کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی – ويبره

تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی – مولوی

تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی
تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی         مرا چه می‌نگری کژ به شب خریدستی

ادامه خواندن تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی – ويبره

گر کار بجز مستی اسکندر می من – ويبره

گر کار بجز مستی اسکندر می من – سنایی

گر کار بجز مستی اسکندر می من
گر کار بجز مستی اسکندر می من         ور معجزه شعرستی پیغمبر می من

ادامه خواندن گر کار بجز مستی اسکندر می من – ويبره

جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد – ويبره

جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد – مولوی

جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد
جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد         در جمع چنین مستان جامی چه محل دارد

ادامه خواندن جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد – ويبره

ای جهانی محو رویت، محو سیمای که‌ای؟ – ويبره

ای جهانی محو رویت، محو سیمای که‌ای؟ – صائب تبریزی

ای جهانی محو رویت، محو سیمای که‌ای؟
ای جهانی محو رویت، محو سیمای که‌ای؟         ای تماشاگاه عالم، در تماشای که‌ای؟

ادامه خواندن ای جهانی محو رویت، محو سیمای که‌ای؟ – ويبره

جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید – ويبره

جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید – مولوی

جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید
جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید         جز نور بخش کردن خود از قمر چه آید

ادامه خواندن جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید – ويبره

خار در پیراهن فرزانه می‌ریزیم ما – ويبره

خار در پیراهن فرزانه می‌ریزیم ما – صائب تبریزی

خار در پیراهن فرزانه می‌ریزیم ما
خار در پیراهن فرزانه می‌ریزیم ما         گل به دامن بر سر دیوانه می‌ریزیم ما

ادامه خواندن خار در پیراهن فرزانه می‌ریزیم ما – ويبره