خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – ویبره

خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – عشق

خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه

ادامه خواندن “خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – ویبره”

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – عشق

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه

ادامه خواندن “توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره”