نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – عشق

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن

ادامه خواندن متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟

ادامه خواندن تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره