آ ب ج – ویبره

آ ب ج – ابجد

آ ب ج
 به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری .

افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن . ب

ادامه خواندن “آ ب ج – ویبره”

ب ب ب – ویبره

ب ب ب – ابجد

ب ب ب
 نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی .

شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت

ادامه خواندن “ب ب ب – ویبره”

د د آ – ویبره

د د آ – ابجد

د د آ
طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی .

و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد.

ادامه خواندن “د د آ – ویبره”