دسته: ورق

فال هشت گشنیز – ویبره 0

فال هشت گشنیز – ویبره

فال هشت گشنیز – فال ورق  جناح مخالف.مشکلات شخصی یا شغلی.حسادت.طمع.در تصمیم گیری عجله نکنید

فال نه دل – ویبره 0

فال نه دل – ویبره

فال نه دل – فال ورق  کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق

فال بی بی گشنیز – ویبره 0

فال بی بی گشنیز – ویبره

فال بی بی گشنیز – فال ورق  زنی با موهای تیره.جذاب.کارگشا.بخود مطمین

فال دو پیک – ویبره 0

فال دو پیک – ویبره

فال دو پیک – فال ورق  رسوایی.فریب.حیله.تغییرات نا مطلوب.سخن چینی.جدایی

فال شاه گشنیز – ویبره 0

فال شاه گشنیز – ویبره

فال شاه گشنیز – فال ورق  مردی با موهای تیره.صادق.صمیمی.سخاوتمند

فال سرباز دل – ویبره 0

فال سرباز دل – ویبره

فال سرباز دل – فال ورق پسر قد بلند و روشنی دوستت دارد و به تو فکر میکند

فال چهار پیک – ویبره 0

فال چهار پیک – ویبره

فال چهار پیک – فال ورق  حسادت.دردسر شغلی.نگرانی مالی و شغلی.بیماری

فال بی بی دل – ویبره 0

فال بی بی دل – ویبره

فال بی بی دل – فال ورق  قابل اطمینان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی

فال دو خشت – ویبره 0

فال دو خشت – ویبره

فال دو خشت – فال ورق یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.یک رابطه عشقی که موجب نا رضایتی دیگران است.همکاری شغلی

فال پنج پیک – ویبره 0

فال پنج پیک – ویبره

فال پنج پیک – فال ورق  تشویش.اضطراب.دخالت دیگران.کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود

فال شاه دل – ویبره 0

فال شاه دل – ویبره

فال شاه دل – فال ورق  سخاوتمند . بی پروا . مهربان . مردی با موهای روشن . صادق . صمیمی .     توصیه ای خوب

فال شش پیک – ویبره 0

فال شش پیک – ویبره

فال شش پیک – فال ورق  بهبود شرایط زندگی.بهبودی های مختصر.پشت سر گذاشتن شرایط سخت