کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

بیا بیا که چو آب حیات درخوردی – ويبره

بیا بیا که چو آب حیات درخوردی – مولوی

بیا بیا که چو آب حیات درخوردی
بیا بیا که چو آب حیات درخوردی         بیا بیا که شفا و دوای هر دردی

ادامه خواندن “بیا بیا که چو آب حیات درخوردی – ويبره”

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت – ويبره

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت – پروین اعتصامی

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت
ای کنده سیل فتنه ز بنیادت         وی داده باد حادثه بر بادت

ادامه خواندن “ای کنده سیل فتنه ز بنیادت – ويبره”

بیا که ساقی عشق شراب باره رسید – ويبره

بیا که ساقی عشق شراب باره رسید – مولوی

بیا که ساقی عشق شراب باره رسید
بیا که ساقی عشق شراب باره رسید         خبر ببر بر بیچارگان که چاره رسید

ادامه خواندن “بیا که ساقی عشق شراب باره رسید – ويبره”

عاقل از کار بزرگی طلبید – ويبره

عاقل از کار بزرگی طلبید – پروین اعتصامی

عاقل از کار بزرگی طلبید
عاقل از کار بزرگی طلبید         تکیه بر بیهده گفتار نداشت

ادامه خواندن “عاقل از کار بزرگی طلبید – ويبره”

تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارم – ويبره

تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارم – مولوی

تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارم
تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارم         سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم

ادامه خواندن “تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارم – ويبره”

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم – ويبره

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم – مولوی

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم
تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم         از بد و نیک جهان همچو جهان بی‌خبریم

ادامه خواندن “تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم – ويبره”

تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری – ويبره

تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری – مولوی

تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری
تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری         تو یکی شهر بزرگی نه یکی بلکه هزاری

ادامه خواندن “تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری – ويبره”