خطبه ۲۲۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۹ نحج البلاغه

خطبه  229 نحج البلاغه
در آن اشارت است به پیشامدهاى ناگوار آینده بدانید . پدر و مادرم فداى کسانى باد که در آسمان مشهورند و در زمین مجهول . چشم به راه حوادث آینده باشید .

ادامه خواندن خطبه ۲۲۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه

خطبه 205 نحج البلاغه
شهادت مى‏دهم که خداوند عادل است و با آفریدگان خود عدالت مى‏ورزد داورى است که حق و باطل را از یکدیگر جدا مى‏کند .

ادامه خواندن خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه

خطبه 156 نحج البلاغه
حمد خدایى را که حمد را کلید یاد خود و سبب افزونى فضل خود و دلیل شناخت نعمت‏ها و عظمت خود گردانید .

ادامه خواندن خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه

خطبه 140 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در نهى از غیبت مردم شایسته است ، آنان که مرتکب گناه نشده‏اند و از معصیت در امان مانده‏اند ، به گناهکاران و عاصیان رحمت آورند .

ادامه خواندن خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه

خطبه 124 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در برانگیختن اصحابش به جهاد آن گروه از جنگاوران را ، که زره بر تن دارند ، پیش دارید و آنان را که زره بر تن ندارند ،

ادامه خواندن خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه – ویبره