فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هارون (ع)
ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

ادامه خواندن فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ایوب (ع)
ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست .

ادامه خواندن فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت نوح (ع)
ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفکر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی .

ادامه خواندن فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت خضر (ع)
ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد .

ادامه خواندن فال حضرت خضر (ع) – ویبره

فال حضرت داوود (ع) – ویبره

فال حضرت داوود (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت داوود (ع)
ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توکل به ذات پروردگار کن که بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد.

ادامه خواندن فال حضرت داوود (ع) – ویبره

فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره

فال حضرت ذکریا (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ذکریا (ع)
ای صاحب فال و ای خش اقبال ،بدان که در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی که داری خلاص میشوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی میگردند .

ادامه خواندن فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره

فال حضرت یحیی (ع) – ویبره

فال حضرت یحیی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یحیی (ع)
ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی که داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم میشود.

ادامه خواندن فال حضرت یحیی (ع) – ویبره

فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره

فال حضرت سلیمان (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت سلیمان (ع)
ای صاحب فال ، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان که با استعانت از ذات پروردگار بیهمتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی ، خواهی رسید،چون کرم خداوند بیش از آنست که در تصور آید.

ادامه خواندن فال حضرت سلیمان (ع) – ویبره

فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره

فال حضرت یعقوب(ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یعقوب(ع)
ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد .

ادامه خواندن فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره