آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۵۲ سوره طه – ویبره

آیه ۵۲ سوره طه – استخاره

آیه 52 سوره طه

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       برای اینکه به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       طه      
آیه:       ۵۲      
صفحه:       ۳۱۵       
سوره طه مشتمل بر ۱۳۶ آیه – سوره شماره ۲۰

ادامه خواندن آیه ۵۲ سوره طه – ویبره

آیه ۱ سوره جمعه – ویبره

آیه ۱ سوره جمعه – استخاره

آیه 1 سوره جمعه

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن عمل خیر و برکت از طرف خدا هست.      
سوره:       جمعه      
آیه:       ۱      
صفحه:       ۵۵۳       
سوره الجمعة مشتمل بر ۱۱ آیه – سوره شماره ۶۲

ادامه خواندن آیه ۱ سوره جمعه – ویبره

آیه ۵۷ سوره زمر – ویبره

آیه ۵۷ سوره زمر – استخاره

آیه 57 سوره زمر

نتیجه استخاره

       اختیار با توست    

توضیح:       میانه است. هر چه تو اختیار کنی.      
سوره:       زمر      
آیه:       ۵۷      
صفحه:       ۴۶۵       

سوره الزمر مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۳۹

ادامه خواندن آیه ۵۷ سوره زمر – ویبره

آیه ی ۲۶ سوره ی نجم – ویبره

آیه ی ۲۶ سوره ی نجم – استخاره

آیه ی 26 سوره ی نجم
بسیار ملک در آسمانها هست که شفاعتش سودمند نیست جز به امر خدا و بر آنکه که خدا بخواهد و از او خشنود باشد

آیه ی ۲۶ سوره ی نجم
انجام مقصود جز باشرط حاصل نمیشود
انشاالله خوبست

ادامه خواندن آیه ی ۲۶ سوره ی نجم – ویبره

آیه ۱۲ سوره نساء – ویبره

آیه ۱۲ سوره نساء – استخاره

آیه 12 سوره نساء
سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود

آیه ۱۲ سوره نساء
از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود
انشا الله خوب است

ادامه خواندن آیه ۱۲ سوره نساء – ویبره

آیات ۱ و ۲سوره ی اعراف – ویبره

آیات ۱ و ۲سوره ی اعراف – استخاره

آیات 1 و 2سوره ی اعراف
المص ای رسول کتابی بزرگ برای تو نازل شد پس تو دلتنگ ورنج خاطر (از انکار مردم) نباش

آیات ۱ و ۲سوره ی اعراف
در این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت است
انشا الله خوبست

ادامه خواندن آیات ۱ و ۲سوره ی اعراف – ویبره

آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره

آیه ۲۶ سوره مریم – استخاره

آیه 26 سوره مریم

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       در آن آرامش و نور چشم است.      
سوره:       مریم      
آیه:       ۲۶      
صفحه:       ۳۰۷       
سوره مریم مشتمل بر ۹۸ آیه – سوره شماره ۱۹

ادامه خواندن آیه ۲۶ سوره مریم – ویبره

آیه ۱۱۸ سوره هود – ویبره

آیه ۱۱۸ سوره هود – استخاره

آیه 118 سوره هود

نتیجه استخاره

       انجام نده  

توضیح:       اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.      
سوره:       هود      
آیه:       ۱۱۸      
صفحه:       ۲۳۵       

سوره یوسف مشتمل بر ۱۱۱ آیه – سوره شماره ۱۲

ادامه خواندن آیه ۱۱۸ سوره هود – ویبره

آیه ۲۳ آل عمران – ویبره

آیه ۲۳ آل عمران – استخاره

آیه 23 آل عمران

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       اقدام برای انجام این عمل صحیح نیست.      
سوره:       آل عمران      
آیه:       ۲۳      
صفحه:       ۵۳       
سوره آل‏عمران مشتمل بر ۲۰۰ آیه – سوره شماره ۳

ادامه خواندن آیه ۲۳ آل عمران – ویبره