متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

متولدین تیر (مردان) – ویبره

متولدین تیر (مردان) – فال چوب

 متولدین تیر (مردان)
متولدین تیر طبع سرد و تر دارند. اگر از سن ۱۱-۲۷ و ۳۳ سالگی بگذرند، عمر طولانی خواهند داشت.

ادامه خواندن “متولدین تیر (مردان) – ویبره”

متولدین آبان (زنان) – ویبره

متولدین آبان (زنان) – فال چوب

متولدین آبان (زنان)
زنان متولد این ماه عموماً خوشرو، مهربان، خوش قدم، دارای طبعی لطیف، مؤدب، تا حدی مغرور و خودخواه هستند. این زنان گاه غمگین و بی‎حوصله می‎شوند. بعضاً از جانب فرزندان رنج و آسیبی متوجه آنان می‎شود. در عین حال این زنان اغلب در زندگی از رفاه و آسایش برخوردار خواهند شد .

ادامه خواندن “متولدین آبان (زنان) – ویبره”

خرداد با مهر – ویبره

خرداد با مهر – فال چوب

خرداد با مهر
پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. سود زیادی به یکدیگر می‎رسانید. زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت. اگر جزئی اختلاف پیش بیاید، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “خرداد با مهر – ویبره”

مرداد با مهر – ویبره

مرداد با مهر – فال چوب

مرداد با مهر
پیوند یا شراکت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهای یکشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “مرداد با مهر – ویبره”

مهر با دی – ویبره

مهر با دی – فال چوب

مهر با دی
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد. گاه متولد مهر ناسازگاری می‎کند، ولی به زودی وضع عادی می‎شود. فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما می‎شود. در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب خواهد بود .

ادامه خواندن “مهر با دی – ویبره”

بهمن با اسفند – ویبره

بهمن با اسفند – فال چوب

بهمن با اسفند
پیوند و شراکت متوسطی خواهید داشت. ابتدا موافق و سازگار هم بوده، اما بعد بین شما مشاجره و گفتگو پیش خواهد آمد که اغلب عامل آن دیگران خواهند بود. اگر خشویتندار باشید، کم کم شرایط مناسب‎تر خواهد شد. در زندگی صاحب چد فرزند می‎شوید. روزهای نبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “بهمن با اسفند – ویبره”

متولدین مرداد (مردان) – ویبره

متولدین مرداد (مردان) – فال چوب

متولدین مرداد (مردان)
متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند.

ادامه خواندن “متولدین مرداد (مردان) – ویبره”

متولدین آذر (زنان) – ویبره

متولدین آذر (زنان) – فال چوب

متولدین آذر (زنان)
زنان متولد این ماه، خوشرو، باوقار، پاکدامن، صبور و بعضاً چالاک می‎باشندو اینان از گناه و خطا پرهیز می‎کنند و اغلب از گناه دیگران نیز چشم‎پوشی میغکنند. این زنان از پدر و مادر خیز و نفع می‎برند، اما از خویشان و اقوام شناس نمی‎آورند. اینان از محبت همسران برخوردار می‎شوند و عموماً زندگی متعادلی را پیش رو خواهند داشت. فقط باید از افراد حسود دوری کنند .

ادامه خواندن “متولدین آذر (زنان) – ویبره”

اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره

اردیبهشت با اردیبهشت – فال چوب

 اردیبهشت با اردیبهشت
پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی زندگی خواهید کرد. در میان شما اختلاف جدی پیش نمیغآید. اما بایستی مراقب حسادت دیگران باشید. روزهای حمع برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره”

خرداد با آبان – ویبره

خرداد با آبان – فال چوب

خرداد با آبان
پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید ا کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد. در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “خرداد با آبان – ویبره”

مرداد با آبان – ویبره

مرداد با آبان – فال چوب

مرداد با آبان
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندکانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما کم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “مرداد با آبان – ویبره”

مهر با بهمن – ویبره

مهر با بهمن – فال چوب

مهر با بهمن
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎کنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود. صاحب چند فرزند خواهید بود. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “مهر با بهمن – ویبره”

اسفند با اسفند – ویبره

اسفند با اسفند – فال چوب

اسفند با اسفند
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب نسبت به همسازگار و موافق  بوده واز رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد. گاه بین شما کدورت و اختلاف پیش می‎آید که بهتر است هر دو خویشتندار باشید. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اسفند با اسفند – ویبره”

متولدین شهریور (مردان) – ویبره

متولدین شهریور (مردان) – فال چوب

متولدین شهریور (مردان)
 متولدین این ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می‎آورند.

ادامه خواندن “متولدین شهریور (مردان) – ویبره”