آ آ ب – ویبره

آ آ ب – ابجد

آ آ ب
 اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی.

به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر کار سود خوبی نصیب تو میشود .

ادامه خواندن آ آ ب – ویبره