قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۱۱/۱۲/۸۹

قیمت طلا 11/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۵۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۲۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۱/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۰۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا 09/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۸۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۸۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۸۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۳۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۸۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۸۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۰۹/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۲۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا 29/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۵۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۵۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۶۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۶۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۹/۰۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه   19/02/90

تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۲۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۴۰۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۴۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۵۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۶۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۶۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۶۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۱۵۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۸۷۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۲۴۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   08/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۱۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۴۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۸۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   30/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۳۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۵۸۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۶۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۸۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۰۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۱۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۴۴۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۶۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   20/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۴۳۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۱۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۴۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۲۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۸۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۹۷۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۱۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۸۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۹/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   09/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۴۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۳۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۱۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۲۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۶۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۵۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۹/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   02/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۳۵۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۵۷۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۶۲۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۶۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۱۳۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۴۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۹۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۳۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۷۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۵۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۸۷۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   28/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۹۵۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۵۶۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۹۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۵۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۸۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۳۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۷۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۱۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۰۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۹۱۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   18/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۰۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۹۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۴۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۰۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۷۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۹۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۲۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۵۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۸۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۳۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۹۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   07/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۸۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۸۲۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۶۰۰
سکه گرمی :     ۷۳۸۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۳۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۱۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۶۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۵۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۹۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۹۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۲۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۲۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۵۸۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۰۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۱۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   29/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۲۶۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۷۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۸۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۳۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۷۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۲۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۶۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۰۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۶۱۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۷/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 27/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۱۷۰۰۰ 
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۱۱۰۰۰ 
نیم سکه بهار آزادی : ۳۹۱۰۰۰ 
ربع سکه بهار آزادی : ۲۰۰۰۰۰ 

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۴۵۰۰۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۶۷۰۲۰ 
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۹۶۴۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۸۶۶۰۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۴۰۴۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۴۰۷۶۴۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۸۶۲۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۲۸۱۹۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار: ۹۳۰۹۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۴۸۲۶۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۷۴۵۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۸۹۳۶۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۶۳۸۰ 

 

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۷/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 27/04/91

۱۵۸۸٫۷      اونس طلا
۳۱۳۰۰۰۰     طلا بازار تهران
۷۲۲۵۶۴      گرم ۱۸ عیار
۹۶۳۱۷۸      گرم ۲۴ عیار
۷۱۳۰۰۰۰      سکه طرح قدیم
۷۰۹۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۵۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۰۵۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۵۰۰۰     سکه گرمی

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۴/۹۱”