فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هارون (ع)
ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

ادامه خواندن فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت اسحق (ع) – ویبره

فال حضرت اسحق (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسحق (ع)
ای صاحب فال و ای نکو اقبال ،بدان که با این حال، کسی را دوست میداری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او میسوزی و میسازی ،اما او به تو التفاتی ندارد .

ادامه خواندن فال حضرت اسحق (ع) – ویبره

فال حضرت عیسی (ع) – ویبره

فال حضرت عیسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت عیسی (ع)
ای صاحب فال ،بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده میگردد.

ادامه خواندن فال حضرت عیسی (ع) – ویبره

فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره

فال حضرت اسماعیل (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسماعیل (ع)
ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیکنی و مرتب کفران نعمت میکنی .

ادامه خواندن فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره

فال حضرت محمد (ع) – ویبره

فال حضرت محمد (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت محمد (ع)
ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت.

ادامه خواندن فال حضرت محمد (ع) – ویبره

فال حضرت الیاس (ع) – ویبره

فال حضرت الیاس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت الیاس (ع)
ای صاحب فال، همواره بکوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مکن که جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد.

ادامه خواندن فال حضرت الیاس (ع) – ویبره

فال حضرت موسی (ع) – ویبره

فال حضرت موسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت موسی (ع)
ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را رسوا کنند ولیکن با لطف پروردگار مکر و حیله ای در اثر نخواهد کرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود.

ادامه خواندن فال حضرت موسی (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ایوب (ع)
ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست .

ادامه خواندن فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت نوح (ع)
ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفکر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی .

ادامه خواندن فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت خضر (ع)
ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد .

ادامه خواندن فال حضرت خضر (ع) – ویبره