آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ی ۵۲ سوره ی اعراف – ویبره

آیه ی ۵۲ سوره ی اعراف – استخاره

آیه ی 52 سوره ی اعراف
و ما بر مردمان کتابی فرستادیم که در آن هر چیزی را بر اساس علم و دانش  تفصیل دادیم برای هدایت آن گروه که ایما ن می اورند

آیه ی ۵۲ سوره ی اعراف
بسیار خوب و عالی است آما به هدف و خواسته ات نمیرسی
انشاااله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۵۲ سوره ی اعراف – ویبره”

آیه ۳۹ سوره عنکبوت – ویبره

آیه ۳۹ سوره عنکبوت – استخاره

آیه 39 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       عاقبت این عمل بدبختی شدید است.      
سوره:       عنکبوت      
آیه:       ۳۹      
صفحه:       ۴۰۱       

سوره العنکبوت مشتمل بر ۶۹ آیه – سوره شماره ۲۹

ادامه خواندن “آیه ۳۹ سوره عنکبوت – ویبره”

آیه ۴۱ سوره زمر – ویبره

آیه ۴۱ سوره زمر – استخاره

آیه 41 سوره زمر

نتیجه استخاره

       اختیار با توست      

توضیح:       عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.      
سوره:       زمر      
آیه:       ۴۱      
صفحه:       ۴۶۳       

سوره الزمر مشتمل بر ۷۵ آیه – سوره شماره ۳۹

ادامه خواندن “آیه ۴۱ سوره زمر – ویبره”

آیات ۱و ۲ و ۳ سوره ی عصر – ویبره

آیات ۱و ۲ و ۳ سوره ی عصر – استخاره

آیات 1و 2 و 3 سوره ی عصر
قسم به عصر  که انسان همه در خسارت و زیان است مگر انان که به خدا ایمان اورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند

آیات ۱و ۲ و ۳ سوره ی عصر
در این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت است
انشا الله خوبست

ادامه خواندن “آیات ۱و ۲ و ۳ سوره ی عصر – ویبره”

آیه ۲۷ سوره توبه – ویبره

آیه ۲۷ سوره توبه – استخاره

آیه 27 سوره توبه

نتیجه استخاره

       اختیار با توست    

توضیح:       عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.      
سوره:       توبه      
آیه:       ۲۷      
صفحه:       ۱۹۱       
سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۲۷ سوره توبه – ویبره”

آیه ی ۵۸ سوره ی بقره – ویبره

آیه ی ۵۸ سوره ی بقره – استخاره

آیه ی 58 سوره ی بقره
به یاد آورید وقتی که( به بنی اسرائیل) گفتیم وارد این قریه (بیت المقدس ) شوید و از نعمتهای آن تناول کنید  و از آن در سجده کنان داخل گردید

آیه ی ۵۸ سوره ی بقره
به خلاف مقصود خود میرسید ولی با این وصف انجام بهتر از ترک است
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه ی ۵۸ سوره ی بقره – ویبره”

آیه ۱۵۰ سوره اعراف – ویبره

آیه ۱۵۰ سوره اعراف – استخاره

آیه 150 سوره اعراف

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       اقدام به این عمل پشیمانی بهمراه دارد.      
سوره:       اعراف      
آیه:       ۱۵۰      
صفحه:       ۱۶۹       

سوره الاعراف مشتمل بر ۲۰۶ آیه – سوره شماره ۷

ادامه خواندن “آیه ۱۵۰ سوره اعراف – ویبره”

آیه ۲۱ سوره یونس – ویبره

آیه ۲۱ سوره یونس – استخاره

آیه 21 سوره یونس

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       یونس      
آیه:       ۲۱      
صفحه:       ۲۱۱       
سوره یونس مشتمل بر ۱۰۹ آیه – سوره شماره ۱۰

ادامه خواندن “آیه ۲۱ سوره یونس – ویبره”

آیه ۱۶ سوره قلم – ویبره

آیه ۱۶ سوره قلم – استخاره

آیه 16 سوره قلم

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       در این عمل نهی شدیدی است.      
سوره:       قلم      
آیه:       ۱۶      
صفحه:       ۵۶۵       

سوره القلم مشتمل بر ۵۲ آیه – سوره شماره ۶۸

ادامه خواندن “آیه ۱۶ سوره قلم – ویبره”

آیه ۱۶ سوره حجر – ویبره

آیه ۱۶ سوره حجر – استخاره

آیه 16 سوره حجر

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       عمل بسیار خوبی است ان شاءالله. به آن عمل کن.      
سوره:       حجر      
آیه:       ۱۶      
صفحه:       ۲۶۳       

سوره الحجر مشتمل بر ۹۹ آیه – سوره شماره ۱۵

ادامه خواندن “آیه ۱۶ سوره حجر – ویبره”

آیه ۲۴ سوره حج – ویبره

آیه ۲۴ سوره حج – استخاره

آیه 24 سوره حج

نتیجه استخاره

       حتما انجام بده      

توضیح:       خیلی خوب است و ماوراء توصیف است.      
سوره:       حج      
آیه:       ۲۴      
صفحه:       ۳۳۵       
سوره الحج مشتمل بر ۷۸ آیه – سوره شماره ۲۲

ادامه خواندن “آیه ۲۴ سوره حج – ویبره”

آیه ۱۲۷ سوره صافات – ویبره

آیه ۱۲۷ سوره صافات – استخاره

آیه 127 سوره صافات

نتیجه استخاره

       اختیار با توست      

توضیح:       آن چیزی که طلب کردی درک نمی کنی      
سوره:       صافات      
آیه:       ۱۲۷      
صفحه:       ۴۵۱       
سوره الصافات مشتمل بر ۱۸۳ آیه – سوره شماره ۳۷

ادامه خواندن “آیه ۱۲۷ سوره صافات – ویبره”

آیه ۴۶ سوره هود – ویبره

آیه ۴۶ سوره هود – استخاره

آیه 46 سوره هود

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       هود      
آیه:       ۴۶      
صفحه:       ۲۲۷       

سوره هود مشتمل بر ۱۲۳ آیه – سوره شماره ۱۱

ادامه خواندن “آیه ۴۶ سوره هود – ویبره”

آیه ۲۳ سوره زخرف – ویبره

آیه ۲۳ سوره زخرف – استخاره

آیه 23 سوره زخرف

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       هرگز به مقصودت نخواهی رسید.      
سوره:       زخرف      
آیه:       ۲۳      
صفحه:       ۴۹۱       
سوره الزخرف مشتمل بر ۸۹ آیه – سوره شماره ۴۳

ادامه خواندن “آیه ۲۳ سوره زخرف – ویبره”

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات – ویبره

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات – استخاره

آیه ی 39 سوره ی نازعات
البته دوزخ جایگاه اوست

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات – ویبره”