دیدن گربه در فنجان – ویبره

دیدن گربه در فنجان – فال قهوه

دیدن گربه در فنجان

نیرنگ و فریب از سوی دوستان، برای شما دوستان خوبی نمی‌باشند، ریاکار و خائن.

ادامه خواندن “دیدن گربه در فنجان – ویبره”

دیدن دامن در فنجان – ویبره

دیدن دامن در فنجان – فال قهوه

دیدن دامن در فنجان

رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

ادامه خواندن “دیدن دامن در فنجان – ویبره”