دسته: انبیاء

فال حضرت هارون (ع) – ویبره 0

فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه...

فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره 0

فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره

فال حضرت سلیمان (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان که با استعانت از ذات پروردگار بیهمتا و ابراز لیاقت و...

فال حضرت شعیب (ع) – ویبره 0

فال حضرت شعیب (ع) – ویبره

فال حضرت شعیب (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال در زیر سایه لطف خداوندگار ، روزگار با تو همراه است .

فال حضرت شیث (ع) – ویبره 0

فال حضرت شیث (ع) – ویبره

فال حضرت شیث (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش،آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شکر نعمت،بجای آور...

فال حضرت صالح (ع) – ویبره 0

فال حضرت صالح (ع) – ویبره

فال حضرت صالح (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ،عده ای مردمان بدکار و تبهکار با ترفند و مکر و حیله و تزویر ، قصد فریب تو را دارند که بهتر است...

فال حضرت عیسی (ع) – ویبره 0

فال حضرت عیسی (ع) – ویبره

فال حضرت عیسی (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ،بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده میگردد.

فال حضرت محمد (ع) – ویبره 0

فال حضرت محمد (ع) – ویبره

فال حضرت محمد (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی...

فال حضرت آدم (ع) – ویبره 0

فال حضرت آدم (ع) – ویبره

فال حضرت آدم (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .

فال حضرت موسی (ع) – ویبره 0

فال حضرت موسی (ع) – ویبره

فال حضرت موسی (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را رسوا کنند ولیکن...

فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره 0

فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره

فال حضرت ابراهیم (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ،اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در کار تو ایجاد میشود که مشکل گشای کار...

فال حضرت نوح (ع) – ویبره 0

فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی...

فال حضرت ادریس (ع) – ویبره 0

فال حضرت ادریس (ع) – ویبره

فال حضرت ادریس (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ، بدان بزودی ، شیطان تو را وسوسه میکند و از کاری که میخواهی انجام بدهی باز میدارد.

فال حضرت اسحق (ع) – ویبره 0

فال حضرت اسحق (ع) – ویبره

فال حضرت اسحق (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال و ای نکو اقبال ،بدان که با این حال، کسی را دوست میداری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او...

فال حضرت هود (ع) – ویبره 0

فال حضرت هود (ع) – ویبره

فال حضرت هود (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و کرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد.

فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره 0

فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره

فال حضرت اسماعیل (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیکنی و مرتب کفران نعمت میکنی .

فال حضرت یحیی (ع) – ویبره 0

فال حضرت یحیی (ع) – ویبره

فال حضرت یحیی (ع) – فال انبیاء الهی ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی که داری خلاص میشوی و اگر هر...