آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره

آیه ۹۲ سوره نسا – استخاره

آیه 92 سوره نسا

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       در این عمل پیشقدم نشو.      
سوره:       نساء      
آیه:       ۹۲      
صفحه:       ۹۳       
سوره النساء مشتمل بر ۱۷۶ آیه – سوره شماره ۴

ادامه خواندن “آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره”

آیه ۱ سوره عبس – ویبره

آیه ۱ سوره عبس – استخاره

آیه 1 سوره عبس

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       انجام بده ولی با احتیاط زیاد      
سوره:       عبس      
آیه:       ۱      
صفحه:       ۵۸۵       
سوره عبس مشتمل بر ۴۲ آیه – سوره شماره ۸۰

ادامه خواندن “آیه ۱ سوره عبس – ویبره”

آیه ی ۳۲ سوره ی طور – ویبره

آیه ی ۳۲ سوره ی طور – استخاره

آیه ی 32 سوره ی طور
آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این  وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند

آیه ی ۳۲ سوره ی طور
در نهایت خفت و توبیخ است

ادامه خواندن “آیه ی ۳۲ سوره ی طور – ویبره”

آیات ۱ و۲ و۳ سور ه ی حاقه – ویبره

آیات ۱ و۲ و۳ سور ه ی حاقه – استخاره

آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه
آن روز حق است . چه روز هولناک و سختی است . چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد

آیات ۱ و۲ و۳ سور ه ی حاقه
جز به خلاف خواسته نمیرسد
نهی

ادامه خواندن “آیات ۱ و۲ و۳ سور ه ی حاقه – ویبره”

ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – ویبره

ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – استخاره

ایه ی 10 سوره ی تغابن
و آنان که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسیار بد منزلگاهی است

آیه ی ۱۰ سوره ی تغابن
نهی شدید به خاطر بد فرجامی

ادامه خواندن “ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – ویبره”

آیه ۴۰ سوره شعراء – ویبره

آیه ۴۰ سوره شعراء – استخاره

آیه 40 سوره شعراء

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.      
سوره:       شعراء      
آیه:       ۴۰      
صفحه:       ۳۶۹       
سوره الشعراء مشتمل بر ۲۲۹ آیه – سوره شماره ۲۶

ادامه خواندن “آیه ۴۰ سوره شعراء – ویبره”

آیه ۲۳ سوره نمل – ویبره

آیه ۲۳ سوره نمل – استخاره

آیه 23 سوره نمل

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       به مقصودت خواهی رسید ولی با تاخیر. صبر پیشه کن و به آن عمل کن.      
سوره:       نمل      
آیه:       ۲۳      
صفحه:       ۳۷۹       

سوره النمل مشتمل بر ۹۳ آیه – سوره شماره ۲۷

ادامه خواندن “آیه ۲۳ سوره نمل – ویبره”

آیه ی ۷۶ سوره ی زخرف – ویبره

آیه ی ۷۶ سوره ی زخرف – استخاره

آیه ی 76 سوره ی زخرف
و ما به آنها  (دوزخیان) ظلم و ستمی نکردیملیکن آنان خود مردمی ستم کار و ظالم بودند

آیه ی ۷۶ سوره ی زخرف
نهی

ادامه خواندن “آیه ی ۷۶ سوره ی زخرف – ویبره”

آیه ی ۹ سوره ی انعام – ویبره

آیه ی ۹ سوره ی انعام – استخاره

آیه ی 9 سوره ی انعام
و چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم حتما او را به صورت بشری در آوریم و امر را همچنان بر آنان مشبه میساختیم آیه ی ۹ سوره ی انعام

انجام این کار طبق روال معمول صلاح نیست
نهی

ادامه خواندن “آیه ی ۹ سوره ی انعام – ویبره”