قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

۱۰/۱۰/۹۰

10/10/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

 قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۲۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۵۰۰
سکه گرمی :     ۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۳۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۷۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۶۰۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۲۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۷۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۲۱۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۵۱۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۶۳۲۰

ادامه خواندن “۱۰/۱۰/۹۰”

قیمت طلا ۱۹/۱۲/۸۹

قیمت طلا 19/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۳۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۷۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۴۹۵۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۹/۱۲/۸۹”

۱۷/۰۱/۹۰

17/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۲۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۹۹۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۱۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۴۶۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۴۹۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۸۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۵۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۴۱۰

ادامه خواندن “۱۷/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۰۶/۰۲/۹۰

قیمت طلا 06/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۸۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۸۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۷۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۸۷۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۳۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۹۶۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۵۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۰۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۷۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۰۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۰۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۱۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۴۷۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۶/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه   26/02/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۲۰۰۰
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۸۷۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۸۹۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۷۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۴۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۴۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۶۹۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۴۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۹۲۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۹۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۱۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۹۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   17/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۱۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۹۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۱۸۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۶۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۲۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۵۲۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۶۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۷۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۹۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۰۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۳۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۴۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   07/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۴۳۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۱۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۳۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۵۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۵۵۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۶۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۷۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۸۲۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۱۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۰۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۵۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   28/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۱۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۵۳۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۶۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۸۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۹۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۰۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۳۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۵۱۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه   17/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۶۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۲۵۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۲۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۱۰۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۱۳۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۸۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۳۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۵۱۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۳۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۶۶۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۸۰۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۹۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   12/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۸۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۲۴۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۰۴۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۶۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۲۰۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۵۴۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۹۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۴۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۷۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۶۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۰۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   06/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۱۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۰۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۱۴۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۶۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۱۱۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۲۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۵۴۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۵۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۷۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۸۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۱۳۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۱۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۹۴۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۴۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۲۱۵۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۹۹۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   25/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۲۲۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۵۸۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۸۸۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۲۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۰۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۴۳۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۶۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۰۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۶۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۳۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۹۴۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۶۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۲۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۱۲۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۹۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   14/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۰۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۰۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۱۸۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۶۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۵۴۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۲۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۶۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۰۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۴۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۶۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۲۴۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۰/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 10/11/90

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۲۷۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۴۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۵۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۶۶۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: ۷۹۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۳۸۶۳۷۰
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۳۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۰۵۸۵۰
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: ۸۸۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۲۴۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۶۳۸۳۰
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۰۸۳۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)

تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۴۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۴۱۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۲۰۷۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱۰۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)

تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۴۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۴۱۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۲۰۷۰۰۰
سکه گرمی : -۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۰/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 15/04/91

۱۶۰۴٫۲      اونس طلا
۳۲۸۶۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۲۷۷۰۰۰     پیش بینی
۷۵۸۵۷۶      گرم ۱۸ عیار
۱۰۱۱۱۸۲     گرم ۲۴ عیار
۷۴۷۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۴۵۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۷۳۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۸۵۰۰۰     ربع سکه
۱۱۲۰۰۰۰     سکه گرمی

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۴/۹۱”