آ د د – ویبره

آ د د – ابجد

آ د د
طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد آدمی شتابزده و عجول هستی زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله  و نیرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوی .

ادامه خواندن “آ د د – ویبره”

آ‌‌ آ ‌آ‌ – ویبره

آ‌‌ آ ‌آ‌ – ابجد

آ‌‌ آ ‌آ‌
 به زودی گره ی کارت بتز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی .

ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود .

ادامه خواندن “آ‌‌ آ ‌آ‌ – ویبره”

آ ج د – ویبره

آ ج د – ابجد

آ ج د
هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی . به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ،

ادامه خواندن “آ ج د – ویبره”