فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هارون (ع)
ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

ادامه خواندن “فال حضرت هارون (ع) – ویبره”

فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ایوب (ع)
ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست .

ادامه خواندن “فال حضرت ایوب (ع) – ویبره”

فال حضرت یوسف (ع) – ویبره

فال حضرت یوسف (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یوسف (ع)
ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگار است و تو در زیر سایه حمایت پروردگار از دست اشرار گزندی نخواهی دید .

ادامه خواندن “فال حضرت یوسف (ع) – ویبره”

فال حضرت خضر (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت خضر (ع)
ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد .

ادامه خواندن “فال حضرت خضر (ع) – ویبره”

فال حضرت یونس (ع) – ویبره

فال حضرت یونس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یونس (ع)
ای صاحب فال،بدان که بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت فواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شکر این نعمت بجای آور .

ادامه خواندن “فال حضرت یونس (ع) – ویبره”

فال حضرت داوود (ع) – ویبره

فال حضرت داوود (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت داوود (ع)
ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توکل به ذات پروردگار کن که بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد.

ادامه خواندن “فال حضرت داوود (ع) – ویبره”

فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره

فال حضرت ذکریا (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ذکریا (ع)
ای صاحب فال و ای خش اقبال ،بدان که در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی که داری خلاص میشوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی میگردند .

ادامه خواندن “فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره”

فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره

فال حضرت سلیمان (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت سلیمان (ع)
ای صاحب فال ، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان که با استعانت از ذات پروردگار بیهمتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی ، خواهی رسید،چون کرم خداوند بیش از آنست که در تصور آید.

ادامه خواندن “فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره”

فال حضرت شیث (ع) – ویبره

فال حضرت شیث (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت شیث (ع)
ای صاحب فال اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش،آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شکر نعمت،بجای آور .

ادامه خواندن “فال حضرت شیث (ع) – ویبره”

فال حضرت صالح (ع) – ویبره

فال حضرت صالح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت صالح (ع)
ای صاحب فال ،عده ای مردمان بدکار و تبهکار با ترفند و مکر و حیله و تزویر ، قصد فریب تو را دارند که بهتر است بی خیال باشی و بروی خود نیاوری که به لطف عنایت پروردگار کاری از پیش نمیبرند و به تو گزندی نتوانند زد و تو از مکر آنها مطلع میشوی و آنها رسوا میشوند .

ادامه خواندن “فال حضرت صالح (ع) – ویبره”

فال حضرت عیسی (ع) – ویبره

فال حضرت عیسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت عیسی (ع)
ای صاحب فال ،بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده میگردد.

ادامه خواندن “فال حضرت عیسی (ع) – ویبره”

فال حضرت محمد (ع) – ویبره

فال حضرت محمد (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت محمد (ع)
ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت.

ادامه خواندن “فال حضرت محمد (ع) – ویبره”

فال حضرت آدم (ع) – ویبره

فال حضرت آدم (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت آدم (ع)
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .

ادامه خواندن “فال حضرت آدم (ع) – ویبره”

فال حضرت موسی (ع) – ویبره

فال حضرت موسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت موسی (ع)
ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را رسوا کنند ولیکن با لطف پروردگار مکر و حیله ای در اثر نخواهد کرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود.

ادامه خواندن “فال حضرت موسی (ع) – ویبره”

فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره

فال حضرت ابراهیم (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ابراهیم (ع)
ای صاحب فال ،اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در کار تو ایجاد میشود که مشکل گشای کار بستة تو است.

ادامه خواندن “فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره”