نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – عشق

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن

ادامه خواندن متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟

ادامه خواندن تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – عشق

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی

ادامه خواندن دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – عشق

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر

ادامه خواندن شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره