دسته: قیمت ارز

قیمت ارز   دلار – پوند – یورو …  ۲۶/۱۲/۸۹ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ارز     خرید     فروش دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰ دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰ یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰ پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰ دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰ فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰ کورون سوئد     ۱۷۲    ...

قیمت ارز   دلار – پوند – یورو …  ۰۴/۱۲/۸۹ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۰۹۳     ۱۱۰۰دلار کانادا     ۱۱۲۳     ۱۱۳۰یورو     ۱۴۹۰     ۱۵۰۰پوند انگلستان     ۱۷۸۰     ۱۷۸۹دلار استرالیا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۳فرانک سوئیس     ۱۱۵۰     ۱۱۵۵کورون سوئد     ۱۶۸     ۱۷۰کورون نروژ     ۱۸۸     ۱۹۱کورون دانمارک     ۱۹۷     ۲۰۱یکصد ین...

قیمت ارز   دلار – پوند – یورو …  ۲۸/۱۲/۸۹ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۱۲/۸۹

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۱۰     ۱۱۲۰دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۷یورو     ۱۵۵۵     ۱۵۶۵پوند انگلستان     ۱۸۱۰     ۱۸۳۰دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰فرانک سوئیس     ۱۱۹۰     ۱۲۰۵کورون سوئد     ۱۷۳     ۱۷۶کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵یکصد ین...

قیمت ارز   دلار – پوند – یورو …  ۲۴/۰۱/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۱/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۵دلار کانادا     ۱۱۸۵     ۱۱۹۲یورو     ۱۶۲۵     ۱۶۳۵پوند انگلستان     ۱۸۳۰     ۱۸۴۰دلار استرالیا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۲فرانک سوئیس     ۱۲۲۶     ۱۲۳۵کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۱کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۶کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۶یکصد ین...

قیمت ارز   دلار – پوند – یورو …  ۱۳/۰۲/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۲/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۴۰     ۱۱۴۸دلار کانادا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۲یورو     ۱۶۹۰     ۱۷۰۰پوند انگلستان     ۱۸۹۵     ۱۹۱۵دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۸فرانک سوئیس     ۱۳۱۲     ۱۳۲۳کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۵کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۱۹کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۸یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۳/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۳/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۰دلار کانادا     ۱۲۳۸     ۱۲۴۸یورو     ۱۶۸۵     ۱۶۹۸پوند انگلستان     ۱۹۴۲     ۱۹۵۲دلار استرالیا     ۱۲۷۸     ۱۲۸۸فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۵۸کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۲کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۲یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۳/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۳/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۲۰۵     ۱۲۲۰دلار کانادا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۰یورو     ۱۷۶۰     ۱۷۷۰پوند انگلستان     ۲۰۰۰     ۲۰۲۰دلار استرالیا     ۱۳۰۰     ۱۳۱۵فرانک سوئیس     ۱۴۶۰     ۱۴۸۰کورون سوئد     ۱۹۵     ۲۰۱کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۲۳کورون دانمارک     ۲۲۵     ۲۳۳یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۴/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۴/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲دلار کانادا     ۱۲۳۵     ۱۲۵۵یورو     ۱۶۸۵     ۱۶۹۵پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۴۰دلار استرالیا     ۱۲۶۰     ۱۲۷۳فرانک سوئیس     ۱۴۱۵     ۱۴۳۵کورون سوئد     ۱۸۵     ۱۸۹کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۵یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۵/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۵/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۲۲     ۱۱۳۲دلار کانادا     ۱۲۱۸     ۱۲۲۵یورو     ۱۶۳۵     ۱۶۴۵پوند انگلستان     ۱۸۶۰     ۱۸۸۰دلار استرالیا     ۱۲۴۵     ۱۲۵۵فرانک سوئیس     ۱۴۰۵     ۱۴۱۵کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۴کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۹کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۸یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۰۵/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۰۵/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۱۷۲     ۱۱۸۳دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۰یورو     ۱۶۹۵     ۱۷۱۰پوند انگلستان     ۱۹۲۵     ۱۹۴۵دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۴۰فرانک سوئیس     ۱۴۹۵     ۱۵۳۰کورون سوئد     ۱۸۵     ۱۸۸کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۴کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۶/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۶/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۲۴۶     ۱۲۵۳دلار کانادا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵یورو     ۱۷۲۵     ۱۷۳۵پوند انگلستان     ۱۹۹۰     ۲۰۰۰دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۰۵فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۰کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۴کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۲۳کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۶یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۷/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۷/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۲۴۳     ۱۲۶۳دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۵یورو     ۱۶۷۰     ۱۶۹۰پوند انگلستان     ۱۹۶۰     ۱۹۹۰دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۶۵فرانک سوئیس     ۱۳۶۰     ۱۳۸۰کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۹۰کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۱۵کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۲۸یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۸/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۸/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۲۷۳     ۱۲۸۳دلار کانادا     ۱۲۷۵     ۱۲۹۰یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۸۰پوند انگلستان     ۲۰۳۰     ۲۰۴۵دلار استرالیا     ۱۳۱۵     ۱۳۳۵فرانک سوئیس     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۴کورون نروژ     ۲۲۵     ۲۳۰کورون دانمارک     ۲۳۲     ۲۳۸یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۰۸/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۰۸/۹۰

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)ارز     خرید     فروشدلار آمریکا     ۱۳۳۲     ۱۳۴۰دلار کانادا     ۱۳۲۵     ۱۳۳۶یورو     ۱۸۲۶     ۱۸۳۴پوند انگلستان     ۲۱۵۰     ۲۱۶۵دلار استرالیا     ۱۳۷۰     ۱۳۹۰فرانک سوئیس     ۱۴۸۸     ۱۵۰۰کورون سوئد     ۲۰۰     ۲۰۴کورون نروژ     ۲۲۹     ۲۳۳کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۵یکصد ین...

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۱۱/۹۰ 0

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۱۱/۹۰

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان)   ارز خرید  فروش دلار آمریکا ۱۸۲۰  ۱۸۹۵  دلار کانادا ۱۸۴۰  ۱۹۰۰  یورو ۲۴۹۰  ۲۵۳۰  پوند انگلستان ۲۹۵۰  ۳۰۰۰  دلار استرالیا ۱۹۲۰  ۲۰۰۰  فرانک سوئیس ۱۹۰۰  ۱۹۹۰  کورون سوئد ۲۶۰ ...

قیمت ارز ۲۵/۰۴/۹۱ 0

قیمت ارز ۲۵/۰۴/۹۱

۱۹۰۵۰     دلار-بازار۲۳۵۸۰     یورو-بازارتهران۵۱۹۰     درهم امارات۲۹۹۸۰     پوند-بازارتهران