خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه

خطبه 233 نحج البلاغه
ستایش خداوندى را که ستایش او در آفریدگانش منتشر است و لشکرش پیروز است و متعالى است عظمتش . سپاس مى‏گوییم به سبب نعمتهاى دمادم او و بخششهاى بزرگ او . خداوندى که بردباریش بسیار است و در مى‏گذرد و مى‏بخشاید .

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه

خطبه 212 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از تلاوت الهیکم التکاثر حتى زرتم المقابر ( ۱ ) فرمود :

ادامه خواندن “خطبه ۲۱۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه

خطبه 196 نحج البلاغه
خطاب به طلحه و زبیر ، پس از بیعت به خلافت . آن دو از اینکه امام ( ع )
در کارها با آنها مشورت نکرده و از ایشان یارى نخواسته ، اظهار ناخشنودى کرده بودند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه

خطبه 180 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) مردى از اصحاب خود را فرستاد تا بداند که آیا جماعتى از سپاه کوفه که مى‏خواستند به خوارج بپیوندند ولى از آن حضرت بیم داشتند ، اکنون چه مى‏کنند . چون آن مرد نزد او بازگشت ، پرسید :

ادامه خواندن “خطبه ۱۸۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه

خطبه 164 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن به ذکر آفرینش شگفت طاووس مى‏پردازد

خداوند تعالى موجودات را ابداع کرد ، موجوداتى شگفت‏انگیز . بعضى جاندار ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۶۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه

خطبه 148 نحج البلاغه
درباره مردم بصره هر یک از آن دو ( ۱ ) فرمانروایى را براى خود امید مى‏دارد ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۴۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه

خطبه 132 نحج البلاغه
سپاس مى‏گویم او را ، بر آنچه بستد و بر آنچه عطا کرد و بر هر احسان که نمود و بر هر امتحان که فرمود . از درون هر پنهان آگاه است

ادامه خواندن “خطبه ۱۳۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه

خطبه 116 نحج البلاغه
از بذل مال ، در راه کسى که خود آن را روزى شما کرده بود ، بخل ورزیدید و از به خطر افکندن جان خویش ، در راه کسى که آفریننده جانهاست ، سر بر تافتید .

ادامه خواندن “خطبه ۱۱۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه

خطبه 100 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) مشتمل بر پیشگوییهایى اوست خداوندى که اول است پیش از هر چیز که اولش پندارند ، آخر است بعد از هر چیز که آخرش انگارند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۰۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۸۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۴ نحج البلاغه

خطبه 84 نحج البلاغه
شهادت مى‏دهم که هیچ خدایى جز الله نیست و یکتاست و شریکى ندارد . اول است و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است بى‏آنکه او را پایانى باشد .

ادامه خواندن “خطبه ۸۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۸ نحج البلاغه

خطبه 68 نحج البلاغه
چند با شما مدارا کنم ، چونان که با اشتران جوانى که کوهانشان از درون ریش است و از برون سالم ، مدارا کنند .

ادامه خواندن “خطبه ۶۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۵۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۵۲ نحج البلاغه

خطبه 52 نحج البلاغه
گزیده‏اى از این خطبه را پیش از این آوردیم . در اینجا ، روایت دیگرى از آن را مى‏آوریم . زیرا میان دو روایت تفاوتهایى است .

ادامه خواندن “خطبه ۵۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۶ نحج البلاغه

خطبه 36 نحج البلاغه
من شما را مى‏ترسانم ، از آنگاه که کشته در کنار این رود ، یا در پست و بلند این بیابان به خاک افتاده باشید ،

ادامه خواندن “خطبه ۳۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰ نحج البلاغه

خطبه 20 نحج البلاغه
هر آینه ، اگر مى‏دیدید آنچه را که مردگانتان پس از مرگ دیده‏اند ، بیتابى مى‏نمودید و وحشت بر شما چیره مى‏شد . [ و آنچه را ناشنیده مى‏گرفتید ،

ادامه خواندن “خطبه ۲۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴ نحج البلاغه

خطبه 4 نحج البلاغه
در تاریکى ، راه خود را به هدایت ما یافتید و بر قله عزّت و سرورى فرا رفتید و از شب سیاه گمراهى به سپیده دم هدایت رسیدید .

ادامه خواندن “خطبه ۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه

خطبه 232 نحج البلاغه
ستایش مى‏کنم او را به شکرانه نعمتش و از او یارى مى‏خواهم بر اداى حقوقش .
پیروزمند است لشکرش ، بلند مرتبه است و بزرگ . و شهادت مى‏دهم که محمد ( صلى الله علیه و آله ) بنده و پیامبر اوست .

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه – ویبره”