خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم – ویبره

فال حافظ

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم – فال حافظ

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم           خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست           روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم           دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس           که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید           عجب مدار که همدرد نافه ختنم
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع           که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار           که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

تعبیر :این زندگی را درخور و سزاوار خود نمی بینی و آرزوهای بلندی در سر داری. بهتر است که مراقب باشی تا بیهوده خود را دچار دردسر نکنی و از نبوغ و اراده ی خود عاقلانه بهره گیری کن تا به هدف خود برسی.

Vibre.ir

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم – ویبره

فال حافظ

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم – فال حافظ

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم           کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم

عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند           وین همه منصب از آن حور پریوش دارم
گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری           من به آه سحرت زلف مشوش دارم
گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست           من رخ زرد به خونابه منقش دارم
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد           نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم
ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من           جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم
حافظ ا چون غم و شادی جهان در گذر است           بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

تعبیر :روزگار شاد و خوشی در انتظار تو است. قدر لحظات خوب زندگی را بدان. نگرانی و اضطراب را از خود دور کن. به خانواده و دوستان خود اعتماد کن. رنج و سختی روزگار به سرعت باد می گذرد. از آنها برای زندگی خود تجربه ای کسب کن. به شادی های زندگی فکر کن.

Vibre.ir

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش – ویبره

فال حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش – فال حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش           حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

شکنج زلف پریشان به دست باد مده           مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش
گرت هواست که با خضر همنشین باشی           نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش
زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست           بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش
طریق خدمت و آیین بندگی کردن           خدای را که رها کن به ما و سلطان باش
دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار           و از آن که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش
تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو           خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش
کمال دلبری و حسن در نظربازیست           به شیوه نظر از نادران دوران باش
خموش حافظ و از جور یار ناله مکن           تو را که گفت که در روی خوب حیران باش

تعبیر :به اعمال و رفتار خود با دقت نگاه کن و غرور و تکبر را رها کن. در دوستی، صدیق و صمیمی باش زیرا در زندگی به دوستان مخلص نیاز است. بیهوده از سختی های روزگار در گله و شکایت نباش زیرا پایان هر سختی، خوشی و شادمانی است.

Vibre.ir

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ – ویبره

فال حافظ

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ – فال حافظ

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ           که تا چو بلبل بی‌دل کنم علاج دماغ

به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم           که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ
چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور           که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ
گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم           نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ
زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن           دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ
یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست           یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ
نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان           که حافظ ا نبود بر رسول غیر بلاغ

تعبیر :غرور و تکبر را رها کن. دوره ی حسن و جوانی به زودی به سر خواهد آمد، بنابراین قدر لحظات خود را بدان تا دچار ندامت و پشیمانی نشوی. عاقبت اندیش باش و در زندگی تندروی نکن. از افراط و تفریط بپرهیز.

Vibre.ir

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – ویبره

فال حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – فال حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست           تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس           طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من           بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست
سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر           هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک           دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا           خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق           ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز           زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

تعبیر :در دوستی فداکار و ثابت قدم هستی و وفای به عهد و پیمان را فراموش نمیکنی و این بسیار خوب است. با کمی تلاش به مقصود خود خواهی رسید. انتظار وفای به عهد از جانب دوستان را داری.
Vibre.ir

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند – ویبره

فال حافظ

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند – فال حافظ

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند           ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

قاصد منزل سلمی که سلامت بادش           چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند
امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند           گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند
یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز           که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند
شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد           قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد           تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند
گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیست           فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند
ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز           خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند

تعبیر :اگر راهی که در پیش داری به مقصد نرسید، راه دیگری را امتحان کن. عقل و اندیشه را راهنمای خود قرار بده تا به هدف برسی. اگر یک بار دچار شکست شدی نا امید نشو. به خداوند امیدوار باش.

Vibre.ir

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری – ویبره

فال حافظ

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری – فال حافظ

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری           خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری

ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی           ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری
مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب           که در پی است ز هر سویت آه بیداری
نثار خاک رهت نقد جان من هر چند           که نیست نقد روان را بر تو مقداری
دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان           چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری
سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار           دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری
چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی           به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری

 
تعبیر :تردید و دو دلی را رها کن. گمان نکن که تنها هستی و به دوستان و یاران خود اعتماد کن. بیهوده آنان را از خود نرنجان. به نصیحت خیرخواهان توجه کن. به کسانی که به تو احتیاج دارند، بی توجهی نکن. در راه رسیدن به مقصود به بخت و شانس و تقدیر تکیه نکن، بلکه به توانایی های ذاتی خود اتکا داشته باش.

