فال حضرت هارون (ع) – ویبره

فال حضرت هارون (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هارون (ع)
ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

ادامه خواندن “فال حضرت هارون (ع) – ویبره”

فال حضرت صالح (ع) – ویبره

فال حضرت صالح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت صالح (ع)
ای صاحب فال ،عده ای مردمان بدکار و تبهکار با ترفند و مکر و حیله و تزویر ، قصد فریب تو را دارند که بهتر است بی خیال باشی و بروی خود نیاوری که به لطف عنایت پروردگار کاری از پیش نمیبرند و به تو گزندی نتوانند زد و تو از مکر آنها مطلع میشوی و آنها رسوا میشوند .

ادامه خواندن “فال حضرت صالح (ع) – ویبره”

فال حضرت عیسی (ع) – ویبره

فال حضرت عیسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت عیسی (ع)
ای صاحب فال ،بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده میگردد.

ادامه خواندن “فال حضرت عیسی (ع) – ویبره”

فال حضرت محمد (ع) – ویبره

فال حضرت محمد (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت محمد (ع)
ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت.

ادامه خواندن “فال حضرت محمد (ع) – ویبره”

فال حضرت آدم (ع) – ویبره

فال حضرت آدم (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت آدم (ع)
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .

ادامه خواندن “فال حضرت آدم (ع) – ویبره”

فال حضرت موسی (ع) – ویبره

فال حضرت موسی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت موسی (ع)
ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را رسوا کنند ولیکن با لطف پروردگار مکر و حیله ای در اثر نخواهد کرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود.

ادامه خواندن “فال حضرت موسی (ع) – ویبره”

فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره

فال حضرت ابراهیم (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ابراهیم (ع)
ای صاحب فال ،اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در کار تو ایجاد میشود که مشکل گشای کار بستة تو است.

ادامه خواندن “فال حضرت ابراهیم (ع) – ویبره”

فال حضرت نوح (ع) – ویبره

فال حضرت نوح (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت نوح (ع)
ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفکر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی .

ادامه خواندن “فال حضرت نوح (ع) – ویبره”

فال حضرت ادریس (ع) – ویبره

فال حضرت ادریس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ادریس (ع)
ای صاحب فال ، بدان بزودی ، شیطان تو را وسوسه میکند و از کاری که میخواهی انجام بدهی باز میدارد.

ادامه خواندن “فال حضرت ادریس (ع) – ویبره”

فال حضرت اسحق (ع) – ویبره

فال حضرت اسحق (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسحق (ع)
ای صاحب فال و ای نکو اقبال ،بدان که با این حال، کسی را دوست میداری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او میسوزی و میسازی ،اما او به تو التفاتی ندارد .

ادامه خواندن “فال حضرت اسحق (ع) – ویبره”

فال حضرت هود (ع) – ویبره

فال حضرت هود (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت هود (ع)
ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و کرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد.

ادامه خواندن “فال حضرت هود (ع) – ویبره”

فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره

فال حضرت اسماعیل (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت اسماعیل (ع)
ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیکنی و مرتب کفران نعمت میکنی .

ادامه خواندن “فال حضرت اسماعیل (ع) – ویبره”

فال حضرت یحیی (ع) – ویبره

فال حضرت یحیی (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یحیی (ع)
ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی که داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم میشود.

ادامه خواندن “فال حضرت یحیی (ع) – ویبره”

فال حضرت الیاس (ع) – ویبره

فال حضرت الیاس (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت الیاس (ع)
ای صاحب فال، همواره بکوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مکن که جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد.

ادامه خواندن “فال حضرت الیاس (ع) – ویبره”

فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره

فال حضرت یعقوب(ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت یعقوب(ع)
ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد .

ادامه خواندن “فال حضرت یعقوب(ع) – ویبره”

فال حضرت ایوب (ع) – ویبره

فال حضرت ایوب (ع) – فال انبیاء الهی

فال حضرت ایوب (ع)
ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست .

ادامه خواندن “فال حضرت ایوب (ع) – ویبره”