دسته: فال ابجد

آ ب آ – ویبره 0

آ ب آ – ویبره

آ ب آ – ابجد ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن .

د د آ – ویبره 0

د د آ – ویبره

د د آ – ابجد طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی . و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده...

ب ج ج – ویبره 0

ب ج ج – ویبره

ب ج ج – ابجد  از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری .

د ج آ – ویبره 0

د ج آ – ویبره

د ج آ – ابجد  این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد . چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای برای رفع

ب ب د – ویبره 0

ب ب د – ویبره

ب ب د – ابجد  طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود . به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد .

ج ب ب – ویبره 0

ج ب ب – ویبره

ج ب ب – ابجد  آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را...

ب آ د – ویبره 0

ب آ د – ویبره

ب آ د – ابجد  آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است . از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود .

آ د ب – ویبره 0

آ د ب – ویبره

آ د ب – ابجد  طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد .

ج ج آ – ویبره 0

ج ج آ – ویبره

ج ج آ – ابجد  نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود .

آ ب د – ویبره 0

آ ب د – ویبره

آ ب د – ابجد  به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود .

ب ج آ – ویبره 0

ب ج آ – ویبره

ب ج آ – ابجد این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود . پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند .

ج آ ب – ویبره 0

ج آ ب – ویبره

ج آ ب – ابجد  قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی . بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی .

د د ج – ویبره 0

د د ج – ویبره

د د ج – ابجد قصد و نیتت خوبست به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا میشود که انتظارش را نداری .

آ ج ج – ویبره 0

آ ج ج – ویبره

آ ج ج – ابجد چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد گشایش در کارت پیدا شده و لی کسی از تو رنجید ه خاطر است ،

د د د – ویبره 0

د د د – ویبره

د د د – ابجد  نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می رسی . در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می یابی .