نیشابوری

در ره عشق تو پایان کس ندید
در ره عشق تو پایان کس ندید         راه بس دور است و پیشان کس ندید

ادامه خواندن “در ره عشق تو پایان کس ندید – ويبره”

عید نمای عید را ای تو هلال عید من – ويبره

عید نمای عید را ای تو هلال عید من – مولوی

عید نمای عید را ای تو هلال عید من
عید نمای عید را ای تو هلال عید من         گوش بمال ماه را ای مه ناپدید من

ادامه خواندن “عید نمای عید را ای تو هلال عید من – ويبره”

هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود – ويبره

هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود – سنایی

هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود
هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود         قطره‌ها گردد ز راه دیدگان بیرون شود

ادامه خواندن “هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود – ويبره”

در کنج اعتکاف دلی بردبار کو – ويبره

در کنج اعتکاف دلی بردبار کو – عطار نیشابوری

در کنج اعتکاف دلی بردبار کو
در کنج اعتکاف دلی بردبار کو         بر گنج عشق جان کسی کامگار کو

ادامه خواندن “در کنج اعتکاف دلی بردبار کو – ويبره”

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر – ويبره

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر – سنایی

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر
همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر         پیوسته بلا کردن تا کی بود ای دلبر

ادامه خواندن “همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر – ويبره”