نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن “نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره”

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – عشق

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن

ادامه خواندن “متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره”

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن

ادامه خواندن “دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره”

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟

ادامه خواندن “تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره”

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – عشق

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری

ادامه خواندن “عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره”

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – ویبره

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – عشق

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم

ادامه خواندن “عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – ویبره”