زندگینامه جیفورستر – ویبره

زندگینامه جیفورستر – دانشمندان

زندگینامه جیفورستر
جیفورستر در سال۱۹۱۸در نبراسکا متولد شد. علاقه مندی وی به الکترونیک به زودی خود را نشان داد و ویزمانیکه دانش آموز دبیرستان بود، دستگاه کوچکی را با یک سیستم برقی۱۲ ولتی ساخت که نوعی بادسنج بود.

وی بعد از دبیرستان به دانشگاه نبراسکا رفت و پس از فارغ التحصیلی، در سال ۱۹۲۹ به عنوان دستیار تحقیقات در آزمایشگاه ولتاژ بالایدانشگاه MIT مشغول به کار گردید. فعالیت در این آزمایشگاه باعث شد که ویبا سیستم هایالکترونیکیپیشرفته ایکه برایرادارها استفاده میشدند، آشنا شود و دانش خود را در این زمینه افزایش دهد.

در سال ۱۹۴۴، فورستر تصمیم گرفت که کار تحقیقاتیرا رها کند و به کسب و کار رویبیاورد، اما مدیر آزمایشگاه که با روحیه ویآشنا بود، میدانست که فورستر در آن زمینه موفق نخواهد شد و به دنبال راهیبود تا ویرا از تصمیمیکه گرفته بود منصرف سازد. در نتیجه انجام پروژه ایرا به ویپیشنهاد کرد.

پروژه ایبراینیرویدریاییکه میخواست کامپیوتریداشته باشد تا بتواند با استفاده از آن طراحیقایق هایجدید را انجام دهد.(همان گونه که میدانید اغلب پروژه هایتوسعه کامپیوترها در خلال جنگ جهانیدوم و به سفارش ارتش آمریکا صورت گرفتند.) فورستر پس از آن که توانست کامپیوتر ENIAC را ببیند، طرح اولیه نیرویدریاییرا تغییر داد و به جاییک کامپیوتر آنالوگ، ساخت یک کامپیوتر دیجیتال را در دستور کار قرار داد و به این ترتیب پروژه Whirlwind به وجود آمد.

ویبرایآن که سیستم خود را به خوبیبسازد، رویسیستم حافظه آن بسیار کار کرد و توانست نوعیاز حافظه با هسته مغناطیسیرا طراحیکند و در سیستم خود به کار بگیرد. ویسپس این حافظه را در سال ۱۹۴۹ مجددا طراحینمود و آن را بهبود بخشید.

در حدود سال های۱۹۴۹، نیرویدریاییعلاقه خود را به پروژه Whirlwind از دست داد. اما چند ماه بعد، پس از آنکه اتحاد شورویتوانست نخستین بمب اتمیخود را آزمایش کند، بار دیگر ارتش توجه خود را به پژوهش ها معطوف نمود.

ارتش معتقد بود که کامپیوترها میتوانند از جمله وسایل اساسیدفاع نظامیمحسوب شوند و لذا بار دیگر Whirlwind با حمایت نیرویهواییزنده شد. فورستر نیز کار رویپروژه را از سر گرفت و سیستم SAGE یا Semi-Automatic Ground Environment را طراحیکرد و سیستم حافظه خود را در آن به کار گرفت. این پروژه در سال ۱۹۵۶ تکمیل شد و از سال ۱۹۵۸ تا اواخر دهه هشتاد میلادیبه عنوان سیستم دفاع هواییدر ارتش به کار گرفته شد.

Whirlwind را میتوان اولین کامپیوتر پرسرعت و بلادرنگ قابل اطمینان دانست. هرچند که کامپیوترهایدیگریقبل از آن ساخته شده بودند اما همگییا بسیار کند یا غیرقابل اطمینان بودند.

فورستر سپس حدود ۴۰ سال را به سرپرستیبخش مدیریت دانشگاه MIT گذراند. بعد از آن به پیشنهاد یکیاز دوستانش به عضویت هیئت مدیره شرکت جنرال الکتریک در آمد. مشکلیکه جنرال الکتریک در آن زمان با آن روبرو بود، بازدهیکم کارکنان با وجود کارکرد زیاد آنها بود. زیرا کار به طور سه یا چهار شیفتیانجام میشد اما آن گونه که باید، بازده کارها بالا نبود. ویبرایاین کار شروع به مدل سازیبرایفعالیت شرکت نمود و سیستمیبه نام (سیستم هایدینامیک) یا پویا را مدل سازیکرد.

این سیستم برخلاف قبل، ارتباطیبا مفاهیم فیزیکینداشت و اجزایآن را مواردیچون مدیریت، رهبریو نحوه گردش اطلاعات در سازمان تشکیل میدادند. در حقیقت معروفیت فورستر به غیر از ابداع حافظه هایRAM ، به دلیل تعریف سیستم هایپویا نیز میباشد.

فورستر در زمینه تالیف کتاب نیز نسبتا پرکار بود. اولین کتاب خود را در سال ۱۹۶۱ به نام دینامیک صنعتیبه چاپ رساند. سپس کتاب هایمفاهیم سیستم ها (۱۹۶۸)، دینامیک هایجهانی(۱۹۷۳)، مجموعه مقالات (۱۹۷۵)، منابع اطلاعاتیبرایمدل سازیاقتصاد ملی(۱۹۸۰)، مدل در مقابل یک پروسه مدل سازی(۱۹۸۵)، حقایق چهارده گانه (۱۹۸۷)، مدل هایغیر خطیسیستم هایاجتماعی(۱۹۸۷)، مقدمات دینامیک سیستم ها (۱۹۸۹)، مدل ملیدینامیک سیستم (۱۹۸۹) و دینامیک سیستم و درس هاییاز تجربه ۳۵ سال (۱۹۹۳) را به رشته تحریر در آورد.

پروفسور فورستر همچنان دیدگاه مهندسیسیستم هایخود را رویسیستم هایاجتماعیپیاده سازیمیکند و مشغول تئوریپردازیهایجدید است و اکنون به طور خاص در مورد سیاست هایسازمانیمطالعه میکند. ویاز شبیه سازیکامپیوتریدر تحلیل سیستم های اجتماعی کمک میگیرد.

Vibre.ir

زندگینامه جیفورستر – دانشمندان – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *