توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – عشق

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه

ادامه خواندن “توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره”

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – عشق

متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن

ادامه خواندن “متاسفانه عشقت تقریبا یک طرفه است، بهش بیشتر محبت کن – ویبره”

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن

ادامه خواندن “دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره”

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟

ادامه خواندن “تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره”