نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن “نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره”

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – ویبره

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – عشق

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره

ادامه خواندن “یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – ویبره”

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – ویبره

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – عشق

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش

ادامه خواندن “عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – ویبره”

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست

ادامه خواندن “دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – ویبره”

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – ویبره

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – عشق

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است

ادامه خواندن “مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – ویبره”

اگر بخاطر مسائل مادی از هم جدایید تلاش کن تا به همه چی برسی و بعد برو جلو – ویبره

اگر بخاطر مسائل مادی از هم جدایید تلاش کن تا به همه چی برسی و بعد برو جلو – عشق

اگر بخاطر مسائل مادی از هم جدایید تلاش کن تا به همه چی برسی و بعد برو جلو

ادامه خواندن “اگر بخاطر مسائل مادی از هم جدایید تلاش کن تا به همه چی برسی و بعد برو جلو – ویبره”

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – عشق

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی

ادامه خواندن “دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره”