دسته: جواب استخاره

آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره 0

آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره نتیجه استخاره حتما انجام بده توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است. سوره:       توبه آیه:       ۱۴ صفحه:       ۱۸۹ سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹...

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – ویبره 0

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – ویبره

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – استخاره و آیات ما را از فرط نادانی به شدت تکذیب کردند آیه ی ۲۸ سوره ی نبإنهی شدید به همراه نرسیدن به مقصود است

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – ویبره 0

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – ویبره

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – استخاره جواب استخاره شما  ‘به زودی آن جماعت شکست خورده و به جنگ پشت کنند   ایه ی ۴۵ سوره ی قمر سر انجام این کار شکست وفرار...

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – ویبره 0

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – ویبره

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – استخاره اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره ی آب نطفه و آنگاه از خون بسته علقه ، پس شما را ازرحم...

آیه ۱۴ سوره جن – ویبره 0

آیه ۱۴ سوره جن – ویبره

آیه ۱۴ سوره جن – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       هدف خود را بزودی درک می کنی      سوره:       جن      آیه:       ۱۴      صفحه:      ...

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – ویبره 0

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – ویبره

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – استخاره   جواب استخاره شما  ‘که این قرآن سودمند و گرامی است در لوح محفوظ سر حق مقام دارد آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه...

آیه ۱۹۷ سوره بقره – ویبره 0

آیه ۱۹۷ سوره بقره – ویبره

آیه ۱۹۷ سوره بقره – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       عمل بسیار خوبی است ان شاءالله      سوره:       بقره      آیه:       ۱۹۷      صفحه:       ۳۱ ...

آیه ۲۱ سوره ی مجادله – ویبره 0

آیه ۲۱ سوره ی مجادله – ویبره

آیه ۲۱ سوره ی مجادله – استخاره خدا مقرر کرده است که البته من و رسولانم غالب شویم که خدا فوی و بسیار مقتدر است آیه ۲۱ سوره ی مجادلهانجا م بده در آن...

آیه ۲۵ سوره ابراهیم – ویبره 0

آیه ۲۵ سوره ابراهیم – ویبره

آیه ۲۵ سوره ابراهیم – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       در آن خیر و شادی است.      سوره:       ابراهیم      آیه:       ۲۵      صفحه:       ۲۵۹ ...

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – ویبره 0

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – ویبره

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – استخاره و پسرانی (زیبا) که حسن و  جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت میگردند آیه ی ۱۷ سوره ی واقعهبسیار عالی است به خاطر...

آیه ۱ سوره انفال – ویبره 0

آیه ۱ سوره انفال – ویبره

آیه ۱ سوره انفال – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       خیر و برکت خدا بر این امر نازل خواهد شد ان شاء الله.      سوره:       انفال    ...

آیه ۵۱ سوره احزاب – ویبره 0

آیه ۵۱ سوره احزاب – ویبره

آیه ۵۱ سوره احزاب – استخاره نتیجه استخاره        اختیار با توست       توضیح:       در آن کار اختیار با توست که در همه آن یا قسمتی از آن تصرف کنی    ...

آیه ۲۹ سوره قصص – ویبره 0

آیه ۲۹ سوره قصص – ویبره

آیه ۲۹ سوره قصص – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       برای انجام آن وقت مناسبی است.      سوره:       قصص      آیه:       ۲۹      صفحه:       ۳۸۹ ...

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – ویبره 0

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – ویبره

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – استخاره ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است آیه ی۱۲ سوره ی حجراتنهی شدید به سبب بد...

آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره 0

آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره

آیه ۲۰ سوره نساء – استخاره اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از مهر او را...

آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره 0

آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره

آیه ۲۶ سوره مریم – استخاره نتیجه استخاره        انجام بده       توضیح:       در آن آرامش و نور چشم است.      سوره:       مریم      آیه:       ۲۶      صفحه:      ...