شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن “شیطان – ویبره”

به دار آویخته شده – ویبره

به دار آویخته شده – فال تاروت

به دار آویخته شده

در این کارت فردی از یک تیر که بین دو درخت قرار گرفته است از پاهایش آویزان شده و سرش رو به پایین است. پای چپ این فرد پشت پای راست قرار گرفته و دستهایش نیز از پشت بسته شده است. از دیدن چهره این شخص که سرش بر روی چمنها و بر روی زمین قرار گرفته احساس تلخی به ما القاء میشود که احساس ترس، ناراحتی و بی علاقگی.

ادامه خواندن “به دار آویخته شده – ویبره”

جادوگر – ویبره

جادوگر – فال تاروت

جادوگر

این تصویر جادوگری را با چوبی سحرآمیزی در دست که با دست چپ خود آن را بالا برده است و با دست راست خود نیز بر روی میز اشاره میکند نشان میدهد. در واقع نشانگر این نکته است که تمام نیروها از آسمانها و ماوراء آن منشاء میگیرند. در مقابل جادوگر بر روی میز، قوطی ها، بطریها و ظروف مختلف نیز دیده میشود. این اجسام که درهم و برهم بر روی میز قرار گرفته اند توسط جادوگر به حالت منظم و معناداری در خواهند آمد و یا با هم ترکیب خواهند شد.

ادامه خواندن “جادوگر – ویبره”

چرخ و فلک – ویبره

چرخ و فلک – فال تاروت

چرخ و فلک

چرخ و فلک که بر روی لبه یک پرتگاه و بر روی سنگها نشان داده شده است و توسط یک فرشته که با چشم های بسته چرخانده میشود نمایشگر نزدیکی بیش از حد، امید و ناامیدی، تعادل و بی تعادلی در زندگی است. بر روی چرخ یک زوج خوشبخت و شاد نشسته اند و مردی نیز در حال سقوط به درون پرتگاه است و بوته گل سرخی نیز که با استقامت در بین سنگها روئیده به چشم میخورد.

ادامه خواندن “چرخ و فلک – ویبره”

پادشاه – ویبره

پادشاه – فال تاروت

پادشاه

در این کارت پادشاه با قامتی تنومند، با قدرت و چهره ای مردانه و تاجی بر سر روی تخت سلطنت نشسته. عصایی در دست راست و سپری در دست چپ خود دارد. پادشاه لباسی مزین به جواهر بر تن دارد و صورتش نمایانگر آرامش، اعتماد به نفس و تکیه بر قدرت میباشد.

ادامه خواندن “پادشاه – ویبره”

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت

 

خورشید

 

خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار جوانی که بنظر میرسد بسیار بهم علاقمند هستند دیده میشود. آنها همدیگر را در آغوش گرفته اند و کتابی گشوده نیز بر روی زانوهایشان قرار دارد. خورشید با پرتوهای پرقدرتش، با صبوری، تمام خطرات و مشکلاتی را که میتواند ناشی از قدرت تاثیر ماه و ستارگان باشد گرفته است.

ادامه خواندن “خورشید – ویبره”

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت

 

خورشید

خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار جوانی که بنظر میرسد بسیار بهم علاقمند هستند دیده میشود. آنها همدیگر را در آغوش گرفته اند و کتابی گشوده نیز بر روی زانوهایشان قرار دارد. خورشید با پرتوهای پرقدرتش، با صبوری، تمام خطرات و مشکلاتی را که میتواند ناشی از قدرت تاثیر ماه و ستارگان باشد گرفته است.

ادامه خواندن “خورشید – ویبره”

عشاق – ویبره

عشاق – فال تاروت

عشاق

مردی جوان با علاقه و احساس دست معشوقه اش را در دست دارد. امیدواری و سکوت پرمعنای آن با حضور پیرمردی که لباس سبز به تن دارد و پشت سر و در حقیقت پشتیبان آنهاست نشان داده شده است.

ادامه خواندن “عشاق – ویبره”

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت

 

قدرت

مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره اش به بیننده القاء میشود تایید کننده پیروزی قطعی او به نظر می آید. مرد آنقدر به قدرت خود اطمینان دارد که حتی چوبی را که بر زمین افتاده برنمیدارد.

ادامه خواندن “قدرت – ویبره”

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت

قدرت
مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره اش به بیننده القاء میشود تایید کننده پیروزی قطعی او به نظر می آید. مرد آنقدر به قدرت خود اطمینان دارد که حتی چوبی را که بر زمین افتاده برنمیدارد.

ادامه خواندن “قدرت – ویبره”