دسته: قیمت سکه

قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹ 0

قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰ بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰ نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰ ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰ سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰ قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰...

قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹ 0

قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۵۰۰۰بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۵۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۴۰۰۰سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت طلا ۱۴/۰۱/۹۰ 0

قیمت طلا ۱۴/۰۱/۹۰

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۳۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۷۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۰۰۰۰سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰ قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۸۴۰۰قیمت هر مثقال طلای ۱۸...

قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰ 0

قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۵۰۰۰بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۹۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰سکه یک گرمی :     ۵۶۰۰۰ قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۵۵۰۰قیمت هر مثقال طلای ۱۸...

قیمت طلا و سکه   ۲۲/۰۲/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۲/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۱۱/۰۳/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۱۱/۰۳/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۱۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰سکه یک گرمی :     ۶۷۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۰۲/۰۳/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۲۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۱۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۵۰۰سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۲۳/۰۴/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۴/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۵۰۰سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۱۲/۰۴/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۰۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۰۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۰۶/۰۶/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۷۵۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۸۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۴۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۳۱/۰۶/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۰۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۰۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۰۰۰سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۲۱/۰۷/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۳۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه   ۱۰/۰۸/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۱۰/۰۸/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۰۵۰۰۰تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۲۰۰۰نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۰۰۰ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۰۰۰سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰ قیمت فروش...

قیمت طلا و سکه ۲۹/۱۰/۹۰ 0

قیمت طلا و سکه ۲۹/۱۰/۹۰

    قیمت بازار(تومان)     قیمت حقیقی(تومان)یک مثقال طلای ۱۷ عیار       ۳۲۴۵۰۰       ۳۱۶۸۷۰یک مثقال طلای ۱۸ عیار       ۳۴۵۲۱۰       ۳۳۷۰۹۰یک گرم طلای ۱۸ عیار       ۷۴۹۱۰    ...

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۱ 0

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۱

۱۵۹۴٫۳     اونس طلا۳۲۲۰۰۰۰     طلا بازار تهران۷۴۳۳۴۰     گرم ۱۸ عیار۹۹۰۸۷۳     گرم ۲۴ عیار ۷۳۲۰۰۰۰     سکه طرح قدیم۷۲۸۰۰۰۰     سکه طرح جدید۳۶۵۰۰۰۰     نیم سکه۱۸۶۵۰۰۰     ربع سکه۱۱۰۰۰۰۰     سکه گرمی

قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۴/۹۱ 0

قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۴/۹۱

۱۵۸۵        اونس طلا۳۱۰۵۰۰۰     طلا بازار تهران۳۱۰۵۰۰۰     پیش بینی۷۱۶۷۹۲      گرم ۱۸ عیار۹۵۵۴۸۴             گرم ۲۴ عیار۷۰۴۰۰۰۰     سکه طرح قدیم۷۰۲۰۰۰۰     سکه طرح جدید۳۵۰۰۰۰۰     نیم سکه۱۷۸۵۰۰۰     ربع سکه۱۰۸۵۰۰۰...