خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه

خطبه 201 نحج البلاغه
کسى در باب حدیثهاى مجعول و خبرهاى گوناگون که در دست مردم است از او سؤال کرد و آن حضرت ( ع ) چنین فرمود

ادامه خواندن خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه

خطبه 169 نحج البلاغه
روى سخن با یکى از عربهاست ، هنگامى که ، امام ( ع ) به بصره نزدیک شد ، مردم بصره ، عربى را نزد او فرستادند تا حقیقت حالش را با اصحاب جمل معلوم دارد ، مگر شبهه از دلشان برود .

ادامه خواندن خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه

خطبه 137 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره طلحه و زبیر به خدا سوگند ، که از انتساب هیچ منکرى به من خوددارى ننمودند و ، در رفتار میان من و خود رعایت انصاف نکردند .

ادامه خواندن خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه

خطبه 105 نحج البلاغه
حمد باد خداوندى را که اسلام را آشکار ساخت و براى تشنگان آن راه ورود به آبشخورش را آسان گردانید و ارکانش را استوارى بخشید تا کسى را یاراى چیرگى بر آن نباشد .

ادامه خواندن خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۱ نحج البلاغه

خطبه 41 نحج البلاغه
وفا همزاد راستى است . هیچ سپرى نمى‏شناسم که بهتر از وفا آدمى را از گزند در امان دارد . و آنکه بداند ، که پس از مرگ به کجا باز مى‏گردد ، هرگز راه بیوفایى نپوید .

ادامه خواندن خطبه ۴۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه

خطبه 222 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در ذوقار ادا فرمود . هنگامى که به بصره مى‏رفت . آن را واقدى در کتاب الجمل آورده است .

ادامه خواندن خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره