ک – اسم پسرانه – ویبره

ک – اسم پسرانه – اسم پسران

ک - اسم پسرانه  - ویبره

 

دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
۱ کابی فارسی    معرب منسوب به کاوه آهنگر      
۲ کاد عبری    نام پسر یعقوب(ع)      
۳ کاردار فارسی    وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی      
۴ کارن فارسی   نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد      
۵ کارنگ فارسی    چرب زبان ، زبان آور      
۶ کاروند فارسی    از نامهای ایرانی      
۷ کاظم عربی    فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان      
۸ کافور سنسکریت    معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد      
۹ کافی الدین عربی    لایق و کارآمد در دین      
۱۰ کاکله فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی      
۱۱ کاکو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی      
۱۲ کاکی فارسی    نام پدر ماکان دیلمی      
۱۳ کالو فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی      
۱۴ کامبوزیا فارسی   گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی      
۱۵ کامبیز فارسی   گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی      
۱۶ کامجو فارسی    آن که به دنبال عیش و خوشی است      
۱۷ کامداد فارسی    نام وزیر و مشاور آبتین      
۱۸ کامدین فارسی    خواسته دین      
۱۹ کامران فارسی    آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط      
۲۰ کامروا فارسی    آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق      
۲۱ کامشاد فارسی    مرکب از کام( خواسته، آرزو) + شاد      
۲۲ کامکار فارسی    کامروا، موفق      
۲۳ کامگار فارسی   کامکار      
۲۴ کامل عربی    بی عیب، بی نقص      
۲۵ کاموس فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی      
۲۶ کامیاب فارسی    آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز      
۲۷ کامیار فارسی   کامیاب      
۲۸ کان بیدار فارسی    نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی      
۲۹ کاوک فارسی    کاوه      
۳۰ کاووس فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی      
۳۱ کاووش فارسی    جستجو،بررسی، تحقیق      
۳۲ کاوه اوستایی-پهلوی    از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران( درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش      
۳۳ کاویان فارسی    پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است      
۳۴ کایوس فارسی    کیوس      
۳۵ کبوجیه فارسی    نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی      
۳۶ کبوده فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، مردم چوپان افراسیاب تورانی      
۳۷ کتماره فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه      
۳۸ کدمان فارسی    نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی      
۳۹ کراخان فارسی    نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی      
۴۰ کرام الدین عربی    بزرگوار دین      
۴۱ کردعلی فارسی,عربی    کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای) + علی( بلندمرتبه)      
۴۲ کرم عربی    بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان      
۴۳ کرم الله عربی    بخشش و لطف خداوند      
۴۴ کروخان فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی      
۴۵ کریم عربی    بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند      
۴۶ کسا عربی    عبای ضخیم      
۴۷ کسرا فارسی    کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد      
۴۸ کسری فارسی   کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد      
۴۹ کشواد فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی      
۵۰ کلاهور فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی      
     

دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
۱ کلباد فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی      
۲ کلیم عربی   هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع)      
۳ کلیم الله عربی  آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع)      
۴ کمال عربی    آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دانایی      
۵ کمال الدین عربی   کامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد      
۶ کمال الملک عربی    آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از تقاشان بزرگ ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری      
۷ کمانگیر فارسی    کماندار      
۸ کمبوجیه فارسی    نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی      
۹ کمیل عربی   نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد      
۱۰ کنارنگ فارسی    فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان      
۱۱ کندر فارسی    صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی      
۱۲ کندرو فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک      
۱۳ کوت فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی      
۱۴ کوچک فارسی    دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی      
۱۵ کورش فارسی   کوروش – نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد      
۱۶ کورنگ فارسی   نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی      
۱۷ کوروس فارسی    کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد      
۱۸ کوروش فارسی    نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد      
۱۹ کوش فارسی    کوشش و سعی      
۲۰ کوشا فارسی    ساعی، تلاشگر      
۲۱ کوشاد فارسی    ریشه گیاهی خوشرنگ      
۲۲ کوشان فارسی   کوشا-ساعی تلاشگر      
۲۳ کوشیار فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی      
۲۴ کولیار فارسی    نام روستایی      
۲۵ کوهرنگ فارسی    نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری      
۲۶ کوهسار فارسی    جایی که دارای کوههای متعدد است      
۲۷ کوهشاد فارسی    نام روستایی در استان هرمزگان      
۲۸ کوهیار فارسی    کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان      
۲۹ کوهین فارسی    منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است      
۳۰ کهار فارسی    گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی      
۳۱ کهرم فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی      
۳۲ کهیار فارسی    کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان      
۳۳ کهیلا فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی      
۳۴ کی آذر فارسی    مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان      
۳۵ کی آرمین فارسی   آرمین      
۳۶ کی پیشین فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانی      
۳۷ کی راد فارسی    پادشاه بخشنده      
۳۸ کی زاد فارسی    زاده پادشاه      
۳۹ کی گشتاسپ فارسی    گشتاسپ      
۴۰ کی منوش فارسی    از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان      
۴۱ کیا فارسی    پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا      
۴۲ کیاجور فارسی    عاقل، فاضل و دانا      
۴۳ کیاچهر فارسی    آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است      
۴۴ کیارخ فارسی   کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است      
۴۵ کیارزم فارسی    مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد)      
۴۶ کیارس فارسی    کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی      
۴۷ کیارش فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی      
۴۸ کیارنگ فارسی    رنگ پاکیزه و لطیف      
۴۹ کیازند فارسی    پادشاه بزرگ      
۵۰ کیان فارسی    پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران      
     

دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
۱ کیان شیر فارسی    پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن      
۲ کیاوش فارسی    مانند پادشاه      
۳ کیخسرو فارسی    پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی      
۴ کیسان عربی   لقب مختار ثقفی      
۵ کیسان فارسی    مانند پادشاه، دارای منش شاهانه      
۶ کیقباد، کیغباد فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون      
۷ کیکاووس فارسی    از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد      
۸ کیوس فارسی    نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی      
۹ کیومرث فارسی    نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی      
۱۰ کیهان فارسی    جهان، دنیا، گیتی      
۱۱ کارانوس یونانی   از سرداران سپاه اسکندر مقدونی      
۱۲ کال پارتی   نام همسرشرمیون      
۱۳ کاوان فارسی   کاویان ، منسوب به کاوه      
۱۴ کریشنا سنسکریت   جاذب ، رباینده ، از خدایان هندو ، هشتمین تجسم ویشنو      
۱۵ کیاراد فارسی   پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد      
۱۶ کارینا فارسی   چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند.احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است      
۱۷ کیاشا فارسی   شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه      
۱۸ کیانمهر فارسی   مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه و مهر به معنی محبت یا خورشید. محبت بزرگوارانه ، دوستی شاهانه ، سرآمد پادشاهان ، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین ، آنکه در تمام سرزمین برجسته است.      
     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *