قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۰۷/۱۲/۸۹

قیمت طلا 07/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۸۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۷/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۰۷/۰۱/۹۰

قیمت طلا 07/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۸۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۷۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۸۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۹۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۵۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۸۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۸۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۸۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۷/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۲۷/۰۱/۹۰

قیمت طلا 27/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۵۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۵۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۶۹۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۶۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۷۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۵۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۸۰۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۷۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۸۲۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۹۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۴۱۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۷/۰۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه 15/02/90
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۳۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۴۸۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۵۲۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۶۴۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۰۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۷۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۸۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۱۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۹۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۴۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه 05/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۹۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۱۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۴۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۱۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۴۰۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۴۹۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۷۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۶۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۸۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۹۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۱۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۲۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۱۴۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه 28/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۶۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۰۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۸۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۲۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۳۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۵۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۴۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۵۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 18/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۲۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۰۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۲۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۱۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه 06/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۴۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۳۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۹۶۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۲۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۶۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه 29/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۲۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۹۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۹۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۸۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۳۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۲۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۵۶۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۵۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۹۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۸۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۳۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۱۶۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۹۶۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۴۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۲۴۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۰۴۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه 24/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۰۰۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۸۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۶۰۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۱۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۷۱۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۰۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۸۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۵۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۲۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۹۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۴۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۲۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۵۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه 14/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۸۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۶۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۰۶۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۲۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۸۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۶۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۹۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۱۶۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۷۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه 04/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۳۰۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۶۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۶۰۰
سکه گرمی :     ۷۳۸۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۲۰۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۲۵۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۵۴۹۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۵۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۸۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۸۴۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۲۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۱۳۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۹۵۵۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۴۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۲۲۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۰۱۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه 26/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۰۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۹۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۴۳۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۰۵۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۶۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۴۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۹۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۹۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۲۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۳۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۸۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۷۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۵۵۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۰/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 20/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۳۲۰۰۰ 
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۲۷۰۰۰ 
نیم سکه بهار آزادی : ۳۹۷۰۰۰ 
ربع سکه بهار آزادی : ۲۰۴۰۰۰ 
سکه یک گرمی : ۱۰۶۰۰۰ 

 قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۴۶۰۰۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۶۸۰۹۰ 
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۹۸۷۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۸۷۷۲۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۴۲۹۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۴۰۸۸۲۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۸۸۷۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۲۹۴۳۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار: ۹۳۳۶۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۴۹۵۶۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۷۷۳۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۹۰۷۸۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۶۶۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۰/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 25/04/91

۱۵۹۰٫۴      اونس طلا
۳۱۳۰۰۰۰     طلا بازار تهران
۷۲۲۵۶۴      گرم ۱۸ عیار
۹۶۳۱۷۸      گرم ۲۴ عیار
۷۱۰۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۰۶۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۳۵۰۰۰     نیم سکه
۱۸۰۵۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۰۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۴/۹۱”