خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره”

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد – ویبره

فال حافظ

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد – فال حافظ

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد           نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد           بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد
هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین           نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد
چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن           که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد
به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت           بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد
صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل           فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد
نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ           طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

تعبیر :تمام سعی و هم و غم خود را به کار گیر. مطمئن باش که شاهد موفقیت را در آغوش خواهی گرفت. به کار خود ایمان داشته باش.

Vibre.ir

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد – ویبره”

روزگاریست که ما را نگران می‌داری – ویبره

فال حافظ

روزگاریست که ما را نگران می‌داری – فال حافظ

روزگاریست که ما را نگران می‌داری

روزگاریست که ما را نگران می‌داری           مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری

گوشه چشم رضایی به منت باز نشد           این چنین عزت صاحب نظران می‌داری
ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگار           دست در خون دل پرهنران می‌داری
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ           همه را نعره زنان جامه دران می‌داری
ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور           چشم سری عجب از بی‌خبران می‌داری
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ           سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است           تو تمنا ز گل کوزه گران می‌داری
پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی           طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری
کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت           این طمع‌ها که تو از سیمبران می‌داری
گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی           عاشقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری
مگذران روز سلامت به ملامت حافظ           چه توقع ز جهان گذران می‌داری

تعبیر :خودخواهی و تکبر را رها کن تا به هدف برسی. از ریاکاری و فریب دیگران بر حذر باش. دوستان و خانواده ی خود را از کمک های خود ناامید و مأیوس نکن. مهر و محبت، بهترین کاری است که می تواند زندگی تو را زیر و رو کند.

Vibre.ir

روزگاریست که ما را نگران می‌داری – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “روزگاریست که ما را نگران می‌داری – ویبره”

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من – ویبره

فال حافظ

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من – فال حافظ

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من           ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

روی رنگین را به هر کس می‌نماید همچو گل           ور بگویم بازپوشان بازپوشاند ز من
چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین           گفت می‌خواهی مگر تا جوی خون راند ز من
او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود           کام بستانم از او یا داد بستاند ز من
گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست           بس حکایت‌های شیرین باز می‌ماند ز من
گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود           ور برنجم خاطر نازک برنجاند ز من
دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید           کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من
صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم           عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من

تعبیر :راه های مختلفی را آزموده ای ولی به نتیجه ی مطلوب نرسیده ای. ناامید و مأیوس نباش. دوباره سعی کن. اگر دوباره شکست خوردی نگران نباش. دنیا به آخر نمی رسد. مرد را برای نبرد با سختی ها آفریده اند و پیروزی، میوه ی شیرین هر تلاش و کوششی است.

Vibre.ir

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من – ویبره”

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز – ویبره

فال حافظ

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز – فال حافظ

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز           ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طریقت ره بلا سپرند           رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
غم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیب           که نیست سینه ارباب کینه محرم راز
اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنیست           من آن نیم که از این عشقبازی آیم باز
چه گویمت که ز سوز درون چه می‌بینم           ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز
چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت           که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز
بدین سپاس که مجلس منور است به دوست           گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز
غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست           جمال دولت محمود را به زلف ایاز
غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد           در آن مقام که حافظ برآورد آواز

 
تعبیر :اکنون که زندگی به کام و مراد تو می چرخد، مراقب دشمنان و حسودان باش. راز دل را با هر کسی در میان نگذار تا مبادا دوباره دچار رنج و زحمت بشوی. با عقل و درایت جوانب کار را بسنج تا پیروزی و سرافرازی تو مستدام باشد.

Vibre.ir

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز – ویبره”

شب وصل است و طی شد نامه هجر – ویبره

فال حافظ

شب وصل است و طی شد نامه هجر – فال حافظ

شب وصل است و طی شد نامه هجر

شب وصل است و طی شد نامه هجر           سلام فیه حتی مطلع الفجر

دلا در عاشقی ثابت قدم باش           که در این ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه           و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
برآی ای صبح روشن دل خدا را           که بس تاریک می‌بینم شب هجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار           فغان از این تطاول آه از این زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ           فان الربح و الخسران فی التجر

تعبیر :باید رنج و مصیبت ها را تحمل کنی تا به نتیجه برسی. روزگار ناکامی به زودی طی می شود به شرط آنکه صبور باشی و امید خود را از دست ندهی و از حرکت و تلاش منصرف نشوی.

