آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – ویبره

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – استخاره

آیه ی 28 سوره ی نبإ
و آیات ما را از فرط نادانی به شدت تکذیب کردند

آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ
نهی شدید به همراه نرسیدن به مقصود است

ادامه خواندن “آیه ی ۲۸ سوره ی نبإ – ویبره”

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – ویبره

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – استخاره

ایه ی 45 سوره ی قمر
جواب استخاره شما

 ‘به زودی آن جماعت شکست خورده و به جنگ پشت کنند
  ایه ی ۴۵ سوره ی قمر
 سر انجام این کار شکست وفرار است
نهی

ادامه خواندن “ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – ویبره”

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – ویبره

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – استخاره

آیه ی 67 سوره ی غافر
اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره ی آب نطفه و آنگاه از خون بسته علقه ، پس شما را ازرحم بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید

آیه ی ۶۷ سوره ی غافر
این عمل در نهایت خوبی و استحکام است اما خواسته و مقصود به ظاهر حاصل نمیشود
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۶۷ سوره ی غافر – ویبره”

آیه ۱۴ سوره جن – ویبره

آیه ۱۴ سوره جن – استخاره

آیه 14 سوره جن

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       هدف خود را بزودی درک می کنی      
سوره:       جن      
آیه:       ۱۴      
صفحه:       ۵۷۳       
سوره الجن مشتمل بر ۲۸ آیه – سوره شماره ۷۲

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره جن – ویبره”

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – ویبره

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – استخاره

آیات 77 و 78 سوره ی واقعه
  جواب استخاره شما

 ‘که این قرآن سودمند و گرامی است در لوح محفوظ سر حق مقام دارد
آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه
عمل در نهایت قدرت واستحکام است با توجه به اینکه به افراد شایسته و صالح اختصاص دارد
 انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه – ویبره”

آیه ۱۹۷ سوره بقره – ویبره

آیه ۱۹۷ سوره بقره – استخاره

آیه 197 سوره بقره

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       عمل بسیار خوبی است ان شاءالله      
سوره:       بقره      
آیه:       ۱۹۷      
صفحه:       ۳۱       
سوره البقرة مشتمل بر ۲۸۶ آیه – سوره شماره ۲

ادامه خواندن “آیه ۱۹۷ سوره بقره – ویبره”

آیه ۲۱ سوره ی مجادله – ویبره

آیه ۲۱ سوره ی مجادله – استخاره

آیه 21 سوره ی مجادله
خدا مقرر کرده است که البته من و رسولانم غالب شویم که خدا فوی و بسیار مقتدر است

آیه ۲۱ سوره ی مجادله
انجا م بده در آن پیروزی و رسیدن به خواسته است
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه ۲۱ سوره ی مجادله – ویبره”

آیه ۲۵ سوره ابراهیم – ویبره

آیه ۲۵ سوره ابراهیم – استخاره

آیه 25 سوره ابراهیم

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن خیر و شادی است.      
سوره:       ابراهیم      
آیه:       ۲۵      
صفحه:       ۲۵۹       
سوره ابراهیم مشتمل بر ۵۲ آیه – سوره شماره ۱۴

ادامه خواندن “آیه ۲۵ سوره ابراهیم – ویبره”

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – ویبره

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – استخاره

آیه ی 17 سوره ی واقعه
و پسرانی (زیبا) که حسن و  جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت میگردند

آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه
بسیار عالی است به خاطر اینکه خوش عاقبت است و به خواسته میرسد
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۱۷ سوره ی واقعه – ویبره”

آیه ۱ سوره انفال – ویبره

آیه ۱ سوره انفال – استخاره

آیه 1 سوره انفال

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       خیر و برکت خدا بر این امر نازل خواهد شد ان شاء الله.      
سوره:       انفال      
آیه:       ۱      
صفحه:       ۱۷۷       

سوره الانفال مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۸

ادامه خواندن “آیه ۱ سوره انفال – ویبره”

آیه ۵۱ سوره احزاب – ویبره

آیه ۵۱ سوره احزاب – استخاره

آیه 51 سوره احزاب

نتیجه استخاره

       اختیار با توست      

توضیح:       در آن کار اختیار با توست که در همه آن یا قسمتی از آن تصرف کنی      
سوره:       احزاب      
آیه:       ۵۱      
صفحه:       ۴۲۵       

سوره الاحزاب مشتمل بر ۷۳ آیه – سوره شماره ۳۳

ادامه خواندن “آیه ۵۱ سوره احزاب – ویبره”

آیه ۲۹ سوره قصص – ویبره

آیه ۲۹ سوره قصص – استخاره

آیه 29 سوره قصص

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       برای انجام آن وقت مناسبی است.      
سوره:       قصص      
آیه:       ۲۹      
صفحه:       ۳۸۹       

سوره القصص مشتمل بر ۸۸ آیه – سوره شماره ۲۸

ادامه خواندن “آیه ۲۹ سوره قصص – ویبره”

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – ویبره

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – استخاره

آیه ی12 سوره ی حجرات
ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است

آیه ی۱۲ سوره ی حجرات
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی۱۲ سوره ی حجرات – ویبره”

آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره

آیه ۲۰ سوره نساء – استخاره

آیه 20 سوره نساء
اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از مهر او را پس گیرید

آیه ۲۰ سوره نساء
این عمل با شرط خوبست و بدون آن شرط درست نمیباشد
انشاالله خوب است

ادامه خواندن “آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره”

آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره

آیه ۲۶ سوره مریم – استخاره

آیه 26 سوره مریم

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن آرامش و نور چشم است.      
سوره:       مریم      
آیه:       ۲۶      
صفحه:       ۳۰۷       
سوره مریم مشتمل بر ۹۸ آیه – سوره شماره ۱۹

ادامه خواندن “آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره”