خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه

خطبه 208 نحج البلاغه
بار خدایا از تو مى‏خواهم که مرا در برابر قریش و یارانش یارى دهى که پیوند خویشاوندى مرا بریده‏اند و کاسه مرا سرنگون کرده‏اند .

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه

خطبه 192 نحج البلاغه
اى مردم ، در راه هدایت ، اگر رهروانش اندک‏اند ، وحشت مکنید .

زیرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، که اندکى سیر کند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۶ نحج البلاغه

خطبه 176 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در باب آن دو حکم رأى سرانتان بر آن قرار گرفت که دو مرد را برگزینند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه

خطبه 160 نحج البلاغه
او را به رسالت مبعوث داشت ، با نور روشنایى بخش و برهان آشکار و راه هویدا و کتاب راهنماینده .

ادامه خواندن “خطبه ۱۶۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه

خطبه 144 نحج البلاغه
خداوند ، رسولان خود را فرستاد و وحى خویش ویژه آنان ساخت . و آنها را بر آفریدگان خود حجت گردانید تا از آن پس ، آفریدگان را حجتى نباشد و عذرى نماند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۴۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه

خطبه 112 نحج البلاغه
شما را از دنیا برحذر مى‏دارم ، که سرایى است ناپایدار ، نه جایى که در آن بار توان گشود و دل در آن بست .

ادامه خواندن “خطبه ۱۱۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۹۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹۶ نحج البلاغه

خطبه 96 نحج البلاغه
اگر خداوند ستمگر را روزى چند مهلت دهد ، هرگز بازخواستش را فرو نگذارد ، بلکه همواره بر گذرگاه در کمین اوست و گلویش را چنان بفشارد که از فرودادن آب دهان هم عاجز آید .

ادامه خواندن “خطبه ۹۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۸۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۰ نحج البلاغه

خطبه 80 نحج البلاغه
اى مردم ، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزارى در برابر نعمتها و پارسایى از حرامهاست .

ادامه خواندن “خطبه ۸۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۴ نحج البلاغه

خطبه 64 نحج البلاغه
حمد و سپاس ، خداوندى را که پیشى نجسته است صفتى یا حالى از او ، صفت یا حالى دیگر را . بدین معنى ، که اول باشد پیشتر از آنکه آخر باشد و آشکار باشد پیشتر از آنکه نهان باشد .

ادامه خواندن “خطبه ۶۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۸ نحج البلاغه

خطبه 48 نحج البلاغه
حمد خدا را ، هر بار که شب فرا رسد و سخت تاریک گردد و حمد خدا را ، هر بار که ستاره‏اى بدرخشد و ناپدید شود و حمد خدایى را که انعامش پایان نپذیرد و کس سپاس فضل و کرمش نتواند .

ادامه خواندن “خطبه ۴۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۲ نحج البلاغه

خطبه 32 نحج البلاغه
اى مردم ، ما ، در روزگارى کنیه‏توز و در زمانه‏اى ناسپاس به سر مى‏بریم . نیکوکار ، بدکار شمرده مى‏شود و ستمکار هر دم بر ستمش مى‏افزاید . از آنچه آموخته‏ایم ،

ادامه خواندن “خطبه ۳۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶ نحج البلاغه

خطبه 16 نحج البلاغه
هنگامى که در مدینه با او بیعت کردند .آنچه مى‏گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستم .

ادامه خواندن “خطبه ۱۶ نحج البلاغه – ویبره”