Vibre.ir

شب وصل است و طی شد نامه هجر – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “شب وصل است و طی شد نامه هجر – ویبره”

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش – ویبره

فال حافظ

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش – فال حافظ

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش           که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند           هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها           که از نهفتن آن دیگ سینه می‌زد جوش
شراب خانگی ترس محتسب خورده           به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش
ز کوی میکده دوشش به دوش می‌بردند           امام شهر که سجاده می‌کشید به دوش
دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات           مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش
محل نور تجلیست رای انور شاه           چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش
بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر           که هست گوش دلش محرم پیام سروش
رموز مصلحت ملک خسروان دانند           گدای گوشه نشینی تو حافظ ا مخروش

تعبیر :در راه رسیدن به مقصود، شجاع و صادق باش. تزویر و ریا را از خود دور کن زیرا به نتیجه ای نخواهی رسید. شک و تردید در این کار جایز نیست زیرا عاقبت به مقصود خود خواهی رسید.
Vibre.ir

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش – ویبره”

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید – ویبره

فال حافظ

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید – فال حافظ

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید           ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید

نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل           چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست           که شمه‌ای ز بیانش به صد رساله برآید
ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت           که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود           خیال باشد کاین کار بی حواله برآید
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان           بلا بگردد و کام هزارساله برآید
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ           ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

تعبیر :صبر و تحمل سختی ها، تو را به آرزویت خواهد رساند. به زودی به هدف خود خواهی رسید. فقط کمی صبر کن و به خداوند توکل کن و از دوستان مشفق و با تجربه کمک بگیر.

Vibre.ir

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید – ویبره”

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم – ویبره

فال حافظ

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم – فال حافظ

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم           حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم           خازن میکده فردا نکند در بازم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی           جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور           با خیال تو اگر با دگری پردازم
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان           چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم           به هوایی که مگر صید کند شهبازم
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم           از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس           زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد           همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

تعبیر :ملول و ناراحت هستی. فکر می کنی محرم راز و دوست صمیمی پیدا نمی شود تا در حل مشکلات به تو کمک کند. خودخوری و افسردگی را رها کن و به خود ایمان بیاور. راه نجات، شناخت توانایی های خود است. به هدف خود ایمان داشته باش تا به مقصود برسی.
Vibre.ir

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “در خرابات مغان گر گذر افتد بازم – ویبره”

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی – ویبره

فال حافظ

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی – فال حافظ

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی           خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی

اشک حرم نشین نهانخانه مرا           زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی
کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف           هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی
هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست           از خلوتم به خانه خمار می‌کشی
گفتی سر تو بسته فتراک ما شود           سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم           وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی
بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند           ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی
حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر           می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی

تعبیر :بدون تحمل رنج و زحمت، هیچ چیز بدست نمی آید. در سایه ی سعی و تلاش، به هدف خود می رسی. بهتر است از دوستان خیرخواه کمک بطلبی تا به کمک آن ها به هدف خود نائل شوی. به زودی به نتیجه می رسی.
Vibre.ir

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی – ویبره”

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد – ویبره

فال حافظ

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد – فال حافظ

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد           وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر           ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد
دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم           چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد
از رهگذر خاک سر کوی شما بود           هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
مژگان تو تا تیغ جهان گیر برآورد           بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات           با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد           با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود           بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد

تعبیر :مسئولیتی که بر دوش گرفته اید بیش از اندازه ی توان و طاقت شماست. بهتر است که اعتدال در کارها را فراموش نکنید. در هر کاری صداقت را پیشه کن تا بتوانی به موفقیت دست پیدا کنی. با اطرافیان، با حیله و فریب رفتار نکن که این بسیار بد است و نتیجه ی منفی به دنبال دارد.

