قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 16/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰

قیمت طلا 03/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۶۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۵۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۶۷۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۶۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۷۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۵۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۷۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۷۳۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۸۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۸۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۴۱۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۱/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   11/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۹۲۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۶۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۷۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۳۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۱/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۴/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۲۲۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۱۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۹۴۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۰۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۱۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۲۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۳۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۵۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۸۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   06/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۷۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۱۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۰۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۷۲۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۲۲۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۶۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۰۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۴۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۱۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۱۶۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   21/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۷۰۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۳۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۶۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۱۷۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۹۵۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۸۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۱۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۴۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۷۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۰۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۶۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۵۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۹/۱۰/۹۰

قیمت طلا و سکه 29/10/90

    قیمت بازار(تومان)     قیمت حقیقی(تومان)
یک مثقال طلای ۱۷ عیار       ۳۲۴۵۰۰       ۳۱۶۸۷۰
یک مثقال طلای ۱۸ عیار       ۳۴۵۲۱۰       ۳۳۷۰۹۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار       ۷۴۹۱۰       ۷۳۱۵۰

پیش بینی و قیمت حقیقی انواع سکه در ساعت  ۱۲:۴۷:۰۰
زمان به روز رسانی قیمتهای بازار : ۱۲:۲۸ پنجشنبه ۲۹/۱۰/۹۰

قیمت (تومان)
    قیمت بازار     ارزش طلا در بازار تهران
(قیمت کف)     ارزش طلا  در بازار جهانی     قیمت حقیقی      حباب قیمت     درصد حباب
 طرح قدیم       ۷۹۵۰۰۰       ۷۳۲۴۰۰       ۷۱۳۹۰۰       ۷۶۳۷۰۰       ۳۱۳۰۰       ۴
  طرح جدید       ۷۸۷۰۰۰       ۷۳۲۴۰۰       ۷۱۳۹۰۰       ۷۶۳۷۰۰       ۲۳۳۰۰       ۳
نیم سکه       ۳۸۷۰۰۰       ۳۶۶۲۰۰       ۳۵۷۰۰۰       ۳۸۲۸۰۰       ۴۲۰۰       ۱
ربع سکه       ۱۹۷۰۰۰       ۱۸۳۰۰۰       ۱۷۸۴۰۰       ۱۹۲۳۰۰       ۴۷۰۰       ۲
 یک گرمی       ۹۷۰۰۰       ۹۰۰۰۰       ۸۷۸۰۰       ۹۷۲۰۰       -۲۰۰       -۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۹/۱۰/۹۰

قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 31/04/91

۱۵۸۵        اونس طلا
۳۱۰۵۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۱۰۵۰۰۰     پیش بینی
۷۱۶۷۹۲      گرم ۱۸ عیار
۹۵۵۴۸۴             گرم ۲۴ عیار
۷۰۴۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۰۲۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۰۰۰۰۰     نیم سکه
۱۷۸۵۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۵۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه ۴/۰۷/۹۱

قیمت طلا و سکه 4/07/91
۴۶۹۵۰۰۰      طلا بازار تهران
۱۷۷۴٫۴         اونس طلا
۱۰۵۸۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۱۰۵۷۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۵۲۹۰۰۰۰     نیم سکه
۲۶۴۰۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۳۸۴۵     گرم ۱۸ عیار
۱۴۴۴۷۶۶     گرم ۲۴ عیار
۱۴۶۰۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۴/۰۷/۹۱