ب د د – ویبره

ب د د – ابجد

ب د د
 بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود.

فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این

ادامه خواندن “ب د د – ویبره”