خطبه ۲۱۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۱۴ نحج البلاغه

خطبه 214 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگام تلاوت یا ایها الانسان ما غرّک بربّک الکریم ( ۱ ) فرمود :
آنکه از او چنین پرسشى شده ، دلیلش نادرست‏ترین دلیلهاست و فریب‏خورده‏اى است که عذرش در خور پذیرفتن نیست ، اصرار مى‏ورزد که درنگش در عالم جهالت به دراز کشد .

ادامه خواندن “خطبه ۲۱۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۸ نحج البلاغه

خطبه 198 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در یکى از روزهاى جنگ صفین فرزندش حسن ( ع )

را دید که به جنگ مى‏شتابد و چنین فرمود :

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۸۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۲ نحج البلاغه

خطبه 182 نحج البلاغه
ستایش خداوندى را که شناخته است بى‏آنکه دیده شود . آفریدگار است بى‏آنکه او را رنجى رسد .

ادامه خواندن “خطبه ۱۸۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۶ نحج البلاغه

خطبه 166 نحج البلاغه
خطبه‏ اى از آن حضرت ( ع ) در آغاز خلافتش فرمود

خداى سبحان ، کتابى هدایت کننده نازل کرد و در آن نیکیها و بدیها را بیان فرمود .

ادامه خواندن “خطبه ۱۶۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۰ نحج البلاغه

خطبه 150 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) به حوادث بزرگ اشارت دارد
گاه به راست رفتند و گاه به چپ ، ولى ، راهشان راه ضلالت بود و دورى از طریق هدایت .

ادامه خواندن “خطبه ۱۵۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۰۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۲ نحج البلاغه

خطبه 102 نحج البلاغه
به این دنیا به همان چشم بنگرید که زاهدان و روى برتافتگان از آن ، در آن مى‏نگرند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۰۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۸۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۶ نحج البلاغه

خطبه 86 نحج البلاغه
بندگان خدا! همانا محبوبترین بنده نزد خدا، بنده اى است که خدا او را در پیکار نفس یار است،

ادامه خواندن “خطبه ۸۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۷۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۷۰ نحج البلاغه

خطبه 70 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در نکوهش مردم عراق اما بعد ، اى مردم عراق ، شما همانند زنى آبستن هستید که چون مدت حملش به سر آید ، بچه خود مرده بیفکند و سرپرستش بمیرد

ادامه خواندن “خطبه ۷۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۵۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۵۴ نحج البلاغه

خطبه 54 نحج البلاغه
اما اینکه مى‏گویید که این درنگ به این سبب است که مرگ را ناخوش مى‏دارم ،به خدا سوگند ، باکى ندارم که من به سراغ مرگ روم یا مرگ به سراغ من آید .

ادامه خواندن “خطبه ۵۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲ نحج البلاغه

خطبه 22 نحج البلاغه
آگاه باشید ، که شیطان حزب خود را بر انگیخته و سپاه خویش بسیج کرده ، تابار دیگر ، ستم در جاى خود مستقر گردد و باطل به جایگاه خود بازگردد .

ادامه خواندن “خطبه ۲۲ نحج البلاغه – ویبره”