دسته: فال اسم

طالع اسامی – ن – ویبره 0

طالع اسامی – ن – ویبره

طالع اسامی – ن – فال اسم او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد

طالع اسامی – ق – ویبره 0

طالع اسامی – ق – ویبره

طالع اسامی – ق – فال اسم فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد

طالع اسامی – و – ویبره 0

طالع اسامی – و – ویبره

طالع اسامی – و – فال اسم فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

طالع اسامی – ف – ویبره 0

طالع اسامی – ف – ویبره

طالع اسامی – ف – فال اسم او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک...

طالع اسامی – ه – ویبره 0

طالع اسامی – ه – ویبره

طالع اسامی – ه – فال اسم او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

طالع اسامی – غ – ویبره 0

طالع اسامی – غ – ویبره

طالع اسامی – غ – فال اسم زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند

طالع اسامی – د – ویبره 0

طالع اسامی – د – ویبره

طالع اسامی – د – فال اسم او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می...

طالع اسامی – ع – ویبره 0

طالع اسامی – ع – ویبره

طالع اسامی – ع – فال اسم او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند

طالع اسامی – ج – ویبره 0

طالع اسامی – ج – ویبره

طالع اسامی – ج – فال اسم فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد

طالع اسامی – ظ – ویبره 0

طالع اسامی – ظ – ویبره

طالع اسامی – ظ – فال اسم او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند

طالع اسامی – ب – ویبره 0

طالع اسامی – ب – ویبره

طالع اسامی – ب – فال اسم فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

طالع اسامی – ط – ویبره 0

طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – ط – فال اسم او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

طالع اسامی – ض – ویبره 0

طالع اسامی – ض – ویبره

طالع اسامی – ض – فال اسم او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد

طالع اسامی – ص – ویبره 0

طالع اسامی – ص – ویبره

طالع اسامی – ص – فال اسم فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند

طالع اسامی – ش – ویبره 0

طالع اسامی – ش – ویبره

طالع اسامی – ش – فال اسم او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است

طالع اسامی – س – ویبره 0

طالع اسامی – س – ویبره

طالع اسامی – س – فال اسم او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند