قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   14/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۳۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   03/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۸۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه   25/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۷۱۱۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۵۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۸۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۴۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۴۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۶۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   21/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۳۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۱۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۰۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۴۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۹۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۳۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۳۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   12/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۰۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۹۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۳۶۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۸۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۵۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۴۸۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۳۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۰۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۶۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۳۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۹۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۹۸۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۴۸۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   01/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۷۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۸۹۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۱۴۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۱۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۳۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۷۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۰۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۲۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۱۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   22/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۳۰۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۱۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۸۹۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۳۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۷۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۶۰۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۲۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۷۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۲۱۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۵۱۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۶۳۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۷/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 17/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۱۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۰۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۳۸۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۹۵۰۰۰
سکه یک گرمی : ۹۷۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۳۱۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۵۲۱۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۶۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۷۰۹۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۰۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۳۹۱۱۰۰
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۵۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۱۰۸۲۰
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: ۸۹۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۳۰۰۷۰
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۳۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۶۹۵۰۰
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۲۰۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۷/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 21/04/91

تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۷۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۷۲۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۳۶۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۸۳۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۱۰۸۰۰۰

 

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۳۲۰۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۳۴۰۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۷۳۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۳۵۸۵۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار:     ۷۷۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۳۷۸۱۰۰
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار:     ۸۲۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۹۷۱۶۰
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار:     ۸۶۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۴۱۵۷۷۰
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار:     ۹۰۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۴۵۳۹۰۰
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار:     ۹۸۶۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۴/۹۱”

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۵/۹۱

قیمت طلا و سکه 14/05/91

۳۲۷۲۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۲۷۲۰۰۰     پیش بینی
۷۵۵۳۴۴      گرم ۱۸ عیار
۱۰۰۶۸۷۴     گرم ۲۴ عیار
۷۴۱۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۳۹۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۶۹۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۷۰۰۰۰     ربع سکه
۱۱۱۰۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۵/۹۱”

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۶/۹۱

قیمت طلا و سکه 19/06/91
۴۱۶۸۰۰۰     طلا بازار تهران
۴۱۶۸۰۰۰     پیش بینی
۱۷۳۶٫۳       اونس طلا
۳۳٫۷۸         نقره
۹۴۶۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۹۴۵۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۴۷۳۰۰۰۰     نیم سکه
۲۳۷۰۰۰۰     ربع سکه
۹۶۲۶۴۸       گرم ۱۸ عیار
۱۲۸۲۵۹۶     گرم ۲۴ عیار
۱۳۲۰۰۰۰     سکه گرمی

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۶/۹۱”

۳_۲_۹۲ قیمت سکه , طلا

3_2_92 قیمت سکه , طلا

شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۲۴.۶
۱۴ طلا بازار تهران ۵۵۷۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۳۰۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۳۳۹۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۷۰۵۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۳۱۰۰۰۰۰
۲۰ گرم ۱۸ عیار ۱۲۸۶۹۹۴
۲۱ گرم ۲۴ عیار ۱۷۱۵۵۶۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۱۳
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۲۹
۲۴ پالادیوم(دلار) ۶۷۵

 

ادامه خواندن “۳_۲_۹۲ قیمت سکه , طلا”

قیمت طلا سکه ۲۲/۲/۹۲

قیمت طلا سکه 22/2/92

شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۴۹.۱
۱۴ طلا بازار تهران ۵۳۴۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۵۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۹۲۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۰۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۹۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۳۰۰۰۰
۲۰ گرم ۱۸ عیار ۱۲۳۱۸۲۰
۲۱ گرم ۲۴ عیار ۱۶۴۲۰۱۷
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۹۷
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۹۷
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۰۶

 

ادامه خواندن “قیمت طلا سکه ۲۲/۲/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۳۰/۳/۹۲

قیمت سکه و طلا 30/3/92
قیمت لحظه ای طلا     قیمت آنلاین به ریال     قیمت روز گذشته
قیمت اونس جهانی طلا     ۱۳۰۹٫۰     –    
مظنه مثقال طلا         ۴,۷۴۵,۰۰۰               ۴,۹۶۰,۰۰۰    
گرم طلا ۱۸ عیار        ۱,۰۹۵,۵۰۰               ۱,۱۴۵,۰۰۰    

قیمت لحظه ای سکه     قیمت آنلاین به ریال     قیمت روز گذشته
سکه بهار (طرح قدیم)  ۱۱,۴۰۰,۰۰۰              ۱۱,۸۰۰,۰۰۰    
سکه بهار (طرح جدید)  ۱۱,۷۸۰,۰۰۰              ۱۲,۱۰۰,۰۰۰    
نیم سکه                  ۶,۱۵۰,۰۰۰                ۶,۳۵۰,۰۰۰    
ربع سکه                  ۳,۸۵۰,۰۰۰                ۳,۹۵۰,۰۰۰    
سکه ۱ گرمی           ۲,۷۰۰,۰۰۰                ۲,۷۵۰,۰۰۰    

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۳۰/۳/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۲

قیمت سکه و طلا 30/5/92

 

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۶۹
۲ طلا بازار تهران ۴۵۰۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۱۰۱۵۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۱۰۲۲۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۲۵۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۲۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۲۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۱۰۳۹۲۹۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۳۸۵۳۷۵
۱۰ نقره (دلار) ۲۳.۰۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۵۲۳
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۴۶

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۲”