زندگینامه رودولف دیزل – ویبره

زندگینامه رودولف دیزل – دانشمندان

زندگینامه رودولف دیزل
رودولف دیزل در سال ۱۸۵۸ در فرانسه متولد شد و کار خود را به عنوان یک کارشناس یخچال برقی آغاز کرد. برای مدت ده سال او روی موتورهای حرارتی مختلفی، از جمله موتور هوا با نیروی خورشیدیکار کرد. ایده‌های دیزل براییک موتور وقتی احتراق در سیلندر رخ می‌دهد در سال ۱۸۹۳ منتشر شد، یک سال بعد از آن که برای اولین حق امتیازش درخواست داده بود، امتیاز ۶۰۸۸۴۵ را برای موتور دیزلی دریافت کرد.

موتورهای دیزلی امروزی، نسخه‌های تصحیح شده و بهبود یافته از مفاهیم اصلی رودولف دیزل هستند. آنها اغلب در زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، لوکوموتی وها و بارکش‌هایبزرگ و در دستگاه‌های تولیدی برقی استفاده می‌شوند.

اگرچه او بیشتر به خاطر اختراع موتور گرماییاشتعالیبا فشار که اسم او را بر خود گرفته است، مشهور بود، دیزل هم‌چنین به عنوان یک کارشناس حرارتیو یک متخصص علوم اجتماعیقابل احترام بوده است. اختراعات دیزل سه نقطه مشترک دارند: آنها برمبنایقوانین یا فرایندهایطبیعیفیزیکیبه تبدیلات گرماییمربوطند. آنها مشخصاً درگیر طراحیمکانیکیهستند و انگیزه ایجاد آنها در اصل فکر مخترع درباره نیازهایجامعه ‌شناسیبوده است. دیزل در واقع با انگیزة قادر ساختن صنعت‌گران مستقل برایرقابت در صنعت، به ایدة موتور دیزلیرسیده است.

در Augsburg در دهم اگوست ۱۹۸۳، مدل اولیه دیزل، یک سیلندر آهنیده فوتیبا یک چرخ طیار در پایه‌اش، برایاولین بار با نیرویخودش به کار در آمد. دیزل دو سال دیگر را برایایجاد اصلاحات گذراند و در سال ۱۸۹۶ مدل دیگریبا کارآییتئوری۷۵% در مقابل موتور بخار با کارآیی۱۵% معرفیکرد. در ۱۸۹۸، دیزل یک میلیونر بود. موتورهایاو برایدادن نیرو به خطوط لوله‌کشی، دستگاه‌هایالکتریکیو آبی، اتومبیلها، بارکش‌ها و کمیپس از آن در معدن‌ها، کارخانه‌ها، عرصه‌هاینفتیو حمل و نقلهایاقیانوسیاستفاده می‌شدند.

Vibre.ir

زندگینامه رودولف دیزل – دانشمندان – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *