ب د د – ویبره

ب د د – ابجد

ب د د
 بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود.

فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این

ادامه خواندن “ب د د – ویبره”

آ د د – ویبره

آ د د – ابجد

آ د د
طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد آدمی شتابزده و عجول هستی زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله  و نیرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوی .

ادامه خواندن “آ د د – ویبره”

آ‌‌ آ ‌آ‌ – ویبره

آ‌‌ آ ‌آ‌ – ابجد

آ‌‌ آ ‌آ‌
 به زودی گره ی کارت بتز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی .

ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود .

ادامه خواندن “آ‌‌ آ ‌آ‌ – ویبره”