زندگینامه بنامین فرانکلین – ویبره

زندگینامه بنامین فرانکلین – دانشمندان

زندگینامه بنامین فرانکلین
بنیامین فرانکلین، نویسنده و ناشر، سیاست‌مدار، طبیعی‌دان و مخترع آمریکایی در تاریخ ۱۷ ژانویه ۱۷۰۶ میلادی در بوستون چشم به جهان گشود. او یکیاز بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا و مخترع برق‌گیر و عینک‌ دوکانونی بود.

بنیامین به عنوان دهمین پسر و پانزدهمین فرزند آقایفرانکلین که تولیدکننده صابون و شمع بود، در بوستون زاده شد. ویاز اوان کودکیبا اشتیاق و علاقه به مطالعه کتاب‌هایعلمی، مذهبیو ادبیات پرداخت و گنجینه‌ایاز دانش و معلومات کسب کرد. بنیامین مدتیدر چاپ‌خانه برادر ناتنیخود، جیمز فرانکلین، به کارآموزیپرداخت و برایاولین بار در سال ۱۷۲۲ با نام مستعار در روزنامه برادرش چهارده مقاله طنزآمیز و کوتاه منتشر کرد. آن روزنامه در همان سال بخاطر مقاله جنجال ‌برانگیزیکه به چاپ رساند توقیف و جیمز که سردبیر آن بود به یکماه زندان محکوم شد. از آن پس بنیامین مدیریت روزنامه را به عهده گرفت و به نشر آن همت گماشت.

بنیامین فرانکلین در فیلادلفیا به صنعت چاپ رویآورد و کتاب‌هایبی‌شماریرا منتشر ساخت. فعالیت‌هایخستگی‌ناپذیر او در زمینه چاپ کتاب، ویرا به عنوان ناشر صاحب ‌نامیبه اشتهار رسانید. فرانکلین در دوران زندگیبه فعالیت‌هایاجتماعیو خدمات عمومیو امدادرسانیهمت گماشت و به عضویت در این مؤسسات پذیرفته شد. او توجه خود را به خدمات شهریو رفاه عمومیمانند نظافت خیابان‌ها، روشناییشهر، نظام تشکیلاتیمدارس، تأسیس آتش‌نشانیغیرانتفاعی، بیمارستان و اولین کتاب‌خانه عاریتیکه در دنیا بی‌همتا بود، معطوف داشت.  بنیامین فرانکلین در سال ۱۷۳۱ به عضویت در لژ فراماسونریپذیرفته شد و یک‌سال بعد به مقام دوم ‌ناظر بزرگ منصوب شد.

بنیامین فرانکلین، نفس خویش را به مدد امساک و پرهیزگاریکه از دوران شباب بدان خو گرفته بود، مهار کرد و به خلوص آن همت ورزید. او فهرستیشامل سیزده روش سودمند در زمینه آموزش اخلاق که در تمام طول زندگیبدان پایبند بود، به صورت زیر تنظیم کرد :

۱) خویشتن‌داری: شکم را تا مرز بلاهت شعور پر مکن و تا مرز بی‌خودیمنوش.

۲) سکوت : سخنیبران که خود یا دیگران از آن سود گیرید؛ از سخنان بی‌ثمر پرهیز کن.

٣) نظم و انضباط : هرچیز را در جایخود قرارده و هرکاریرا به وقت خود موقوف کن.

۴) عزم و اراده : آن‌چه را که باید به انجام رسد، بدان همت گمار و آن‌چه را که بدان اراده نموده‌ایبی‌وقفه و خلل به انجام رسان.

۵) قناعت : از خرج کردن برایخوش‌آمد دیگران یا خشنودیخویش بپرهیز و چیزیرا ضایع مکن.

۶) سعیو کوشش : زمان را از دست مده، هرلحظه به کاریسودمند بپرداز، کارهایباطل را از خود دورکن.

۷) راستیو درستی: از فریب بپرهیز، اندیشه را به عصمت و حقیقت آراسته دار و به سخن خویش پای‌بند باش.

۸) عدالت : راضیبه زیان دیگران مباش، مباد که بر کسان ستمیروا داریو آن ها را از خیریکه بدان موظفیبینصیب گردانی.

٩) اعتدال : از تندرویپرهیز کن؛ اهانت ناروا به دیگران که به گمان خویش خود نیز در خور آن نیستی، روا مدار.

۱۰) نظافت : ناپاکیرا از تن و جامه و خانه خویش بزدا.

۱۱) آسایش خیال : آرام باش و از خرده گیریبپرهیز و از وقایع عادیو حوادث اجتناب ناپذیر رویدرهم مکش.

