کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

ای جهانی خلق حیران مانده – ويبره

ای جهانی خلق حیران مانده – عطار نیشابوری

ای جهانی خلق حیران مانده
ای جهانی خلق حیران مانده         تو به زیر پرده پنهان مانده

ادامه خواندن “ای جهانی خلق حیران مانده – ويبره”

گر من ز دست بازی هر غم پژولمی – ويبره

گر من ز دست بازی هر غم پژولمی – مولوی

گر من ز دست بازی هر غم پژولمی
گر من ز دست بازی هر غم پژولمی         زیرک نبودمی و خردمند گولمی

ادامه خواندن “گر من ز دست بازی هر غم پژولمی – ويبره”

ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز – ويبره

ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز – عطار نیشابوری

ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز
ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز         پیوسته با تو و ز دو عالم بریده باز

ادامه خواندن “ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز – ويبره”

گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی – ويبره

گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی – مولوی

گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی
گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی         وگر یارم فقیرستی ز زر فارغ چه غم بودی

ادامه خواندن “گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی – ويبره”

ای شیوه‌ی تو کرشمه و ناز – ويبره

ای شیوه‌ی تو کرشمه و ناز – عطار نیشابوری

ای شیوه‌ی تو کرشمه و ناز
ای شیوه‌ی تو کرشمه و ناز         تا چند کنی کرشمه آغاز

ادامه خواندن “ای شیوه‌ی تو کرشمه و ناز – ويبره”

گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم – ويبره

گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم – مولوی

گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم
گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم         گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم

ادامه خواندن “گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم – ويبره”

گهی پرده‌سوزی، گهی پرده‌داری – ويبره

گهی پرده‌سوزی، گهی پرده‌داری – مولوی

گهی پرده‌سوزی، گهی پرده‌داری
گهی پرده‌سوزی، گهی پرده‌داری         تو سر خزانی، تو جان بهاری

ادامه خواندن “گهی پرده‌سوزی، گهی پرده‌داری – ويبره”

ای چو گویی گشته در میدان او – ويبره

ای چو گویی گشته در میدان او – عطار نیشابوری

ای چو گویی گشته در میدان او
ای چو گویی گشته در میدان او         تا ابد چون گوی سرگردان او

ادامه خواندن “ای چو گویی گشته در میدان او – ويبره”

یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من – ويبره

یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من – مولوی

یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من
یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من         بسته ره گریز من برده دل و قرار من

ادامه خواندن “یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من – ويبره”

با تو سری در میان خواهد بدن – ويبره

با تو سری در میان خواهد بدن – عطار نیشابوری

با تو سری در میان خواهد بدن
با تو سری در میان خواهد بدن         کان ورای جسم و جان خواهد بدن

ادامه خواندن “با تو سری در میان خواهد بدن – ويبره”