آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ۵۰ سوره قمر – ویبره

آیه ۵۰ سوره قمر – استخاره

آیه 50 سوره قمر

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       هدفت را بزودی درک می کنی      
سوره:       قمر      
آیه:       ۵۰      
صفحه:       ۵۳۱       

سوره الرحمن مشتمل بر ۷۸ آیه – سوره شماره ۵۵

ادامه خواندن “آیه ۵۰ سوره قمر – ویبره”

آیه ی ۲۵ سوره ی حدید – ویبره

آیه ی ۲۵ سوره ی حدید – استخاره

آیه ی 25 سوره ی حدید
همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیوم و بر ایشان کتاب و میزا ن عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند

آیه ی ۲۵ سوره ی حدید
انجامش بده ترکش مکن جزیی از خواسته و مقصود حاصل میشوید
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۲۵ سوره ی حدید – ویبره”

آیه ۱۴۱ سوره نساء – ویبره

آیه ۱۴۱ سوره نساء – استخاره

آیه 141 سوره نساء

نتیجه استخاره

       انجام نده    

توضیح:       از مکر و نیرنگ دوری کن.      
سوره:       نساء      
آیه:       ۱۴۱      
صفحه:       ۱۰۱       

سوره النساء مشتمل بر ۱۷۶ آیه – سوره شماره ۴

ادامه خواندن “آیه ۱۴۱ سوره نساء – ویبره”

آیه ۷۳ سوره توبه – ویبره

آیه ۷۳ سوره توبه – استخاره

آیه 73 سوره توبه

نتیجه استخاره

       حتما انجام بده   

توضیح:       به سرعت به آن عمل کن!      
سوره:       توبه      
آیه:       ۷۳      
صفحه:       ۱۹۹       

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۷۳ سوره توبه – ویبره”

آیه ۱۳۷ سوره شعراء – ویبره

آیه ۱۳۷ سوره شعراء – استخاره

آیه 137 سوره شعراء

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       شدیدا از آن نهی شدید. به دلیل زشتی عمل.      
سوره:       شعراء      
آیه:       ۱۳۷      
صفحه:       ۳۷۳       
سوره الشعراء مشتمل بر ۲۲۹ آیه – سوره شماره ۲۶

ادامه خواندن “آیه ۱۳۷ سوره شعراء – ویبره”

آیه ۲۵ سوره بقره – ویبره

آیه ۲۵ سوره بقره – استخاره

آیه 25 سوره بقره

نتیجه استخاره

       انجام بده

توضیح:       تنبلی نکن در کار پس همانا این کار خوبی است اگر خدا بخواهد      
سوره:       بقره      
آیه:       ۲۵      
صفحه:       ۵       

سوره البقرة مشتمل بر ۲۸۶ آیه – سوره شماره ۲

ادامه خواندن “آیه ۲۵ سوره بقره – ویبره”

آیه ی ۳۸ سوره ی بقره – ویبره

آیه ی ۳۸ سوره ی بقره – استخاره

آیه ی 38 سوره ی بقره
گفتیم همه از جانب (بهشت) فرود آیید تا آنگاه که از جانب من راهنمای برای شما آید پس هرکس پیروی از او کند هرگز (در دنیا و آخرت) بیمناک و اندوهگین نخواهد گشت

آیه ی ۳۸ سوره ی بقره
در این عمل مصالح پنهانی نهفته است . ولی مایه ی رنج و سختی است و پس از آن راحتی فرا میرسد
انشا الله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۳۸ سوره ی بقره – ویبره”

آیات ۱ و۲ سوره ی قیامت – ویبره

آیات ۱ و۲ سوره ی قیامت – استخاره

آیات 1 و2 سوره ی قیامت
چنین نیست قسم به روز قیامت و قسم به نفس پر حسرت و ملامتگر

آیات ۱ و۲ سوره ی قیامت
نهی شدید در آن ترس و بیم و خطر است

ادامه خواندن “آیات ۱ و۲ سوره ی قیامت – ویبره”

آیه ی ۱ سوره ی محمد – ویبره

آیه ی ۱ سوره ی محمد – استخاره

آیه ی 1 سوره ی محمد
به نام خداوند بخشنده مهربان

آنان که به خدا کافر شدند و راه دین خدا را بر خلق بستند اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد
ایه ی ۱ سوره ی محمد
در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است
انشاء الله خوب است

ادامه خواندن “آیه ی ۱ سوره ی محمد – ویبره”

آیه ۱۵۵ سوره نساء – ویبره

آیه ۱۵۵ سوره نساء – استخاره

آیه 155 سوره نساء

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عاقبت بدی دارد.      
سوره:       نساء      
آیه:       ۱۵۵      
صفحه:       ۱۰۳       
سوره النساء مشتمل بر ۱۷۶ آیه – سوره شماره ۴

ادامه خواندن “آیه ۱۵۵ سوره نساء – ویبره”

آیه ۱۸۷ سوره آل عمران – ویبره

آیه ۱۸۷ سوره آل عمران – استخاره

آیه 187 سوره آل عمران

نتیجه استخاره

       اختیار با توست      

توضیح:       این عمل خوبی است ولی به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       آل عمران      
آیه:       ۱۸۷      
صفحه:       ۷۵       

سوره آل‏عمران مشتمل بر ۲۰۰ آیه – سوره شماره ۳

ادامه خواندن “آیه ۱۸۷ سوره آل عمران – ویبره”

آیه ۹ سوره حاقه – ویبره

آیه ۹ سوره حاقه – استخاره

آیه 9 سوره حاقه

نتیجه استخاره

       انجام نده    

توضیح:       بخاطر اینکه عکس آن چیزی را که طلب کردی بدست می آوری      
سوره:       حاقه      
آیه:       ۹      
صفحه:       ۵۶۷       
سوره الحاقة مشتمل بر ۵۲ آیه – سوره شماره ۶۹

ادامه خواندن “آیه ۹ سوره حاقه – ویبره”

آیه سوره ۱۵ سوره یوسف – ویبره

آیه سوره ۱۵ سوره یوسف – استخاره

آیه سوره 15 سوره یوسف

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عاقبت بدی دارد.      
سوره:       یوسف      
آیه:       ۱۵      
صفحه:       ۲۳۷       

سوره یوسف مشتمل بر ۱۱۱ آیه – سوره شماره ۱۲

ادامه خواندن “آیه سوره ۱۵ سوره یوسف – ویبره”

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری – ویبره

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری – استخاره

آیه ی 52 سوره ی شوری
و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری
به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی
انشاء الله خوب است

ادامه خواندن “آیه ی ۵۲ سوره ی شوری – ویبره”

آیه ۸ سوره ی بینه – ویبره

آیه ۸ سوره ی بینه – استخاره

آیه 8 سوره ی بینه
پاداش آنها نزد خدا باغهای همیشگی است که نهرها زیر درختانس جاریست  و در ان بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضی هستند

آیه ۸ سوره ی بینه
سر انجام کار خوبست و به هدف و خواسته ی خود میرسی
انشا الله خوبست

ادامه خواندن “آیه ۸ سوره ی بینه – ویبره”