شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن شیطان – ویبره

الهه ژنیون – ویبره

الهه ژنیون – فال تاروت

الهه ژنیون

این الهه با تاجی بر سر و چوب بلندی در دست چپ با پای برهنه بر روی جاده ای ایستاده است. لباسی که بر تن دارد به رنگ قرمز است و کمربندی آبی به کمر بسته است. پشت سر او هم طاووسی با رنگ های زیبا و زنده ایستاده است.

ادامه خواندن الهه ژنیون – ویبره

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت

 

خورشید

خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار جوانی که بنظر میرسد بسیار بهم علاقمند هستند دیده میشود. آنها همدیگر را در آغوش گرفته اند و کتابی گشوده نیز بر روی زانوهایشان قرار دارد. خورشید با پرتوهای پرقدرتش، با صبوری، تمام خطرات و مشکلاتی را که میتواند ناشی از قدرت تاثیر ماه و ستارگان باشد گرفته است.

ادامه خواندن خورشید – ویبره

چرخ و فلک – ویبره

چرخ و فلک – فال تاروت

چرخ و فلک

چرخ و فلک که بر روی لبه یک پرتگاه و بر روی سنگها نشان داده شده است و توسط یک فرشته که با چشم های بسته چرخانده میشود نمایشگر نزدیکی بیش از حد، امید و ناامیدی، تعادل و بی تعادلی در زندگی است. بر روی چرخ یک زوج خوشبخت و شاد نشسته اند و مردی نیز در حال سقوط به درون پرتگاه است و بوته گل سرخی نیز که با استقامت در بین سنگها روئیده به چشم میخورد.

ادامه خواندن چرخ و فلک – ویبره

ماه – ویبره

ماه – فال تاروت

ماه

در قسمت بالای کارت، در گوشه ای جوانی که زیر درختی نشسته دیده میشود. او ساز ماندونیی در دست دارد و برای دختر جوانی که در بالکن خانه ی رو به رو ایستاده است ساز می نوازد. در کنار این جوان، سگی قوی هیکل و درست اندام دیده میشود و ماه بالای صفحه که صورت بچگانه ای برای آن ترسیم شده به آنها مشرف است. در قسمت پایین کارت خرچنگی بدون توجه به پسر و دختر و بقیه ی چیزها، به سمت خورشید در حرکت است.

ادامه خواندن ماه – ویبره

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت

قدرت
مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره اش به بیننده القاء میشود تایید کننده پیروزی قطعی او به نظر می آید. مرد آنقدر به قدرت خود اطمینان دارد که حتی چوبی را که بر زمین افتاده برنمیدارد.

ادامه خواندن قدرت – ویبره

عدالت – ویبره

عدالت – فال تاروت

عدالت

در تصویر کارت، زنی را در حالت کاملا” شجاعانه، بدون ترس و با قدرت می بینیم که به نوعی نمایانگر عدالت است. او در دست چپ خود یک ترازو که مظهر عدالت است و در دست راست هم شمشیر برنده ای در دست دارد. این زن بازرهی که بر تن دارد نشان از آمادگی برای مقابله با هر مشکلی دارد در حالی که حاضر به خارج شدن از حدود و اصول نیست.

ادامه خواندن عدالت – ویبره