آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره

آیه ۲۰ سوره نساء – استخاره

آیه 20 سوره نساء
اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از مهر او را پس گیرید

آیه ۲۰ سوره نساء
این عمل با شرط خوبست و بدون آن شرط درست نمیباشد
انشاالله خوب است

ادامه خواندن “آیه ۲۰ سوره نساء – ویبره”

آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره

آیه ۲۶ سوره مریم – استخاره

آیه 26 سوره مریم

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن آرامش و نور چشم است.      
سوره:       مریم      
آیه:       ۲۶      
صفحه:       ۳۰۷       
سوره مریم مشتمل بر ۹۸ آیه – سوره شماره ۱۹

ادامه خواندن “آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره”

آیه ی ۸ سوره ی تکویر – ویبره

آیه ی ۸ سوره ی تکویر – استخاره

آیه ی 8 سوره ی تکویر
و هنگامی از دختران زنده بگور شده باز پرسند

آیه ی ۸ سوره ی تکویر
عاقبت این کار گرفتاری شدیدی است
نهی

ادامه خواندن “آیه ی ۸ سوره ی تکویر – ویبره”

آیه ۱۱۸ سوره هود – ویبره

آیه ۱۱۸ سوره هود – استخاره

آیه 118 سوره هود

نتیجه استخاره

       انجام نده  

توضیح:       اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.      
سوره:       هود      
آیه:       ۱۱۸      
صفحه:       ۲۳۵       

سوره یوسف مشتمل بر ۱۱۱ آیه – سوره شماره ۱۲

ادامه خواندن “آیه ۱۱۸ سوره هود – ویبره”

آیه ۱۵۲ سوره انعام – ویبره

آیه ۱۵۲ سوره انعام – استخاره

آیه 152 سوره انعام

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       عمل خوبی است ولی با رعایت شرایطی!      
سوره:       انعام      
آیه:       ۱۵۲      
صفحه:       ۱۴۹       

سوره الانعام مشتمل بر ۱۶۵ آیه – سوره شماره ۶

ادامه خواندن “آیه ۱۵۲ سوره انعام – ویبره”

آیه ۲۳ آل عمران – ویبره

آیه ۲۳ آل عمران – استخاره

آیه 23 آل عمران

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       اقدام برای انجام این عمل صحیح نیست.      
سوره:       آل عمران      
آیه:       ۲۳      
صفحه:       ۵۳       
سوره آل‏عمران مشتمل بر ۲۰۰ آیه – سوره شماره ۳

ادامه خواندن “آیه ۲۳ آل عمران – ویبره”

آیه ۱۲ سوره فرقان – ویبره

آیه ۱۲ سوره فرقان – استخاره

آیه 12 سوره فرقان

نتیجه استخاره

       انجام نده    

توضیح:       شدیدا از آن نهی شدید.      
سوره:       فرقان      
آیه:       ۱۲      
صفحه:       ۳۶۱       
سوره الفرقان مشتمل بر ۷۷ آیه – سوره شماره ۲۵

ادامه خواندن “آیه ۱۲ سوره فرقان – ویبره”

آیه ی ۲۸ سوره ی انعام – ویبره

آیه ی ۲۸ سوره ی انعام – استخاره

آیه ی 28 سوره ی انعام
آری اهوال قیامت که پیش از این بر آنان مستور بود اشکار شود و اگر بار دیگر به دنیا برگردند باز همان اعمال که نهی شدند اعاده خواهند کرد دروغ میگویند که کار بد نخواهیم کرد

آیه ی ۲۸ سوره ی انعام
از آن دوری کن تا به ضررت نباشد

ادامه خواندن “آیه ی ۲۸ سوره ی انعام – ویبره”

آیه ۹۶ سوره یوسف – ویبره

آیه ۹۶ سوره یوسف – استخاره

آیه 96 سوره یوسف

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن بعد از سختی، آسانی است.      
سوره:       یوسف      
آیه:       ۹۶      
صفحه:       ۲۴۷       

سوره یوسف مشتمل بر ۱۱۱ آیه – سوره شماره ۱۲

ادامه خواندن “آیه ۹۶ سوره یوسف – ویبره”

آیه ۹۸ سوره هود – ویبره

آیه ۹۸ سوره هود – استخاره

آیه 98 سوره هود

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       این عمل بسیار زشتی است.      
سوره:       هود      
آیه:       ۹۸      
صفحه:       ۲۳۳       

سوره هود مشتمل بر ۱۲۳ آیه – سوره شماره ۱۱

ادامه خواندن “آیه ۹۸ سوره هود – ویبره”

آیه ۱۳۵ سوره بقره – ویبره

آیه ۱۳۵ سوره بقره – استخاره

آیه 135 سوره بقره

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به هیچ وجه عمل به آن صحیح نمی باشد.      
سوره:       بقره      
آیه:       ۱۳۵      
صفحه:       ۲۱       
سوره البقرة مشتمل بر ۲۸۶ آیه – سوره شماره ۲

ادامه خواندن “آیه ۱۳۵ سوره بقره – ویبره”

آیه ی ۱۳ سوره ی فجر – ویبره

آیه ی ۱۳ سوره ی فجر – استخاره

آیه ی 13 سوره ی فجر
تا آنکه پروردگارت بر انا ن عذاب پی در پی فرستاد

آیه ی ۱۳ سوره ی فجر
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۱۳ سوره ی فجر – ویبره”

آیه ۲۴ سوره ی آل عمران – ویبره

آیه ۲۴ سوره ی آل عمران – استخاره

آیه 24 سوره ی آل عمران
بدین سبب (اهل کتاب مطیع حکم خدا نشوند) که گویند مارا هرگز در آتش جز اندک زمانی عذاب نکند و این سخنان که به دروغ بر خود بسته اند انها در دینشان مغرور گردانیده است

آیه ۲۴ سوره ی آل عمران
صلاح نیست که دست به این کار بزنی
نهی

ادامه خواندن “آیه ۲۴ سوره ی آل عمران – ویبره”

آیه ۸ سوره سبا – ویبره

آیه ۸ سوره سبا – استخاره

آیه 8 سوره سبا

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به این عمل نهی شدیدی شده است      
سوره:       سبا      
آیه:       ۸      
صفحه:       ۴۲۹       

سوره سبا مشتمل بر ۵۴ آیه – سوره شماره ۳۴

ادامه خواندن “آیه ۸ سوره سبا – ویبره”

آیه ۲۴۹ سوره بقره – ویبره

آیه ۲۴۹ سوره بقره – استخاره

آیه 249 سوره بقره

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       به بعضی از هدفهایت خواهی رسید.      
سوره:       بقره      
آیه:       ۲۴۹      
صفحه:       ۴۱       

سوره البقرة مشتمل بر ۲۸۶ آیه – سوره شماره ۲

ادامه خواندن “آیه ۲۴۹ سوره بقره – ویبره”