متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

متولدین دی (مردان) – ویبره

متولدین دی (مردان) – فال چوب

متولدین دی (مردان)
متولدین این ماه عموماً افرادی گندگون با قدی متوسط، چرب زبان، غیور، عجول و خود بزرگ بین هستند. نقطع ضعف آنها این است که دهن بین و زود تأثیر بوده و در مقابل مهربانی و عطوفت دیگران زود تسلیم هستند. آنان انتقاد کننده اما امتقادپذیر نیستند. در عین حال برخی از آنان سخنور و صاحب فضل و هنر هستند. از لجاظ شغلی، صنعت کشاورزی و دامداری با اینان سازگار است. این افراد اغلب از فرزندان خود نفع می‎برند .

ادامه خواندن “متولدین دی (مردان) – ویبره”

فروردین با اردیبهشت – ویبره

فروردین با اردیبهشت – فال چوب

فروردین با اردیبهشت
سازگاری بین شما به عنوان شریک یا همسر، ابتدا متوسط و میاه است، اما با گذشت زمان این سازگاری بهتر و بیشتر می‎شود.

ادامه خواندن “فروردین با اردیبهشت – ویبره”

اردیبهشت با مهر – ویبره

اردیبهشت با مهر – فال چوب

اردیبهشت با مهر
پیوند خوبی خواهید داشت. با هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید کرد. کمتر ممکن است بین شما کدورت پی بیاید. اگر هم پیش بیاید، بیشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت. فاصله مرگ بین شما یک سال خواهد بود. فرزند زیادی خواهید داشت. روزهای سه‎شنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “اردیبهشت با مهر – ویبره”

تیر با تیر – ویبره

تیر با تیر – فال چوب

تیر با تیر
پیوند و شراکت خوی نخواهید داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و زندگی را بر خود تلخ می‎کنید. اگر این پیوند و شراکت صورت نگیرد، بهتر است. زیرا ممکن است منجر به جدایی و طلاق شود. روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “تیر با تیر – ویبره”

شهریور با شهریور – ویبره

شهریور با شهریور – فال چوب

شهریور با شهریور
پیوند و شراکت نامبارکی است. بهتر است صورت نگیرد. چون همواره در کشمکش و نزاع خواهید بود و در موارد کمی ممکن است سازگاری بین شما وجود داشته باشد. اولاد کم و ناموفق نصیب شما خواهد شد. روزهای شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “شهریور با شهریور – ویبره”

آبان با بهمن – ویبره

آبان با بهمن – فال چوب

آبان با بهمن
پیوند و شراکت خوب و موافق و سازکار خواهید اشت. اغلب در توافق و شادمانی به سر خواهید برد. مال و ثروت نسبتاً خوبی به دست خواهید آورد. صاحب فرزندان خوبی می‎شوید. ولی بعضی از آنها در کودکی خواهند مرد. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “آبان با بهمن – ویبره”

متولدین بهمن (مردان) – ویبره

متولدین بهمن (مردان) – فال چوب

متولدین بهمن (مردان)
متولدین این ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خیرخواه هستند. اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند. ین افراد از والدین و همان طور از فرزندان خود نفع می‎برند. اغلب سفرهای دور از وطن در طالع دارند.

ادامه خواندن “متولدین بهمن (مردان) – ویبره”

فروردین با خرداد – ویبره

فروردین با خرداد – فال چوب

فروردین با خرداد
اگر با هم پیوند کنید، گاه سازگار و خوش، گاه ناسازگار خواهید بود. بیشتر اوقات بین شما رنجش و تلخی پیش خواهد آمد.

ادامه خواندن “فروردین با خرداد – ویبره”

اردیبهشت با آبان – ویبره

اردیبهشت با آبان – فال چوب

اردیبهشت با آبان
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید کرد.

ادامه خواندن “اردیبهشت با آبان – ویبره”

تیر با مرداد – ویبره

تیر با مرداد – فال چوب

تیر با مرداد
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود. در این پیوند به سعادت و خوشی دست می‎یابید. به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید. در زندگی صاحب چند فرزند می‎شوید وروزهای یکشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “تیر با مرداد – ویبره”

شهریور با مهر – ویبره

شهریور با مهر – فال چوب

شهریور با مهر
پیوند و شراکت خوبی خواهد بود. پیوسته در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشتو به ندرت ممکن است با هم اختلاف پیدا کنید. زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “شهریور با مهر – ویبره”

آبان با اسفند – ویبره

آبان با اسفند – فال چوب

آبان با اسفند
 شراکت و پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوشی زندگی خواهید مرد. هرگاه قهری پیش بیاید، فوراً با هم آشتی خواهید کرد. عجیب این که مرگ شما دو نفر با هم یا شبه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “آبان با اسفند – ویبره”

متولدین اسفند (مردان) – ویبره

متولدین اسفند (مردان) – فال چوب

متولدین اسفند (مردان)
متولدین این ماه اغلب افرادی شجاع و سخاوتمند، زیرک و فهیم هستند. در انجام کارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه می‎کنند. اغلب در جوانی و پیری پاکدامن بوده و از کسب و کال حلال، سود خوبی نصیبشان می‎شود. این افراد گاه از دیگران دلگیر می‎شوند، اما از آنان کینه به دل نمی‎گیرند .

ادامه خواندن “متولدین اسفند (مردان) – ویبره”

اردیبهشت با آذر – ویبره

اردیبهشت با آذر – فال چوب

اردیبهشت با آذر
پیوند و شراکت خوب و زندگی خوب و عمر طولانی خواهید داشت. با هم به مهربانی زندگی می‎کنید و طاقت جدایی یکدیگر را نخواهید داشت. پول خوبی به دست می‎آورید ودر آخر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت. روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “اردیبهشت با آذر – ویبره”