نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – عشق

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری

ادامه خواندن عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – ویبره

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – عشق

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان

ادامه خواندن هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – ویبره