قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۵/۱۲/۸۹

قیمت طلا 5/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۷۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۹۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۴۹۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۵/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۰۶/۰۱/۹۰

قیمت طلا 06/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت  هر مثقال طلای ۱۷ عیار:       ۱۶۷۶۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۷۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۷۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۷۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۶۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۶/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۲۵/۰۱/۹۰

قیمت طلا 25/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۴۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۸۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۵۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۵/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۱۴/۰۲/۹۰

قیمت طلا 14/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۷۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۷۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۱۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۰۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۴۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۹۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۰۲۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۲۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۰۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۴/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   04/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۷۴۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۲۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۴۶۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۵۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۷۳۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۹۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۲۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۳۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   25/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۶۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۹۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۰۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۲۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۴۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۳۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۵۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۹۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۶۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۶/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   16/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۹۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۵۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۴۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۲۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۶/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   05/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۹۶۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۳۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه   27/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۰۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۹۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۸۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۴۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۹۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۳۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۵۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۸۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۶۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۱۹۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۹۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۴۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۱۰۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۵۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۵/۹۰”