طرز تهیه مربای هویج و پرتقال – ویبره

طرز تهیه مربای هویج و پرتقال – مربا

طرز تهیه مربای هویج و پرتقال - مربا
هویج فرنگی ها را پس از شستن یا به صورت خلالهای باریک و نسبتاً

ادامه خواندن “طرز تهیه مربای هویج و پرتقال – ویبره”

طرزتهیه مربای آلو درسته – ویبره

طرزتهیه مربای آلو درسته – مربا

طرزتهیه مربای آلو درسته - مربا
برای این مربا، آلوی نسبتا ً سفت انتخاب کنید که شکل خود راحفظ کند.

ادامه خواندن “طرزتهیه مربای آلو درسته – ویبره”