۱۲) عفت : در ارضایمیل جنسیاعتدال را رعایت کن؛ تنها به خاطر حفظ تندرستیو بقاینسل و نه تا مرز جنون و سستی، نزدیکیکن. در این راه از جرح عواطف و سلامت خود و دیگریخودداریکن و دغدغه خوش ‌نامیخویشتن را به دل داشته باش.

۱۳) تواضع و فروتنی: از پیش‌کسوتان بزرگ مانند عیسیمسیح و سقراط تقلید کن.

بنیامین فرانکلین در سال ۱۷۴۸ موسسه انتشاراتیخود را ترک کرد و در سال۱۷۵۰ به عضویت پارلمان پنسیلوانیا برگزیده شد. آثار منتشره فرانکلین در این دوران تأثیر بسزاییدر تشکیلات آموزشیپنسیلوانیا داشت و با انتشار کتاب «پیشنهادیچند در باب آموزش و پرورش جوانان پنسیلوانیا» در احداث آکادمیفیلادلفیا که بعدها به نام دانشگاه پنسیلوانیا خوانده شد، مفید افتاد. برنامه پیشنهادیفرانکلین علوم قدیمیو مسلط آن دوران را محدود و دانش جدید را شامل زبان انگلیسی، زبان‌هایزنده خارجی، ریاضیات و علوم طبیعیجایگزین کرد.

فرانکلین در سال های۱۷۵۱ تا ۱۷۶۴ به تناوب معاونت وزارت پست را به عهده داشت. ویدر سال ۱۷۵۲ دستگاه برق گیر را اختراع کرد. ویدر مجموع پانزده‌ سال به عنوان نماینده پنسیلوانیا، جورجیا، نیوجرسی، و ماساچوست در انگلستان اقامت گزید. بنیامین فرانکلین در یکیاز سفرهایخود از انگلیس به آمریکا در توقف کوتاهیکه نصیبش شد، «انجمن فلسفیآمریکا» را تأسیس کرد. او در سال ۱۷۷۵ انگلیس را به مقصد آمریکا ترک گفت و در همان سال به عضویت کنگره آمریکا درآمد و پس از مدتیبه کمیته تنظیم «بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا» دعوت شد. به خاطر افکار درخشان و آزادیخواهیاو و همچنین در پیوند با اختراع برق گیر، در باره او چنین گفته‌اند : «او برق را از پهنه آسمان و شمشیر را از دست ستمکاران برگرفت.»

فرانکلین به اتفاق ۵۴ نفر از مقامات برجستهٔ سیزده ایالت دیگر، بیانیه استقلال را در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ میلادیامضا کرد و یک ‌سال بعد از طرف کنگره به عنوان نماینده سیزده ایالات مستقل آمریکا به فرانسه رفت و در آن جا به عنوان سیاستمداریبزرگ اشتهار یافت. او در پاریس به عضویت لژ فراماسونریفرانسه در آمد و ولتر نیز از او پیرویکرد. فرانکلین از سال ۱۷۷۹ تا ۱۷۸۲ به مقام ریاست آن لژ برگزیده شد.

فرانکلین در تمام دوران زندگیبه انتشار رسالات، مقالات و پند و اندرز در هر زمینه و هر مقوله‌ایپرداخت. زندگی‌نامه خود را که در سال ۱۷۷۱ آغاز کرده بود، همچنان ناتمام ماند. او با بیشتر بزرگان عهد خویش مکاتبه داشت و نامه‌هایبی‌شماریاز ویبه یادگار مانده است. بنیامین فرانکلین در سال ۱۷۸۶ به آمریکا بازگشت و به عنوان ریاست عالیاجراییشورایپنسیلوانیا و در سال ۱۷۸۷ به مقام دبیرکل جامعه ضد برده‌داریبرگزیده شد.

او در ۱۷ آوریل ۱۷۹۰ میلادیدر سن هشتاد و چهار‌سالگیدر پنسیلوانیا درگذشت. هنگامیکه بیست و سه ‌سال بیشتر نداشت، شرحیبه مضمون زیر برایمقبره خود نوشت :

«این جا آرامگاه بنیامین فرانکلین ناشر است که برایتغذیه کرم ‌ها، مانند جلدیاز کتابیکهن که نبشته‌هایش پراکنده و بی‌نام و عاریاز تذهیب، اما بیخللیکه بر محتوایآن آید، به خاک سپرده‌اند. باشد تا به باور خویش به شیوه‌اینو و آراسته، به ویراستاریخود نویسنده تجدید چاپ گردد.»

Vibre.ir

زندگینامه بنامین فرانکلین – دانشمندان – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *