کرو یا تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – ویبره

کرو یا تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – غذای افغانی

کرو یا  تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی - غذای افغانی
مواد لازم :

۱-  آرد سفید یک قاشق کلان

ادامه خواندن کرو یا تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – ویبره

سیمیان شیرینی افغانی – ویبره

سیمیان شیرینی افغانی – غذای افغانی

سیمیان شیرینی افغانی - غذای افغانی
سیمیان را میتوان ازسه بر چهار آرد سفید و یک بر چهار آرد نخود  تهیه نمود.

ادامه خواندن سیمیان شیرینی افغانی – ویبره