شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن شیطان – ویبره

شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن شیطان – ویبره

عدالت – ویبره

عدالت – فال تاروت

عدالت

در تصویر کارت، زنی را در حالت کاملا” شجاعانه، بدون ترس و با قدرت می بینیم که به نوعی نمایانگر عدالت است. او در دست چپ خود یک ترازو که مظهر عدالت است و در دست راست هم شمشیر برنده ای در دست دارد. این زن بازرهی که بر تن دارد نشان از آمادگی برای مقابله با هر مشکلی دارد در حالی که حاضر به خارج شدن از حدود و اصول نیست.

ادامه خواندن عدالت – ویبره

راهب – ویبره

راهب – فال تاروت

راهب

یک راهب با لباس قهوه ای که رنگ مخصوص راهبهاست در جستجوی حقیقت و علم و دانش است. فردی مسن است و در دست راست خود فانوسی دارد که سمبل روشنایی و علم و دانش است.

ادامه خواندن راهب – ویبره

روز رستاخیز – ویبره

روز رستاخیز – فال تاروت

روز رستاخیز

بر بالای یک تکه ابر فرشته ای نشسته و شیپوری قرمز رنگ را مینوازد. او در حقیقت با این شیپور رسیدن لحظه ی قیامت را اعلام میکند. یک زن و ۳ مرد نیز در حالی که زنده شده و از قبرهای خود برخاسته اند دیده میشوند. روز دیدن پاداش و جزا فرا رسیده است، روز شادی و خوشحالی و یا ترس و نگرانی.

ادامه خواندن روز رستاخیز – ویبره

پادشاه – ویبره

پادشاه – فال تاروت

پادشاه

در این کارت پادشاه با قامتی تنومند، با قدرت و چهره ای مردانه و تاجی بر سر روی تخت سلطنت نشسته. عصایی در دست راست و سپری در دست چپ خود دارد. پادشاه لباسی مزین به جواهر بر تن دارد و صورتش نمایانگر آرامش، اعتماد به نفس و تکیه بر قدرت میباشد.

ادامه خواندن پادشاه – ویبره

الهه ژنیون – ویبره

الهه ژنیون – فال تاروت

الهه ژنیون

این الهه با تاجی بر سر و چوب بلندی در دست چپ با پای برهنه بر روی جاده ای ایستاده است. لباسی که بر تن دارد به رنگ قرمز است و کمربندی آبی به کمر بسته است. پشت سر او هم طاووسی با رنگ های زیبا و زنده ایستاده است.

ادامه خواندن الهه ژنیون – ویبره

ستاره – ویبره

ستاره – فال تاروت

ستاره

در تصویر این کارت، فردی به حالت نیمه برهنه در کنار نهر آب دیده میشود که بر روی زانو نشسته و از پارچ زرد رنگی که در دست دارد آب را به درون نهر میریزد. این آب در واقع اکسیر حیات است. بالای سرش در آسمان تعدادی ستاره دیده میشوند که این ستاره ها ۴ عدد طلائی رنگ و ۲ عدد نیز در رنگهای متفاوت دیده میشوند. اینها ستاره های امید هستند. وجود این ستاره ها اشاره ای است به یک شادی و امید تازه یا آینده ای شادیبخش که پیش رو خواهیم داشت.

ادامه خواندن ستاره – ویبره

عشاق – ویبره

عشاق – فال تاروت

عشاق

مردی جوان با علاقه و احساس دست معشوقه اش را در دست دارد. امیدواری و سکوت پرمعنای آن با حضور پیرمردی که لباس سبز به تن دارد و پشت سر و در حقیقت پشتیبان آنهاست نشان داده شده است.

ادامه خواندن عشاق – ویبره

ماه – ویبره

ماه – فال تاروت

ماه

در قسمت بالای کارت، در گوشه ای جوانی که زیر درختی نشسته دیده میشود. او ساز ماندونیی در دست دارد و برای دختر جوانی که در بالکن خانه ی رو به رو ایستاده است ساز می نوازد. در کنار این جوان، سگی قوی هیکل و درست اندام دیده میشود و ماه بالای صفحه که صورت بچگانه ای برای آن ترسیم شده به آنها مشرف است. در قسمت پایین کارت خرچنگی بدون توجه به پسر و دختر و بقیه ی چیزها، به سمت خورشید در حرکت است.

ادامه خواندن ماه – ویبره

چرخ و فلک – ویبره

چرخ و فلک – فال تاروت

چرخ و فلک

چرخ و فلک که بر روی لبه یک پرتگاه و بر روی سنگها نشان داده شده است و توسط یک فرشته که با چشم های بسته چرخانده میشود نمایشگر نزدیکی بیش از حد، امید و ناامیدی، تعادل و بی تعادلی در زندگی است. بر روی چرخ یک زوج خوشبخت و شاد نشسته اند و مردی نیز در حال سقوط به درون پرتگاه است و بوته گل سرخی نیز که با استقامت در بین سنگها روئیده به چشم میخورد.

ادامه خواندن چرخ و فلک – ویبره

برج (قلعه) – ویبره

برج (قلعه) – فال تاروت

برج (قلعه)

بنایی است به شکل قلعه یا برج که بالای آن در اثر اصابت صاعقه هایی که از خورشید به آن برخورد کرده خراب شده است. در تصویر نیز دو مرد دیده میشوند که یکی از آنها بر روی زمین افتاده و دیگری نیز در حال سقوط از بالای برج است و تکه های سنگ و چوب و آجر متعلق به آن، در اثر صاعقه در حال سقوط و ریختن به زمین است. در واقع این کارت نشان میدهد که صاعقه، برج و باور دروغ و فریب را ویران میکند.

ادامه خواندن برج (قلعه) – ویبره

عدالت – ویبره

عدالت – فال تاروت

عدالت

در تصویر کارت، زنی را در حالت کاملا” شجاعانه، بدون ترس و با قدرت می بینیم که به نوعی نمایانگر عدالت است. او در دست چپ خود یک ترازو که مظهر عدالت است و در دست راست هم شمشیر برنده ای در دست دارد. این زن بازرهی که بر تن دارد نشان از آمادگی برای مقابله با هر مشکلی دارد در حالی که حاضر به خارج شدن از حدود و اصول نیست.

ادامه خواندن عدالت – ویبره

دنیا – ویبره

دنیا – فال تاروت

دنیا

در تصویر این کارت، انسانی برهنه که شالی آبی در دست دارد دیده میشود و بیانگر لذات دنیا میباشد. در دو طرف او دو کبوتر نیز دیده میشوند. یک عقاب نیز بالهایش را چون محافظ ی بر روی دنیا گسترده است. در پایین کارت هم یک شیر و یک گاو دیده میشوند که در واقع محافظ ین این سمبل انسانی هستند.

ادامه خواندن دنیا – ویبره