دسته: نهج البلاغه

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه و از این سخن [ در ذکر کسانى که براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر کارگزاران

خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه ستایش خداوندى را که ستایش او در آفریدگانش منتشر است و لشکرش پیروز است و متعالى است عظمتش . سپاس مى‏گوییم به سبب نعمتهاى دمادم او و بخششهاى بزرگ او...

خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از تلاوت الهیکم التکاثر حتى زرتم المقابر ( ۱ ) فرمود :

خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه خطاب به طلحه و زبیر ، پس از بیعت به خلافت . آن دو از اینکه امام ( ع )در کارها با آنها مشورت نکرده و از ایشان یارى نخواسته...

خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه سخنى از آن حضرت ( ع ) مردى از اصحاب خود را فرستاد تا بداند که آیا جماعتى از سپاه کوفه که مى‏خواستند به خوارج بپیوندند ولى از آن حضرت...

خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن به ذکر آفرینش شگفت طاووس مى‏پردازد خداوند تعالى موجودات را ابداع کرد ، موجوداتى شگفت‏انگیز . بعضى جاندار ،

خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه درباره مردم بصره هر یک از آن دو ( ۱ ) فرمانروایى را براى خود امید مى‏دارد ،

خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه سپاس مى‏گویم او را ، بر آنچه بستد و بر آنچه عطا کرد و بر هر احسان که نمود و بر هر امتحان که فرمود . از درون هر پنهان...

خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه از بذل مال ، در راه کسى که خود آن را روزى شما کرده بود ، بخل ورزیدید و از به خطر افکندن جان خویش ، در راه کسى که...

خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) مشتمل بر پیشگوییهایى اوست خداوندى که اول است پیش از هر چیز که اولش پندارند ، آخر است بعد از هر چیز که...

خطبه ۸۴ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۸۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۴ نحج البلاغه شهادت مى‏دهم که هیچ خدایى جز الله نیست و یکتاست و شریکى ندارد . اول است و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است بى‏آنکه او را...

خطبه ۶۸ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۶۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۸ نحج البلاغه چند با شما مدارا کنم ، چونان که با اشتران جوانى که کوهانشان از درون ریش است و از برون سالم ، مدارا کنند .

خطبه ۵۲ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۵۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۵۲ نحج البلاغه گزیده‏اى از این خطبه را پیش از این آوردیم . در اینجا ، روایت دیگرى از آن را مى‏آوریم . زیرا میان دو روایت تفاوتهایى است .

خطبه ۳۶ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۳۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۶ نحج البلاغه من شما را مى‏ترسانم ، از آنگاه که کشته در کنار این رود ، یا در پست و بلند این بیابان به خاک افتاده باشید ،

خطبه ۲۰ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۲۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰ نحج البلاغه هر آینه ، اگر مى‏دیدید آنچه را که مردگانتان پس از مرگ دیده‏اند ، بیتابى مى‏نمودید و وحشت بر شما چیره مى‏شد . [ و آنچه را ناشنیده مى‏گرفتید ،

خطبه ۴ نحج البلاغه – ویبره 0

خطبه ۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴ نحج البلاغه در تاریکى ، راه خود را به هدایت ما یافتید و بر قله عزّت و سرورى فرا رفتید و از شب سیاه گمراهى به سپیده دم هدایت رسیدید .