قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۲۳/۱۲/۸۹

قیمت طلا 23/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۳/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۲۱/۰۱/۹۰

قیمت طلا 21/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۰۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۲۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۸۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۵۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۱/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۱۰/۰۲/۹۰

قیمت طلا 10/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۹۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۱۴۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۱۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۱۶۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۳۸۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۲۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۶۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۳۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۸۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۳۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۰۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۵۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۵۴۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۰/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه 29/02/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۸۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۸۹۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۸۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۳۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۵۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۵۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۹۶۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۰۳۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۲۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۲۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۰۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه 21/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۶۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۸۶۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۹۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۷۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۱۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۳۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۴۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۸۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۴۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 12/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۷۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۹۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۰۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۲۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۴۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۲۹۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۸۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۵۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۶۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 01/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۷۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۱۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۲۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۶۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه 20/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۹۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۷۸۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۷۱۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۷۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۹۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۲۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۵۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۸۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۳۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۹۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه 19/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۰۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۰۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۸۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۵۶۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۲۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۸۱۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۶۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۱۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۹۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۶۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۱۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۵۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۴۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۸۴۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۰/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه 10/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۵۵۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۲۶۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۴۲۰۰۰
سکه یک گرمی : ۷۳۰۰۰

 قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۵۵۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۲۶۲۰۸۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۳۷۲۸۰
سکه گرمی : ۷۰۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۲۱۲۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۲۲۵۵۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۴۸۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۲۳۷۵۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار: ۵۱۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۲۵۰۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار: ۵۴۴۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۲۶۳۱۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار: ۵۷۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۲۷۵۴۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار: ۵۹۸۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۳۰۰۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار: ۶۵۳۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۰/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه 28/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۸۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۴۳۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۷۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۰۴۰۰
سکه گرمی :     ۷۲۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۵۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۸۷۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۰۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۴۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۶۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۹۳۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۴۹۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۳۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه 18/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۰۰۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۸۰۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۲۰۰
سکه گرمی :     ۷۶۴۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۶۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۱۷۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۶۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۵۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۹۹۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۰۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۱۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۵۳۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۹۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۸۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۵۸۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۳/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 13/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۷۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۷۵۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۳۶۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۸۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۹۲۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۳۱۷۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۳۳۷۲۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۷۳۱۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۳۵۵۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۷۷۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۳۷۴۵۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۸۱۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۹۳۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۸۵۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۴۱۱۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۸۹۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۴۴۹۶۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۹۷۷۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۳/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 19/04/91

۱۵۸۹٫۸             اونس طلا
۳۱۴۵۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۱۴۲۰۰۰     پیش بینی
۷۲۶۰۲۶      گرم ۱۸ عیار
۹۶۶۸۷۱      گرم ۲۴ عیار
۷۱۳۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۱۰۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۵۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۳۰۰۰۰     ربع سکه
۱۰۹۰۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۴/۹۱”