متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

متولدین بهمن (مردان) – ویبره

متولدین بهمن (مردان) – فال چوب

متولدین بهمن (مردان)
متولدین این ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خیرخواه هستند. اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند. ین افراد از والدین و همان طور از فرزندان خود نفع می‎برند. اغلب سفرهای دور از وطن در طالع دارند.

ادامه خواندن “متولدین بهمن (مردان) – ویبره”

فروردین با خرداد – ویبره

فروردین با خرداد – فال چوب

فروردین با خرداد
اگر با هم پیوند کنید، گاه سازگار و خوش، گاه ناسازگار خواهید بود. بیشتر اوقات بین شما رنجش و تلخی پیش خواهد آمد.

ادامه خواندن “فروردین با خرداد – ویبره”

اردیبهشت با آبان – ویبره

اردیبهشت با آبان – فال چوب

اردیبهشت با آبان
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید کرد.

ادامه خواندن “اردیبهشت با آبان – ویبره”

تیر با مرداد – ویبره

تیر با مرداد – فال چوب

تیر با مرداد
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود. در این پیوند به سعادت و خوشی دست می‎یابید. به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید. در زندگی صاحب چند فرزند می‎شوید وروزهای یکشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “تیر با مرداد – ویبره”

شهریور با مهر – ویبره

شهریور با مهر – فال چوب

شهریور با مهر
پیوند و شراکت خوبی خواهد بود. پیوسته در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشتو به ندرت ممکن است با هم اختلاف پیدا کنید. زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “شهریور با مهر – ویبره”

آبان با اسفند – ویبره

آبان با اسفند – فال چوب

آبان با اسفند
 شراکت و پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوشی زندگی خواهید مرد. هرگاه قهری پیش بیاید، فوراً با هم آشتی خواهید کرد. عجیب این که مرگ شما دو نفر با هم یا شبه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “آبان با اسفند – ویبره”

متولدین اسفند (مردان) – ویبره

متولدین اسفند (مردان) – فال چوب

متولدین اسفند (مردان)
متولدین این ماه اغلب افرادی شجاع و سخاوتمند، زیرک و فهیم هستند. در انجام کارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه می‎کنند. اغلب در جوانی و پیری پاکدامن بوده و از کسب و کال حلال، سود خوبی نصیبشان می‎شود. این افراد گاه از دیگران دلگیر می‎شوند، اما از آنان کینه به دل نمی‎گیرند .

ادامه خواندن “متولدین اسفند (مردان) – ویبره”

اردیبهشت با آذر – ویبره

اردیبهشت با آذر – فال چوب

اردیبهشت با آذر
پیوند و شراکت خوب و زندگی خوب و عمر طولانی خواهید داشت. با هم به مهربانی زندگی می‎کنید و طاقت جدایی یکدیگر را نخواهید داشت. پول خوبی به دست می‎آورید ودر آخر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت. روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “اردیبهشت با آذر – ویبره”

تیر با شهریور – ویبره

تیر با شهریور – فال چوب

تیر با شهریور
پیوند و شراکت شما متوسط است. حفظ ظاهر می‎کنید، اما توافق و محبت پایداری نسبت به هم نخواهید داشت. فرزندان شما هم زندگی متوسطی خواهند داشت. عمر متولد تیر بیشتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “تیر با شهریور – ویبره”

شهریور با آبان – ویبره

شهریور با آبان – فال چوب

شهریور با آبان
پیوند و شراکت خیلی خوبی نخواهد بود. ابتدای زندگی یا شراکت، وضع بهتری خواهید داشت، اما اواسط عمر گرفتار سختی می‎شوید. آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند کمی خواهید داشت، زیرا فرزند برای شما نمی‎ماند. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “شهریور با آبان – ویبره”

آذر با آذر – ویبره

آذر با آذر – فال چوب

آذر با آذر
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار  و موافق زندگی خواهید کرد. فرزند کمی خواهید داشت که عمرشان طولانی است. در ابتدای زندگی ممکن است گاه کدورتی پیش بیاید که به زودی بر طرف  می‎شود. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “آذر با آذر – ویبره”

متولدین فروردین (زنان) – ویبره

متولدین فروردین (زنان) – فال چوب

متولدین فروردین (زنان)
متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند. اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می‎شود. اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند. خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند. اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند .

ادامه خواندن “متولدین فروردین (زنان) – ویبره”

فروردین با مرداد – ویبره

فروردین با مرداد – فال چوب

فروردین با مرداد
پیوند شما توأم با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعیت خوبی خواهید داشت.

ادامه خواندن “فروردین با مرداد – ویبره”

اردیبهشت با دی – ویبره

اردیبهشت با دی – فال چوب

اردیبهشت با دی
پیوند و شرکت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهید بود. اگر گاه اختلافی پیش بیاید، مقصر اغلب متولد دی خواهد بود. از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت. فرزند کم در طالع دارید. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “اردیبهشت با دی – ویبره”