دسته: عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود  – ویبره 0

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

برو بابا با این اخلاق کسی عاشقت نمیشه  – ویبره 0

برو بابا با این اخلاق کسی عاشقت نمیشه – ویبره

برو بابا با این اخلاق کسی عاشقت نمیشه – عشق

عاشق نشو تا رسوا نشوی – اره دوستت داره  – ویبره 0

عاشق نشو تا رسوا نشوی – اره دوستت داره – ویبره

عاشق نشو تا رسوا نشوی – اره دوستت داره – عشق

خیلی خوب میشد اگه بتونی بهش بگی دوست دارم  – ویبره 0

خیلی خوب میشد اگه بتونی بهش بگی دوست دارم – ویبره

خیلی خوب میشد اگه بتونی بهش بگی دوست دارم – عشق

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه  – ویبره 0

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – عشق

خدا یه عقلی به تو بده یه پولی هم به ما  – ویبره 0

خدا یه عقلی به تو بده یه پولی هم به ما – ویبره

خدا یه عقلی به تو بده یه پولی هم به ما – عشق

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن  – ویبره 0

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن  – ویبره 0

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟  – ویبره 0

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

عشق اینترنتی معمولا مناسب ازدواج نیست  – ویبره 0

عشق اینترنتی معمولا مناسب ازدواج نیست – ویبره

عشق اینترنتی معمولا مناسب ازدواج نیست – عشق