خطبه ۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۲ نحج البلاغه

خطبه 32 نحج البلاغه
اى مردم ، ما ، در روزگارى کنیه‏توز و در زمانه‏اى ناسپاس به سر مى‏بریم . نیکوکار ، بدکار شمرده مى‏شود و ستمکار هر دم بر ستمش مى‏افزاید . از آنچه آموخته‏ایم ،

ادامه خواندن خطبه ۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۴ نحج البلاغه

خطبه 224 نحج البلاغه
زبان پاره‏اى است از انسان . اگر آدمى را یاراى سخن گفتن نباشد ، زبان او را سخنگو نکند .
و سخن به زبان مهلت درنگ ندهد ، اگر آدمى به سخن گفتن توانا باشد .

ادامه خواندن خطبه ۲۲۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه

خطبه 208 نحج البلاغه
بار خدایا از تو مى‏خواهم که مرا در برابر قریش و یارانش یارى دهى که پیوند خویشاوندى مرا بریده‏اند و کاسه مرا سرنگون کرده‏اند .

ادامه خواندن خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه

خطبه 192 نحج البلاغه
اى مردم ، در راه هدایت ، اگر رهروانش اندک‏اند ، وحشت مکنید .

زیرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، که اندکى سیر کند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ،

ادامه خواندن خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه

خطبه 160 نحج البلاغه
او را به رسالت مبعوث داشت ، با نور روشنایى بخش و برهان آشکار و راه هویدا و کتاب راهنماینده .

ادامه خواندن خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه

خطبه 144 نحج البلاغه
خداوند ، رسولان خود را فرستاد و وحى خویش ویژه آنان ساخت . و آنها را بر آفریدگان خود حجت گردانید تا از آن پس ، آفریدگان را حجتى نباشد و عذرى نماند .

ادامه خواندن خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه

خطبه 112 نحج البلاغه
شما را از دنیا برحذر مى‏دارم ، که سرایى است ناپایدار ، نه جایى که در آن بار توان گشود و دل در آن بست .

ادامه خواندن خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹۶ نحج البلاغه

خطبه 96 نحج البلاغه
اگر خداوند ستمگر را روزى چند مهلت دهد ، هرگز بازخواستش را فرو نگذارد ، بلکه همواره بر گذرگاه در کمین اوست و گلویش را چنان بفشارد که از فرودادن آب دهان هم عاجز آید .

ادامه خواندن خطبه ۹۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۰ نحج البلاغه

خطبه 80 نحج البلاغه
اى مردم ، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزارى در برابر نعمتها و پارسایى از حرامهاست .

ادامه خواندن خطبه ۸۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۴ نحج البلاغه

خطبه 64 نحج البلاغه
حمد و سپاس ، خداوندى را که پیشى نجسته است صفتى یا حالى از او ، صفت یا حالى دیگر را . بدین معنى ، که اول باشد پیشتر از آنکه آخر باشد و آشکار باشد پیشتر از آنکه نهان باشد .

ادامه خواندن خطبه ۶۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۸ نحج البلاغه

خطبه 48 نحج البلاغه
حمد خدا را ، هر بار که شب فرا رسد و سخت تاریک گردد و حمد خدا را ، هر بار که ستاره‏اى بدرخشد و ناپدید شود و حمد خدایى را که انعامش پایان نپذیرد و کس سپاس فضل و کرمش نتواند .

ادامه خواندن خطبه ۴۸ نحج البلاغه – ویبره