دسته: چوب

متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره 0

متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما...

متولدین تیر (مردان) – ویبره 0

متولدین تیر (مردان) – ویبره

متولدین تیر (مردان) – فال چوب متولدین تیر طبع سرد و تر دارند. اگر از سن ۱۱-۲۷ و ۳۳ سالگی بگذرند، عمر طولانی خواهند داشت.

متولدین آبان (زنان) – ویبره 0

متولدین آبان (زنان) – ویبره

متولدین آبان (زنان) – فال چوب زنان متولد این ماه عموماً خوشرو، مهربان، خوش قدم، دارای طبعی لطیف، مؤدب، تا حدی مغرور و خودخواه هستند. این زنان گاه غمگین و بی‎حوصله می‎شوند. بعضاً از...

فروردین با اسفند – ویبره 0

فروردین با اسفند – ویبره

فروردین با اسفند – فال چوب ازدواج یا شراکت خوبی خواهید داشت. با هم صادق نبوده به دشمنی با هم رفتار خواهید کرد.

خرداد با مهر – ویبره 0

خرداد با مهر – ویبره

خرداد با مهر – فال چوب پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. سود زیادی به یکدیگر می‎رسانید. زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت. اگر جزئی اختلاف پیش بیاید، مقصر متولد خرداد است. تعداد...

مرداد با مهر – ویبره 0

مرداد با مهر – ویبره

مرداد با مهر – فال چوب پیوند یا شراکت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید...

مهر با دی – ویبره 0

مهر با دی – ویبره

مهر با دی – فال چوب پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد. گاه متولد مهر ناسازگاری می‎کند، ولی به زودی وضع عادی می‎شود. فرزندی شجاع...

بهمن با اسفند – ویبره 0

بهمن با اسفند – ویبره

بهمن با اسفند – فال چوب پیوند و شراکت متوسطی خواهید داشت. ابتدا موافق و سازگار هم بوده، اما بعد بین شما مشاجره و گفتگو پیش خواهد آمد که اغلب عامل آن دیگران خواهند...

متولدین مرداد (مردان) – ویبره 0

متولدین مرداد (مردان) – ویبره

متولدین مرداد (مردان) – فال چوب متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند.

متولدین آذر (زنان) – ویبره 0

متولدین آذر (زنان) – ویبره

متولدین آذر (زنان) – فال چوب زنان متولد این ماه، خوشرو، باوقار، پاکدامن، صبور و بعضاً چالاک می‎باشندو اینان از گناه و خطا پرهیز می‎کنند و اغلب از گناه دیگران نیز چشم‎پوشی میغکنند. این...

اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره 0

اردیبهشت با اردیبهشت – ویبره

اردیبهشت با اردیبهشت – فال چوب  پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی زندگی خواهید کرد. در میان شما اختلاف جدی پیش نمیغآید. اما بایستی مراقب حسادت دیگران باشید. روزهای حمع برای شما...

خرداد با آبان – ویبره 0

خرداد با آبان – ویبره

خرداد با آبان – فال چوب پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید ا کار و زندگی...

مرداد با آبان – ویبره 0

مرداد با آبان – ویبره

مرداد با آبان – فال چوب پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندکانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف...

مهر با بهمن – ویبره 0

مهر با بهمن – ویبره

مهر با بهمن – فال چوب پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎کنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد...

اسفند با اسفند – ویبره 0

اسفند با اسفند – ویبره

اسفند با اسفند – فال چوب پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب نسبت به همسازگار و موافق  بوده واز رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد. گاه بین شما کدورت و اختلاف پیش می‎آید...

متولدین شهریور (مردان) – ویبره 0

متولدین شهریور (مردان) – ویبره

متولدین شهریور (مردان) – فال چوب  متولدین این ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می‎آورند.