دیدن کلاه در فنجان – ویبره

دیدن کلاه در فنجان – فال قهوه

دیدن کلاه در فنجان

رسیدن به جاه و مقام، باپشتکار به مقام رسیدن، از حیله دوستان خود را پنهان کنید.

ادامه خواندن “دیدن کلاه در فنجان – ویبره”