Vibre.ir

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد – ویبره”

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر – ویبره

فال حافظ

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر – فال حافظ

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر           بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

خرم آن روز که با دیده گریان بروم           تا زنم آب در میکده یک بار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی           تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت           حاش لله که روم من ز پی یار دگر
گر مساعد شودم دایره چرخ کبود           هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند           غمزه شوخش و آن طره طرار دگر
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند           هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت           کندم قصد دل ریش به آزار دگر
بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست           غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر

تعبیر :از زحمتی که تحمل کرده ای و تو را به نتیجه نرسانده است نا امید شده ای. غم و اندوه حاصلی ندارد و راههای دیگر را امتحان کن. اراده داشته باش و نا امیدی را رها کن. با هر کسی راز خود را در میان نگذار.
Vibre.ir

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر – ویبره”

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت – ویبره

فال حافظ

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت – فال حافظ

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت           درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم           عمری که بی حضور صراحی و جام رفت
مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی           در عرصه خیال که آمد کدام رفت
بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد           در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت
دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید           تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت
زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه           رند از ره نیاز به دارالسلام رفت
نقد دلی که بود مرا صرف باده شد           قلب سیاه بود از آن در حرام رفت
در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود           می ده که عمر در سر سودای خام رفت
دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت           گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

تعبیر :فرصتها را با سهل انگاری از دست داده و عمر را بیهوده هدر داده ای. از همین حالا می توانی با سعی و کوشش، دوباره راه درست را انتخاب کنی. نا امید نباش و از ریاکاران دوری کن.

Vibre.ir

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “ساقی بیار باده که ماه صیام رفت – ویبره”

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – ویبره

فال حافظ

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – فال حافظ

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم           کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق           شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم
جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد           گر غم خوریم خوش نبود به که می‌خوریم
تا بو که دست در کمر او توان زدن           در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم
واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما           با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم
چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا           ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم
از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت           بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم
حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست           با خاک آستانه این در به سر بریم

تعبیر :با نشستن و دست روی دست گذاشتن، نتیجه ای حاصل نمی شود. بهتر است که به تلاش های خود ادامه بدهی. روزگار را سخت نگیر و خوش باش. قناعت بهترین داروی هر دردی است.
Vibre.ir

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم – ویبره”

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم – ویبره

فال حافظ

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم – فال حافظ

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم           در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم

تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام           در کمینم و انتظار وقت فرصت می‌کنم
واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن           در حضورش نیز می‌گویم نه غیبت می‌کنم
با صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست           و از رفیقان ره استمداد همت می‌کنم
خاک کویت زحمت ما برنتابد بیش از این           لطف‌ها کردی بتا تخفیف زحمت می‌کنم
زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش تیر بلاست           یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می‌کنم
دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش           زین دلیری‌ها که من در کنج خلوت می‌کنم
حافظ م در مجلسی دردی کشم در محفلی           بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم

تعبیر :مراقب اطرافیان خود باش تا گمراه نشوی. در هر کاری که شروع می کنی با عقل و اندیشه عمل کن تا به نتیجه ی مطلوب برسی. دوستان خود را بشناس تا بتوانی به موقع از آنها استمداد جویی.
Vibre.ir

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم – ویبره”

در سرای مغان رفته بود و آب زده – ویبره

فال حافظ

در سرای مغان رفته بود و آب زده – فال حافظ

در سرای مغان رفته بود و آب زده

در سرای مغان رفته بود و آب زده           نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده

سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر           ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده           عذار مغبچگان راه آفتاب زده
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز           شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده
گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت           ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده
ز شور و عربده شاهدان شیرین کار           شکر شکسته سمن ریخته رباب زده
سلام کردم و با من به روی خندان گفت           که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای           ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند           که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم           هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
فلک جنیبه کش شاه نصرت لدین است           بیا ببین ملکش دست در رکاب زده
خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف           ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده

 
تعبیر :سعادت و نیکبختی در انتظار تو است به شرط آن که غفلت نورزی و از لحظات زندگی به درستی بهره بگیری و تصمیمات عاقلانه بگیری. با پیران خردمند مشورت کن و عجولانه تصمیم گیری نکن. به خداوند توکل کن.

Vibre.ir

در سرای مغان رفته بود و آب زده – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “در سرای مغان رفته بود و آب زده – ویبره”