طالع اسامی – و – ویبره

طالع اسامی – و – فال اسم

طالع اسامی - و
فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ادامه خواندن “طالع اسامی – و – ویبره”

طالع اسامی – ف – ویبره

طالع اسامی – ف – فال اسم

طالع اسامی - ف
او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد

ادامه خواندن “طالع اسامی – ف – ویبره”

طالع اسامی – ه – ویبره

طالع اسامی – ه – فال اسم

طالع اسامی - ه
او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ه – ویبره”

طالع اسامی – د – ویبره

طالع اسامی – د – فال اسم

طالع اسامی - د
او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ادامه خواندن “طالع اسامی – د – ویبره”

طالع اسامی – ع – ویبره

طالع اسامی – ع – فال اسم

طالع اسامی - ع
او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند

ادامه خواندن “طالع اسامی – ع – ویبره”

طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – ط – فال اسم

طالع اسامی - ط
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ط – ویبره”