دسته: فال قهوه

دیدن خنجر در فنجان – ویبره 0

دیدن خنجر در فنجان – ویبره

دیدن خنجر در فنجان – فال قهوه خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید.

دیدن چاقو در فنجان – ویبره 0

دیدن چاقو در فنجان – ویبره

دیدن چاقو در فنجان – فال قهوه طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود.

دیدن فیل در فنجان – ویبره 0

دیدن فیل در فنجان – ویبره

دیدن فیل در فنجان – فال قهوه سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید.

دیدن اره در فنجان – ویبره 0

دیدن اره در فنجان – ویبره

دیدن اره در فنجان – فال قهوه نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.

دیدن خورشید در فنجان – ویبره 0

دیدن خورشید در فنجان – ویبره

دیدن خورشید در فنجان – فال قهوه روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

دیدن کوزه در فنجان – ویبره 0

دیدن کوزه در فنجان – ویبره

دیدن کوزه در فنجان – فال قهوه با همسر یا کنیز خود همبستر شدن، نزدیکی.

دیدن پرنده در فنجان – ویبره 0

دیدن پرنده در فنجان – ویبره

دیدن پرنده در فنجان – فال قهوه خبر‌خوش، ملاقاتهای سودمند و شادی‌بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.

دیدن سطل در فنجان – ویبره 0

دیدن سطل در فنجان – ویبره

دیدن سطل در فنجان – فال قهوه مدد‌گرفتن، کنیز، خدمتکار، خدمتکاری به خدمتش در‌ می‌آید و یا کنیزی زیبا می‌خرد.

دیدن نرده بام در فنجان – ویبره 0

دیدن نرده بام در فنجان – ویبره

دیدن نرده بام در فنجان – فال قهوه موفقیت و پیروزی، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آن را دنبال کنید.

دیدن چادر در فنجان – ویبره 0

دیدن چادر در فنجان – ویبره

دیدن چادر در فنجان – فال قهوه حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصاً برای مسافرت دسته جمعی.

دیدن فندق در فنجان – ویبره 0

دیدن فندق در فنجان – ویبره

دیدن فندق در فنجان – فال قهوه به‌دست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

دیدن آب در فنجان – ویبره 0

دیدن آب در فنجان – ویبره

دیدن آب در فنجان – فال قهوه سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

دیدن چرخ در فنجان – ویبره 0

دیدن چرخ در فنجان – ویبره

دیدن چرخ در فنجان – فال قهوه چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

دیدن قطار در فنجان – ویبره 0

دیدن قطار در فنجان – ویبره

دیدن قطار در فنجان – فال قهوه مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است.

دیدن انجیر در فنجان – ویبره 0

دیدن انجیر در فنجان – ویبره

دیدن انجیر در فنجان – فال قهوه نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.