دیدن اژدها در فنجان – ویبره

دیدن اژدها در فنجان – فال قهوه

دیدن اژدها در فنجان

با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.

ادامه خواندن “دیدن اژدها در فنجان – ویبره”

دیدن پروانه در فنجان – ویبره

دیدن پروانه در فنجان – فال قهوه

دیدن پروانه در فنجان

در خیال و اندیشه بر سر می‌برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می‌رساند.

ادامه خواندن “دیدن پروانه در فنجان – ویبره”

دیدن آبشار در فنجان – ویبره

دیدن آبشار در فنجان – فال قهوه

دیدن آبشار در فنجان

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

ادامه خواندن “دیدن آبشار در فنجان – ویبره”