طالع اسامی – ث – ویبره

طالع اسامی – ث – فال اسم

طالع اسامی - ث
فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ادامه خواندن طالع اسامی – ث – ویبره

طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – ط – فال اسم

طالع اسامی - ط
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ادامه خواندن طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – و – ویبره

طالع اسامی – و – فال اسم

طالع اسامی - و
فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ادامه خواندن طالع اسامی – و – ویبره