آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۶ سوره زمر – ویبره

آیه ۶ سوره زمر – استخاره

آیه 6 سوره زمر

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       کار خیلی خوبی است.      
سوره:       زمر      
آیه:       ۶      
صفحه:       ۴۵۹       

سوره الزمر مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۳۹

ادامه خواندن آیه ۶ سوره زمر – ویبره

آیه ۸۷ سوره اسراء – ویبره

آیه ۸۷ سوره اسراء – استخاره

آیه 87 سوره اسراء

نتیجه استخاره

       انجام بده     

توضیح:       در این کار رحمت و بخشش فراوانی است.     
سوره:       اسراء     
آیه:       ۸۷     
صفحه:       ۲۹۱      

سوره الاسراء مشتمل بر ۱۱۱ آیه – سوره شماره ۱۷

ادامه خواندن آیه ۸۷ سوره اسراء – ویبره

آیه ی ۲۰ سوره ی احقاف – ویبره

آیه ی ۲۰ سوره ی احقاف – استخاره

آیه ی 20 سوره ی احقاف
و روزی که کافران را در آتش دوزخ متوجه سازند (فرشتگان قهر و عذاب به آنها گویند)شما لذات بهشتی و خوشیهایتان را در زندگانی دنیا به شهوت رانی و ظلم و عصیان از بین بردید

آیه ی ۲۰ سوره ی احقاف
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن آیه ی ۲۰ سوره ی احقاف – ویبره

ایه ی ۱۹ سوره ی محمد – ویبره

ایه ی ۱۹ سوره ی محمد – استخاره

ایه ی 19 سوره ی محمد
باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناه خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب و (بدانکه)خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را می داند

ایه ی ۱۹ سوره ی محمد
انجامش بده و ترکش مکن

ادامه خواندن ایه ی ۱۹ سوره ی محمد – ویبره

آیه ی ۱ سوره ی فتح – ویبره

آیه ی ۱ سوره ی فتح – استخاره

آیه ی 1 سوره ی فتح
ای رسول ما غم مدار که) ما تورا به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم

آیه ی ۱ سوره ی فتح
در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است
انشاء الله خوب است

ادامه خواندن آیه ی ۱ سوره ی فتح – ویبره

آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره

آیه ۹۲ سوره نسا – استخاره

آیه 92 سوره نسا

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       در این عمل پیشقدم نشو.      
سوره:       نساء      
آیه:       ۹۲      
صفحه:       ۹۳       
سوره النساء مشتمل بر ۱۷۶ آیه – سوره شماره ۴

ادامه خواندن آیه ۹۲ سوره نسا – ویبره

آیه ی ۳۲ سوره ی طور – ویبره

آیه ی ۳۲ سوره ی طور – استخاره

آیه ی 32 سوره ی طور
آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این  وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند

آیه ی ۳۲ سوره ی طور
در نهایت خفت و توبیخ است

ادامه خواندن آیه ی ۳۲ سوره ی طور – ویبره

ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – ویبره

ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – استخاره

ایه ی 10 سوره ی تغابن
و آنان که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسیار بد منزلگاهی است

آیه ی ۱۰ سوره ی تغابن
نهی شدید به خاطر بد فرجامی

ادامه خواندن ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن – ویبره