Vibre.ir

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب – ویبره

فال حافظ

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب – فال حافظ

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب           گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار           خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم           گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب
ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست           خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب
می‌نماید عکس می در رنگ روی مه وشت           همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب
بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت           گر چه نبود در نگارستان خط مشکین غریب
گفتم ای شام غریبان طره شبرنگ تو           در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب
گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند           دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب

Vibre.ir

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج – ویبره

فال حافظ

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج – فال حافظ

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج           سزد اگر همه دلبران دهندت باج

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش           به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج
بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز           سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج
دهان شهد تو داده رواج آب خضر           لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج
از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت           که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج
چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی           دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج
لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است           قد تو سرو و میان موی و بر به هیت عاج
فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی           کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

تعبیر :در زندگی کاملاً موفق هستی و در هنر به اهداف خود خواهی رسید. فقط مراقب باش تا متکبر و مغرور نشوی زیرا غرور آفت زندگی انسان است. با مردم به مهربانی و نرم خویی رفتار کن.

Vibre.ir

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود – ویبره

فال حافظ

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود – فال حافظ

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود           دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک           بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود
دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد           عشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود
آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است           آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز           چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم           خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق           مفتی عقل در این مسله لایعقل بود
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی           خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ           که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

تعبیر :افسوس گذشته را مخور. آنچه از گذشته باقی می ماند، خاطره است. خاطرات خوب را چراغ راه آینده قرار بده و بصیر و بینا باش تا راه رفته را دوباره طی نکنی.

Vibre.ir

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس – ویبره

فال حافظ

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس – فال حافظ

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس           بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام           پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس
محمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دار           کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس
من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب           گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس
عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق           شب روان را آشنایی‌هاست با میر عسس
عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز           زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
دل به رغبت می‌سپارد جان به چشم مست یار           گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس
طوطیان در شکرستان کامرانی می‌کنند           و از تحسر دست بر سر می‌زند مسکین مگس
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست           از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس

تعبیر :به زودی پیامی به تو می رسد که حاکی از پایان هجران و دوری است. صبر و استقامت کلید و رمز موفقیت تو است. هرکس به اندازه ی توانایی خود می تواند زندگی کند پس با حسرت به زندگی دیگران نگاه نکن و به خدا توکل کن.

Vibre.ir

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

غلام نرگس مست تو تاجدارانند – ویبره

فال حافظ

غلام نرگس مست تو تاجدارانند – فال حافظ

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

غلام نرگس مست تو تاجدارانند           خراب باده لعل تو هوشیارانند

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز           و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر           که از یمین و یسارت چه سوگوارانند
گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین           که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو           که مستحق کرامت گناهکارانند
نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس           که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من           پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن           مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد           که بستگان کمند تو رستگارانند

تعبیر :از هرجا می توان به اشتباه و خطای خود پی برد و راه درست را انتخاب کرد. از تجربه ی دیگران استفاده کن. به تنهایی نمی توانی این راه مشکل را طی کنی. هوشیار و عاقبت اندیش باش و فریب لحظه های زودگذر و فریبنده را نخور.

Vibre.ir

غلام نرگس مست تو تاجدارانند – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم – ویبره

فال حافظ

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم – فال حافظ

I have said again and again

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم           که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند           آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست           که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم
دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید           گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است           مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است           می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم
حافظ م گفت که خاک در میخانه مبوی           گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم

تعبیر :هنوز تکلیف را با خود روشن نساخته ای و نمی دانی که چه راهی در پیش بگیری. منتظری که دیگران برای تو تصمیم بگیرند. بهتر است که درباره ی خود و اهداف خود تجدید نظر کنی تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری. اراده ی خود را محکم کن.

Vibre.ir

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز – ویبره

فال حافظ

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز – فال حافظ

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز           خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی           که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا           مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی           شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن           نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
به نیم شب اگرت آفتاب می‌باید           ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند           مرا به میکده بر در خم شراب انداز
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت           به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

 تعبیر :نا امید نباش. سهل انگاری و تحمل را رها کن. به آنچه داری قانع باش. در طلب آرزوی محال نباش. از لحظه لحظه ی زندگیت بهره ببر تا دچار حسرت و اندوه نشوی

 
Vibre.ir

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز – فال حافظ – ویبره

ادامه مطلب …