فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هارون (ع)
ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

ادامه خواندن “فال حضرت هارون (ع) – ویبره”

فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره

فال حضرت ابراهیم (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ابراهیم (ع)
ای صاحب فال ،اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در کار تو ایجاد میشود که مشکل گشای کار بستة تو است.

ادامه خواندن “فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره”

فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت نوح (ع)
ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفکر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی .

ادامه خواندن “فال حضرت نوح (ع) – ویبره”

فال حضرت ادریس (ع) – ویبره

فال حضرت ادریس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ادریس (ع)
ای صاحب فال ، بدان بزودی ، شیطان تو را وسوسه میکند و از کاری که میخواهی انجام بدهی باز میدارد.

ادامه خواندن “فال حضرت ادریس (ع) – ویبره”

فال حضرت اسحق (ع) – ویبره

فال حضرت اسحق (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسحق (ع)
ای صاحب فال و ای نکو اقبال ،بدان که با این حال، کسی را دوست میداری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او میسوزی و میسازی ،اما او به تو التفاتی ندارد .

ادامه خواندن “فال حضرت اسحق (ع) – ویبره”

فال حضرت هود (ع) – ویبره

فال حضرت هود (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هود (ع)
ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و کرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد.

ادامه خواندن “فال حضرت هود (ع) – ویبره”

فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره

فال حضرت اسماعیل (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسماعیل (ع)
ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیکنی و مرتب کفران نعمت میکنی .

ادامه خواندن “فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره”

فال حضرت یحیی (ع) – ویبره

فال حضرت یحیی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یحیی (ع)
ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی که داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم میشود.

ادامه خواندن “فال حضرت یحیی (ع) – ویبره”

فال حضرت الیاس (ع) – ویبره

فال حضرت الیاس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت الیاس (ع)
ای صاحب فال، همواره بکوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مکن که جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد.

ادامه خواندن “فال حضرت الیاس (ع) – ویبره”

فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره

فال حضرت یعقوب(ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یعقوب(ع)
ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد .

ادامه خواندن “فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره”

فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ایوب (ع)
ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست .

ادامه خواندن “فال حضرت ایوب (ع) – ویبره”

فال حضرت یوسف (ع) – ویبره

فال حضرت یوسف (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یوسف (ع)
ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگار است و تو در زیر سایه حمایت پروردگار از دست اشرار گزندی نخواهی دید .

ادامه خواندن “فال حضرت یوسف (ع) – ویبره”

فال حضرت خضر (ع) – ویبره

فال حضرت خضر (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت خضر (ع)
ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد .

ادامه خواندن “فال حضرت خضر (ع) – ویبره”

فال حضرت یونس (ع) – ویبره

فال حضرت یونس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یونس (ع)
ای صاحب فال،بدان که بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت فواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شکر این نعمت بجای آور .

ادامه خواندن “فال حضرت یونس (ع) – ویبره”

فال حضرت داوود (ع) – ویبره

فال حضرت داوود (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت داوود (ع)
ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توکل به ذات پروردگار کن که بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد.

ادامه خواندن “فال حضرت داوود (ع) – ویبره”

فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره

فال حضرت ذکریا (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ذکریا (ع)
ای صاحب فال و ای خش اقبال ،بدان که در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی که داری خلاص میشوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی میگردند .

ادامه خواندن “فال حضرت ذکریا (ع) – ویبره”