خطبه ۲۳۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۹ نحج البلاغه

خطبه 239 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن آل محمد را یاد مى‏کند : آنان حیات علم و مرگ جهل‏اند .

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه

خطبه 201 نحج البلاغه
کسى در باب حدیثهاى مجعول و خبرهاى گوناگون که در دست مردم است از او سؤال کرد و آن حضرت ( ع ) چنین فرمود

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۸۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۵ نحج البلاغه

خطبه 185 نحج البلاغه
خطبه‏ اى از آن حضرت ( ع ) در وصف منافقان مى‏ستاییمش که توفیق طاعت داده و از معصیت دور داشته .

ادامه خواندن “خطبه ۱۸۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه

خطبه 169 نحج البلاغه
روى سخن با یکى از عربهاست ، هنگامى که ، امام ( ع ) به بصره نزدیک شد ، مردم بصره ، عربى را نزد او فرستادند تا حقیقت حالش را با اصحاب جمل معلوم دارد ، مگر شبهه از دلشان برود .

ادامه خواندن “خطبه ۱۶۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۳ نحج البلاغه

خطبه 153 نحج البلاغه
خردمند با دیده دل پایان کار خویش را مى‏نگرد و فرود و فراز آن را مى‏شناسد .
دعوت‏کننده‏اى یعنى رسول خدا دعوت کرد و زمامدارى زمام کار به دست گرفت .

ادامه خواندن “خطبه ۱۵۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه

خطبه 137 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره طلحه و زبیر به خدا سوگند ، که از انتساب هیچ منکرى به من خوددارى ننمودند و ، در رفتار میان من و خود رعایت انصاف نکردند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۳۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۲۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۱ نحج البلاغه

خطبه 121 نحج البلاغه
این سخن خطاب به خوارج است ، هنگامى که به لشکرگاهشان رفته بود و آنان ،همچنان ، در مورد حکمیت خرده مى‏گرفتند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۲۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه

خطبه 105 نحج البلاغه
حمد باد خداوندى را که اسلام را آشکار ساخت و براى تشنگان آن راه ورود به آبشخورش را آسان گردانید و ارکانش را استوارى بخشید تا کسى را یاراى چیرگى بر آن نباشد .

ادامه خواندن “خطبه ۱۰۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۵۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۵۷ نحج البلاغه

خطبه 57 نحج البلاغه
باد ریگ انگیز بر شما بوزد . آنسان ، که باقى نگذارد کسى را که راه فساد پوید . آیا پس از آنکه به خدا ایمان آورده‏ام و همراه رسول الله ( ص ) جهاد کرده‏ام ،

ادامه خواندن “خطبه ۵۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۱ نحج البلاغه

خطبه 41 نحج البلاغه
وفا همزاد راستى است . هیچ سپرى نمى‏شناسم که بهتر از وفا آدمى را از گزند در امان دارد . و آنکه بداند ، که پس از مرگ به کجا باز مى‏گردد ، هرگز راه بیوفایى نپوید .

ادامه خواندن “خطبه ۴۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۵ نحج البلاغه

خطبه 25 نحج البلاغه
پیاپى به امیر المؤمنین خبر مى‏رسید ، که اصحاب معاویه بر بلاد مستولى شده‏اند . عبید الله بن عباس و سعید بن نمران که کارگزاران او در یمن بودند ، نیز بیامدند . بسر بن ابى ارطاة بر آنان چیره شده بود .

ادامه خواندن “خطبه ۲۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹ نحج البلاغه

خطبه 9 نحج البلاغه
همانند تندر خورشیدند و چون آذرخش شعله افکندند . با اینهمه ، ترسیدند و در کار بماندند .

ادامه خواندن “خطبه ۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۳۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۸ نحج البلاغه

خطبه 238 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در باب حکمین و نکوهش مردم شام مردمى هستند درشتخوى و رذل و سفله . بردگانى فرومایه‏اند که هر یک از سویى گرد آورده و از جایى برچیده شده .

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۸ نحج البلاغه – ویبره”