خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

دارم امید عاطفتی از جانب دوست – ویبره

فال حافظ

دارم امید عاطفتی از جانب دوست – فال حافظ

دارم امید عاطفتی از جانب دوست

دارم امید عاطفتی از جانب دوست           کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او           گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت           در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان           موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت           از دیده‌ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی‌کشد           با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده‌ام           زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
حافظ بد است حال پریشان تو ولی           بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تعبیر :از انجام کاری نادم و پشیمان هستی و امید به بخشایش داری. به صداقت و خلوص نیت خود امیدوار باش تا جبران مافات شود.

Vibre.ir

دارم امید عاطفتی از جانب دوست – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن دارم امید عاطفتی از جانب دوست – ویبره

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو – ویبره

فال حافظ

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو – فال حافظ

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو           از ماه ابروان منت شرم باد رو

عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست           غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو
مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما           کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار           آن گه عیان شود که بود موسم درو
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت           از سر اختران کهن سیر و ماه نو
شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان           از افسر سیامک و ترک کلاه زو
حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست           درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر :در تصمیم گیری عجول و شتابزده مباش. کاری نکن که بعدها موجب ندامت و پشیمانی شود. دوستان واقعی را بشناس و با آنان مهربان و وفادار باش. روزگار در گذر است و ارزش ندارد که به خاطر مسائل کوچک و حقیر زندگی خود و دیگران را به مخاطره بیندازی.

Vibre.ir

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن گفتا برون شدی به تماشای ماه نو – ویبره

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند – ویبره

فال حافظ

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند – فال حافظ

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند           محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب           فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند
قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست           بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند
زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر           تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو           نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
ای گدایان خرابات خدا یار شماست           چشم انعام مدارید ز انعامی چند
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش           که مگو حال دل سوخته با خامی چند
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت           کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

تعبیر :زمان را بیهوده از دست نده. فرصتها را غنیمت بدان و بیهوده به دنبال عیبجویی نباش. کمی اراده داشته باش و با دیگران مشورت کن تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری.

Vibre.ir

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند – ویبره

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی – ویبره

فال حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی – فال حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی           دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند           دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم           گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند           این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد           کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم           رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست           شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توام درمان در بستر ناکامی           و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم           لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست           کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
زین دایره مینا خونین جگرم می ده           تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد           شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

تعبیر :خودپسندی و تکبر را از خود دور کن. آنچه باعث شکست و ناکامی تو می شود بی فکری و غرور است. از افکار بیهوده دست بردار. به آنچه قسمت و نصیب تو است راضی باش و به آنچه که داری قناعت کن. اگر واقع بین و دقیق باشی به آرزوهای خود می رسی.

Vibre.ir

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی – ویبره

نماز شام غریبان چو گریه آغازم – ویبره

فال حافظ

نماز شام غریبان چو گریه آغازم – فال حافظ

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

نماز شام غریبان چو گریه آغازم           به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار           که از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب           مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
خدای را مددی ای رفیق ره تا من           به کوی میکده دیگر علم برافرازم
خرد ز پیری من کی حساب برگیرد           که باز با صنمی طفل عشق می‌بازم
بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس           عزیز من که بجز باد نیست دمسازم
هوای منزل یار آب زندگانی ماست           صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم
سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی           شکایت از که کنم خانگیست غمازم
ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت           غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

تعبیر :خود را غریب و تنها می بینی و دوستان ریاکار را باعث شکست خود می دانی. بهتر است بار دیگر گذشته ها را با دقت بررسی کنی و پی به اشتباهات خود ببری تا دوباره شکست نخوری. آدم عاقل از هر شکست، برای خود تجربه ای می اندوزد. امیدوار باش و عاقلانه رفتار کن.

Vibre.ir

نماز شام غریبان چو گریه آغازم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن نماز شام غریبان چو گریه آغازم – ویبره

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم – ویبره

فال حافظ

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم – فال حافظ

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم           دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم

زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم           نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک           به در صومعه با بربط و پیمانه روم
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند           ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم
بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار           چند و چند از پی کام دل دیوانه روم
گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز           سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم
خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر           سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم

تعبیر :اگر از گرفتاری های زندگی خلاص شدی بهتر است که از آنجا تجربه بیندوزی و عاقلانه رفتار کنی. در کارها زود تصمیم نگیر و عاقبت اندیش باش. از تجربیات خود و دیگران به نحو احسن استفاده کن.

Vibre.ir

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن گر از این منزل ویران به سوی خانه روم – ویبره

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود – ویبره

فال حافظ

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود – فال حافظ

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود           تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود

چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت           تدبیر ما به دست شراب دوساله بود
آن نافه مراد که می‌خواستم ز بخت           در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود
از دست برده بود خمار غمم سحر           دولت مساعد آمد و می در پیاله بود
بر آستان میکده خون می‌خورم مدام           روزی ما ز خوان قدر این نواله بود
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید           در رهگذار باد نگهبان لاله بود
بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح           آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود
دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه           یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود
آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر           پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود

تعبیر :به زودی شاهد بخت و مقصود را در آغوش می کشی و مزد رنج و زحمات خود را خواهی گرفت. با مهر و محبت می توانی زندگی راحت و آسوده ای داشته باشی. هیچ چیز بهتر از صداقت و یکرنگی نیست.

Vibre.ir

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود – ویبره

من و انکار شراب این چه حکایت باشد – ویبره

فال حافظ

من و انکار شراب این چه حکایت باشد – فال حافظ

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

من و انکار شراب این چه حکایت باشد           غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم           ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز           تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد
زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است           عشق کاریست که موقوف هدایت باشد
من که شب‌ها ره تقوا زده‌ام با دف و چنگ           این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد
بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند           پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد
دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت           حافظ ار مست بود جای شکایت باشد

تعبیر :حتماً از راهنمایی و مشورت دیگران استفاده کن زیرا در این کاری که در پیش گرفته ای به تجربه ی دیگران نیاز داری. کبر و غرور را رها کن.

Vibre.ir

من و انکار شراب این چه حکایت باشد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن من و انکار شراب این چه حکایت باشد – ویبره

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی – ویبره

فال حافظ

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی – فال حافظ

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی           خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل           آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی
شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را           هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی
آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی           وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
چون من خیال رویت جانا به خواب بینم           کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی
رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت           شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی
حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی           زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

تعبیر :به هدف و آرزوی خود می رسی. البته بدون سعی و تلاش این مقصود حاصل نمی شود. بخت و اقبال همراه تو هستند. بهتر است که فرصت ها را غنیمت بدانی و همه ی سعی و تلاش خود را در راه رسیدن به هدف بکنی. به خداوند توکل داشته باش.
Vibre.ir

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی – ویبره