آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ۵۳ سوره عنکبوت – ویبره

آیه ۵۳ سوره عنکبوت – استخاره

آیه 53 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره

       انجام نده

توضیح:       پس در آن تاکید بر تهی از این عمل است.      
سوره:       عنکبوت      
آیه:       ۵۳      
صفحه:       ۴۰۳       

سوره العنکبوت مشتمل بر ۶۹ آیه – سوره شماره ۲۹

ادامه خواندن “آیه ۵۳ سوره عنکبوت – ویبره”

آیه ی ۳ سوره ی مائده – ویبره

آیه ی ۳ سوره ی مائده – استخاره

آیه ی 3 سوره ی مائده
برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد

آیه ی ۳ سوره ی مائده
نهی شدید
به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۳ سوره ی مائده – ویبره”

آیه ی ۶۰ سوره ی انعام – ویبره

آیه ی ۶۰ سوره ی انعام – استخاره

آیه ی 60 سوره ی انعام
و اوست خدایی که چون شب به خواب میروید جان شما را به نزد خود برده و شما را میمیراند

آیه ی ۶۰ سوره ی انعام
این کار  خبر از توانمندی و تمکن میدهد
انشا الله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۶۰ سوره ی انعام – ویبره”

آیه ۱۹ سوره دخان – ویبره

آیه ۱۹ سوره دخان – استخاره

آیه 19 سوره دخان

نتیجه استخاره

       اختیار با توست      

توضیح:       اگر سفری در راه است به مسافرت برو ولیکن به مطلوبت نخواهی رسید.      
سوره:       دخان      
آیه:       ۱۹      
صفحه:       ۴۹۷       
 
سوره الدخان مشتمل بر ۵۹ آیه – سوره شماره ۴۴

ادامه خواندن “آیه ۱۹ سوره دخان – ویبره”

آیه ۱ سوره رعد – ویبره

آیه ۱ سوره رعد – استخاره

آیه 1 سوره رعد

نتیجه استخاره

       انجام بده  

توضیح:       همانا در ان خیر و برکت و رحمت است ان شاء الله.      
سوره:       رعد      
آیه:       ۱      
صفحه:       ۲۴۹       

سوره الرعد مشتمل بر ۴۳ آیه – سوره شماره ۱۳

ادامه خواندن “آیه ۱ سوره رعد – ویبره”

آیه ۱۲ سوره ممتحنه – ویبره

آیه ۱۲ سوره ممتحنه – استخاره

آیه 12 سوره ممتحنه

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       اگر برای ازدواج باشد خیر است.      
سوره:       ممتحنه      
آیه:       ۱۲      
صفحه:       ۵۵۱       

سوره الصف مشتمل بر ۱۴ آیه – سوره شماره ۶۱

ادامه خواندن “آیه ۱۲ سوره ممتحنه – ویبره”

آیه ۷۸ سوره قصص – ویبره

آیه ۷۸ سوره قصص – استخاره

آیه 78 سوره قصص

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عاقبت بسیار بدی دارد.      
سوره:       قصص      
آیه:       ۷۸      
صفحه:       ۳۹۵       

سوره القصص مشتمل بر ۸۸ آیه – سوره شماره ۲۸

ادامه خواندن “آیه ۷۸ سوره قصص – ویبره”

آیه ۷۷ سوره صافات – ویبره

آیه ۷۷ سوره صافات – استخاره

آیه 77 سوره صافات

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن نهایت خوبی است      
سوره:       صافات      
آیه:       ۷۷      
صفحه:       ۴۴۹       

سوره الصافات مشتمل بر ۱۸۳ آیه – سوره شماره ۳۷

ادامه خواندن “آیه ۷۷ سوره صافات – ویبره”

آیه ۳۴ سوره انفال – ویبره

آیه ۳۴ سوره انفال – استخاره

آیه 34 سوره انفال

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عاقبت بدی دارد.      
سوره:       انفال      
آیه:       ۳۴      
صفحه:       ۱۸۱       
سوره الانفال مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۸

ادامه خواندن “آیه ۳۴ سوره انفال – ویبره”

آیه ۲۰ سوره مزمل – ویبره

آیه ۲۰ سوره مزمل – استخاره

آیه 20 سوره مزمل

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       بواسطه ی اذن و دستور پروردگار در آن خیری است.      
سوره:       مزمل      
آیه:       ۲۰      
صفحه:       ۵۷۵       
سوره المدثر مشتمل بر ۵۶ آیه – سوره شماره ۷۴

ادامه خواندن “آیه ۲۰ سوره مزمل – ویبره”

آیه ی ۴۲ سوره ی مائده – ویبره

آیه ی ۴۲ سوره ی مائده – استخاره

آیه ی 42 سوره ی مائده
آنان جاسوسان دروغزن وخورندگان مال حرامند اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنان بگردان

آیه ی ۴۲ سوره ی مائده
اقدام به این عمل زشت است

ادامه خواندن “آیه ی ۴۲ سوره ی مائده – ویبره”

آیه ۶۲ سوره انفال – ویبره

آیه ۶۲ سوره انفال – استخاره

آیه 62 سوره انفال

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       پس خدا تو را بس است و کفایتت می کند.      
سوره:       انفال      
آیه:       ۶۲      
صفحه:       ۱۸۵       

سوره الانفال مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۸

ادامه خواندن “آیه ۶۲ سوره انفال – ویبره”

آیه ۳۴ سوره غافر – ویبره

آیه ۳۴ سوره غافر – استخاره

آیه 34 سوره غافر

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       غافر      
آیه:       ۳۴      
صفحه:       ۴۷۱       

سوره غافر مشتمل بر ۸۵ آیه – سوره شماره ۴۰

ادامه خواندن “آیه ۳۴ سوره غافر – ویبره”

آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره

آیه ۹۲ سوره نسا – استخاره

آیه 92 سوره نسا

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       در این عمل پیشقدم نشو.      
سوره:       نساء      
آیه:       ۹۲      
صفحه:       ۹۳       
سوره النساء مشتمل بر ۱۷۶ آیه – سوره شماره ۴

ادامه خواندن “آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره”

آیه ۱ سوره عبس – ویبره

آیه ۱ سوره عبس – استخاره

آیه 1 سوره عبس

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       انجام بده ولی با احتیاط زیاد      
سوره:       عبس      
آیه:       ۱      
صفحه:       ۵۸۵       
سوره عبس مشتمل بر ۴۲ آیه – سوره شماره ۸۰

ادامه خواندن “آیه ۱ سوره عبس – ویبره”