دیدن آبشار در فنجان – ویبره

دیدن آبشار در فنجان – فال قهوه

دیدن آبشار در فنجان

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

ادامه خواندن “دیدن آبشار در فنجان – ویبره”

دیدن پنجره در فنجان – ویبره

دیدن پنجره در فنجان – فال قهوه

دیدن پنجره در فنجان

نشانگر چشم است که گفته‌اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد، ناامیدی می‌رساند.

ادامه خواندن “دیدن پنجره در فنجان – ویبره”

دیدن شطرنج در فنجان – ویبره

دیدن شطرنج در فنجان – فال قهوه

دیدن شطرنج در فنجان

تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند.

ادامه خواندن “دیدن شطرنج در فنجان – ویبره”

دیدن آتش‌فشان در فنجان – ویبره

دیدن آتش‌فشان در فنجان – فال قهوه

دیدن آتش‌فشان در فنجان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

ادامه خواندن “دیدن آتش‌فشان در فنجان – ویبره”