دسته: کد جاوا اسکریپت

نمایش لینک به صورت منویی  – ویبره 0

نمایش لینک به صورت منویی – ویبره

نمایش لینک به صورت منویی – کد جاوا اسکریپت

به حرکت در آوردن آسکرول لاک از بالا به پایین  – ویبره 0

به حرکت در آوردن آسکرول لاک از بالا به پایین – ویبره

به حرکت در آوردن آسکرول لاک از بالا به پایین – کد جاوا اسکریپت

دکمهء خاموش و روشن کردن صفحه  – ویبره 0

دکمهء خاموش و روشن کردن صفحه – ویبره

دکمهء خاموش و روشن کردن صفحه – کد جاوا اسکریپت

اضافه کردن صفحه در بوکمارک  – ویبره 0

اضافه کردن صفحه در بوکمارک – ویبره

اضافه کردن صفحه در بوکمارک – کد جاوا اسکریپت

دو خط قرمز بسیار زیبا به دنبال موس  – ویبره 0

دو خط قرمز بسیار زیبا به دنبال موس – ویبره

دو خط قرمز بسیار زیبا به دنبال موس – کد جاوا اسکریپت

لینک قرار دادن سایت در هوم پیج  – ویبره 0

لینک قرار دادن سایت در هوم پیج – ویبره

لینک قرار دادن سایت در هوم پیج – کد جاوا اسکریپت  

از کار انداختن راست کلیک  – ویبره 0

از کار انداختن راست کلیک – ویبره

از کار انداختن راست کلیک – کد جاوا اسکریپت

قرار دادن جستجوگر کلمه در سایت  – ویبره 0

قرار دادن جستجوگر کلمه در سایت – ویبره

قرار دادن جستجوگر کلمه در سایت – کد جاوا اسکریپت  

از چپ به راست بردن اسکرول لاک   – ویبره 0

از چپ به راست بردن اسکرول لاک – ویبره

از چپ به راست بردن اسکرول لاک – کد جاوا اسکریپت

قرار دادن متن در پنجره ای زیبا  – ویبره 0

قرار دادن متن در پنجره ای زیبا – ویبره

قرار دادن متن در پنجره ای زیبا – کد جاوا اسکریپت