متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

متولدین مرداد (مردان) – ویبره

متولدین مرداد (مردان) – فال چوب

متولدین مرداد (مردان)
متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند.

ادامه خواندن “متولدین مرداد (مردان) – ویبره”

متولدین آذر (زنان) – ویبره

متولدین آذر (زنان) – فال چوب

متولدین آذر (زنان)
زنان متولد این ماه، خوشرو، باوقار، پاکدامن، صبور و بعضاً چالاک می‎باشندو اینان از گناه و خطا پرهیز می‎کنند و اغلب از گناه دیگران نیز چشم‎پوشی میغکنند. این زنان از پدر و مادر خیز و نفع می‎برند، اما از خویشان و اقوام شناس نمی‎آورند. اینان از محبت همسران برخوردار می‎شوند و عموماً زندگی متعادلی را پیش رو خواهند داشت. فقط باید از افراد حسود دوری کنند .

ادامه خواندن “متولدین آذر (زنان) – ویبره”

اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره

اردیبهشت با اردیبهشت – فال چوب

 اردیبهشت با اردیبهشت
پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی زندگی خواهید کرد. در میان شما اختلاف جدی پیش نمیغآید. اما بایستی مراقب حسادت دیگران باشید. روزهای حمع برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره”

خرداد با آبان – ویبره

خرداد با آبان – فال چوب

خرداد با آبان
پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید ا کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد. در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “خرداد با آبان – ویبره”

مرداد با آبان – ویبره

مرداد با آبان – فال چوب

مرداد با آبان
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندکانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما کم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “مرداد با آبان – ویبره”

مهر با بهمن – ویبره

مهر با بهمن – فال چوب

مهر با بهمن
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎کنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود. صاحب چند فرزند خواهید بود. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “مهر با بهمن – ویبره”

اسفند با اسفند – ویبره

اسفند با اسفند – فال چوب

اسفند با اسفند
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب نسبت به همسازگار و موافق  بوده واز رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد. گاه بین شما کدورت و اختلاف پیش می‎آید که بهتر است هر دو خویشتندار باشید. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اسفند با اسفند – ویبره”

متولدین شهریور (مردان) – ویبره

متولدین شهریور (مردان) – فال چوب

متولدین شهریور (مردان)
 متولدین این ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می‎آورند.

ادامه خواندن “متولدین شهریور (مردان) – ویبره”

متولدین دی (زنان) – ویبره

متولدین دی (زنان) – فال چوب

متولدین دی (زنان)
زنان تولد این ماه عموماً خوشرو، خوش بیان، با حیا، هنردوست و بعضاً هنمند بوده واغلب در رفاه و آسایش خواهند بود.

ادامه خواندن “متولدین دی (زنان) – ویبره”