قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۰۹/۱۲/۸۹

قیمت طلا 09/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۵۳۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۲۰۰۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۰۹/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۰۸/۰۱/۹۰

قیمت طلا 08/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۸۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۷۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۷۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۷۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۷۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۷۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۷۴۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۶۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۰۸/۰۱/۹۰

قیمت طلا ۲۸/۰۱/۹۰

قیمت طلا 28/01/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۷۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۹۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۵۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۶۹۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۶۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۷۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۵۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۸۰۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۷۴۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۸۲۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۹۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۴۱۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۸/۰۱/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه   18/02/90
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۰۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۹۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۱۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۳۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۱۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۳۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۴۴۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۶۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۵۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۸۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۱۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۷۴۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۵۹۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   07/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۱۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۴۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۲۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۴۲۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۵۱۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۷۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۶۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۸۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۹۴۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۲۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۲۰۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه   29/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۵۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۷۷۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۸۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۰۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۲۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۳۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۷۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۲۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   19/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۷۵۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۵۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۰۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۵۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۱۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۹۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۰۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۲۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۱۱۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه   08/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۹۶۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۱۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۳۴۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۷۳۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۸۴۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۱۲۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۹۶۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه   30/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۴۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۰۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۱۷۹۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۸۹۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۰۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۳۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۵۸۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۶۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۲۵۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۹۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۶۳۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۲۲۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۹۹۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۵۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۲۷۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۱۱۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه   27/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۹۵۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۵۶۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۰۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۵۷۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۹۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۴۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۸۳۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۲۳۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۰۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۱۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۷/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه   17/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۸۷۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۸۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۲۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۶۲۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۸۳۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۸۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۱۳۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۶۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۳۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۶۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۱۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۵۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۷/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   05/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۳۰۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۶۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۶۰۰
سکه گرمی :     ۷۳۸۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۲۸۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۳۰۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۲۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۵۶۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۵۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۶۹۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۸۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۳۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۱۶۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۹۶۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۴۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۲۴۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۰۴۶۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۵/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه   28/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۹۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۳۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۷۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۹۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۵۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۸۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۳۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۷۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۱۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۰۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۹۱۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۳/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه 23/11/90

پیش بینی قیمت سکه  (تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۸۳۴۰۰۰ 
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۸۲۴۰۰۰ 
نیم سکه بهار آزادی :   ۴۰۰۰۰۰ 
ربع سکه بهار آزادی : ۲۰۵۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۳۴۵۰۰۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۳۶۷۰۲۰ 
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۷۹۶۴۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: ۳۸۶۶۰۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار: ۸۴۰۴۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: ۴۰۷۶۴۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار: ۸۸۶۲۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: ۴۲۸۱۹۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار: ۹۳۰۹۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: ۴۴۸۲۶۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار: ۹۷۴۵۰ 
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: ۴۸۹۳۶۰ 
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۰۶۳۸۰ 

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۳/۱۱/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۴/۹۱

قیمت طلا و سکه 26/04/91

۱۵۹۰٫۶      اونس طلا
۳۱۳۸۰۰۰     طلا بازار تهران
۷۲۴۴۱۰      گرم ۱۸ عیار
۹۶۵۶۳۹      گرم ۲۴ عیار
۷۱۲۰۰۰۰     سکه طرح قدیم
۷۰۸۰۰۰۰     سکه طرح جدید
۳۵۵۰۰۰۰     نیم سکه
۱۸۱۵۰۰۰     ربع سکه
۱۰۸۵۰۰۰     سکه گرمی

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۶/۰۴/۹۱