زندگینامه نورمن بورلاگ – ویبره

زندگینامه نورمن بورلاگ – دانشمندان

زندگینامه نورمن بورلاگ
نورمن بورلاگ دانشمند آمریکاییو برنده جایزه نوبل که لقب پدر انقلاب سبز در کشاورزی، به او داده شده ،موجبات تغذیه صدها میلیون گرسنه در سراسر جهان را فراهم آورده است .

در دهه ۱۹۶۰ ویموفق شد روشیرا ابداع کند که از طریق آن میشد محصول و بار گیاهان و غلات را افزایش داد و این گیاهان را در مقابل آفات مقاوم ساخت.

در دهه های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بهتر شدن بهداشت عمومیباعث افزایش جمعیت کشورهایتوسعه نیافته گردیده، و موجب این نگرانیشده بود که به دلیل کمبود امکانات کشاورزی، کشورهایدر حال توسعه در نیمه دوم قرن بیست با قحطیروبرو خواهند شد. استفاده از روشیکه او مبتکر آن بود و “انقلاب سبز” نام گرفت سبب شد که محصول غلات از جمله گندم به سرعت افزایش یابد و به این ترتیب از بروز قحطیدر کشورهایدر حال توسعه جلوگیریشود.

به علت این موفقیت در سال ۱۹۷۰، نورمن بورلاگ موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.کمیته جایزه نوبل گفت که نورمن بورلاگ با روش ابداعیخود، مانع بروز قحطیدر جهان شده و جان صدها میلیون نفر را نجات داده است. آسه لیونیز، رئیس وقت کمیته جایزه نوبل هنگام اهدایجایزه به او گفت: ” نورمن بورلاگ، بیش از هر فرد دیگریبرایگرسنگان جهان نان فراهم کرده است و دلیل دادن جایزه صلح نوبل به نورمن بولاگ، این است که ما امیدواریم رفع گرسنگی، صلح به همراه آورد.”

نورمن بورلاگ همچنین در سال ۲۰۰۷ مدال طلایکنگره آمریکا را دریافت کرد که مهمترین مدال غیرنظامیاین کشور است.

آقایبورلاگ مطالعاتیرا که منجر به دریافت جایزه نوبل شد، در پایان جنگ جهانیدوم در مکزیک شروع کرد.مطالعات او در مکزیک برایپیدا کردن روشیجهت افزایش محصول گندم این کشور بود. در آنجا ویموفق شد با تکنیک هایتازه، انواع بخصوص گندم را که در مقایسه با گندم هایمعمولیدر مقابل آفات مقاوم بودند و محصول بیشتریمیدادند، تولید کند. بعدا او با همکاریچند دانشمند دیگر این نمونه ها را به آسیا برد و موجب بهتر و مقاوم شدن انواع دیگر غلات از جمله برنج و ذرت در کشورهایآسیاییو نیز آمریکایجنوبیو آفریقا شد.

در سال ۱۹۶۳ نورمن بورلاگ به ریاست مرکز بین المللیبهبود ذرت و گندم که به تازگیدایر شده بود منصوب شد و در این سمت هزاران دانشمند جوان را آموزش داد. در سال ۱۹۷۹ ویاز این سمت کناره گیریکرد و به تدریس در دانشگاه پرداخت.

نورمن بولاگ، در سال ۱۹۸۶ دفتر جایزه جهانیغذا را ایالت آیوا دائر کرد که هر سال جایزه ایبه مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به شخصیکه کار و مطالعات او به بهبود عرضه آذوقه در جهان کمک کرده، اهدا میکند.

سرانجام آقایبورلاگ که ۹۵ سال داشت در اثر بیماریسرطان در خانه اش در تگزاس درگذشت.

Vibre.ir

زندگینامه نورمن بورلاگ – دانشمندان – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *