قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۵/۱۲/۸۹

قیمت طلا 5/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۷۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۹۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۴۹۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۵/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۰۶/۰۱/۹۰

قیمت طلا 06/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت  هر مثقال طلای ۱۷ عیار:       ۱۶۷۶۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۷۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۷۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۷۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۶۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۶/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۲۵/۰۱/۹۰

قیمت طلا 25/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۴۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۸۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۵۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۵/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۱۴/۰۲/۹۰

قیمت طلا 14/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۷۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۷۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۱۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۰۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۴۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۹۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۰۲۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۲۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۰۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۴/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه 04/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۷۴۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۲۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۴۶۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۵۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۷۳۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۹۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۲۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۳۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه 25/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۶۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۹۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۰۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۲۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۴۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۳۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۵۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۹۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۶۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۶/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 16/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۹۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۵۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۴۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۲۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۶/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 05/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۹۶۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۳۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه 27/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۰۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۹۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۸۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۴۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۹۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۳۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۵۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۸۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۶۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۱۹۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۹۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۴۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۱۰۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۵۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه 23/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۱۱۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۳۹۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۷۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۱۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۷۲۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۸۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۰۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۵۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۲۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۰۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۴۱۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۲۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۵۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه 14/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۸۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۶۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۰۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۹۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۲۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۵۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۸۴۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۱۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۷۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه 03/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۸۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۰۵۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۰۵۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۲۴۸۰
سکه گرمی :     ۷۳۳۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۴۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۰۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۶۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۳۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۹۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۶۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۲۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۱۲۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۹۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه 25/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۰۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۰۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۶۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۱۳۲۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۶۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۱۹۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۶۸۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۵۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۹۹۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۰۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۵۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۹۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۹۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۵۹۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۹/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 19/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۲۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۳۹۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۹۷۰۰۰
سکه یک گرمی : ۹۶۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۴۵۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۶۷۰۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۹۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۸۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۴۰۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۴۰۷۶۴۰
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۸۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۲۸۱۹۰
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: ۹۳۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۴۸۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۷۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۸۹۳۶۰
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۶۳۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۹/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 24/04/91

۱۵۹۰٫۴       اونس طلا
۳۱۵۲۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۱۵۲۰۰۰     پیش بینی
۷۲۷۶۴۲       گرم ۱۸ عیار
۹۶۹۹۴۷             گرم ۲۴ عیار
۷۱۶۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۱۳۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۶۵۰۰۰     نیم سکه
۱۸۱۵۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۰۰۰۰     سکه گرمی

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۴/۹۱”