طالع اسامی – ط – ویبره

طالع اسامی – ط – فال اسم

طالع اسامی - ط
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ط – ویبره”

طالع اسامی – خ – ویبره

طالع اسامی – خ – فال اسم

طالع اسامی - خ
فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود

ادامه خواندن “طالع اسامی – خ – ویبره”

طالع اسامی – ح – ویبره

طالع اسامی – ح – فال اسم

طالع اسامی - ح
او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ح – ویبره”

طالع اسامی – ث – ویبره

طالع اسامی – ث – فال اسم

طالع اسامی - ث
فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ادامه خواندن “طالع اسامی – ث – ویبره”