قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۴/۱۲/۸۹

قیمت طلا 4/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۷۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۸۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۹۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۴۹۰۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۴/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۲۸/۱۲/۸۹

قیمت طلا 28/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۷۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۴۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۷۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۱۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۲۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۷۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۷۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۷۱۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۸/۱۲/۸۹”

قیمت طلا ۲۴/۰۱/۹۰

قیمت طلا 24/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۳۵۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۸۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۵۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۴/۰۱/۹۰”

قیمت طلا ۱۳/۰۲/۹۰

قیمت طلا 13/02/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۹۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۳۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۱۳/۰۲/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   03/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۵۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۰۹۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۸۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۱۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۳۱۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۴۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۷۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۸۱۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۹۰۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   24/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۶۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۶۶۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۹۱۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۰۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۲۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۴۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۳۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۸۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۶۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۴/۰۳/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   15/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۲۹۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۵/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   04/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۹۶۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۱۷۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۲۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۶۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۴۸۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۴/۰۴/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه   26/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۹۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۹۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۷۹۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۹۷۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۸۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۶۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۰۳۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۹۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۲۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۵۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۶۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۸۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۱۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۷۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۷۶۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۵/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   22/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۱۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۲۱۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۴۹۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۲۰۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۰۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۵۳۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۸۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۴۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۳۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۶۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۷۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۱۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۰۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۰۱۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۶/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۳/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   13/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۸۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۱۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۸۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۷۴۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۰۳۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۳۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۵۳۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۹۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۰۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۳۴۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۳/۰۷/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   02/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۹۵۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۱۹۶۰
سکه گرمی :     ۷۳۳۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۹۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۵۴۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۳۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۸۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۶۲۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۱۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۹۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۴۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۱۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۵۳۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   23/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۰۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۰۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۶۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۱۳۲۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۶۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۱۹۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۶۸۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۵۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۹۹۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۰۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۵۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۹۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۹۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۵۹۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۸/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۱۸/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 18/11/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۲۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۱۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۳۸۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۹۴۰۰۰
سکه یک گرمی : ۹۵۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۳۸۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۵۹۵۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۸۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۷۸۷۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۲۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۳۹۹۳۷۰
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۶۸۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۱۹۵۰۰
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: ۹۱۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۳۹۱۶۰
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۵۴۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۷۹۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۴۲۲۰

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۱۸/۱۱/۹۰”

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 22/04/91

۱۵۷۵٫۹      اونس طلا
۳۱۵۰۰۰۰     طلا بازار تهران
۳۱۵۶۰۰۰     پیش بینی
۷۲۷۱۸۱      گرم ۱۸ عیار
۹۶۹۳۳۳      گرم ۲۴ عیار
۷۱۵۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۱۲۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۶۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۳۰۰۰۰     ربع سکه
۱۰۹۰۰۰۰     سکه گرمی

 

 

 

 

 

ادامه خواندن “قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۴/۹۱”