طالع اسامی – ع – ویبره

طالع اسامی – ع – فال اسم

طالع اسامی - ع
او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند

ادامه خواندن “طالع اسامی – ع – ویبره”

طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – ط – فال اسم

طالع اسامی - ط
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ط – ویبره”

طالع اسامی – خ – ویبره

طالع اسامی – خ – فال اسم

طالع اسامی - خ
فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود

ادامه خواندن “طالع اسامی – خ – ویبره”

طالع اسامی – ح – ویبره

طالع اسامی – ح – فال اسم

طالع اسامی - ح
او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ح – ویبره”