دسته: آ – تعبیر خواب

آهنگ – ویبره 0

آهنگ – ویبره

آهنگ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى

آفتاب – ویبره 0

آفتاب – ویبره

آفتاب – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آفتاب در خواب،

آزمایشگاه – ویبره 0

آزمایشگاه – ویبره

آزمایشگاه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت

آدم و حوا – ویبره 0

آدم و حوا – ویبره

آدم و حوا – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن آدم و حوا در خواب، بدین

آبله – ویبره 0

آبله – ویبره

آبله – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: آبله در خواب زیان مال بود.

آه – ویبره 0

آه – ویبره

آه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى

آغوش گرفتن – ویبره 0

آغوش گرفتن – ویبره

آغوش گرفتن – تعبیر خواب کرمانى گوید: اگر کسى ببیند که معروفى را در آغوش گرفت،

آزار – ویبره 0

آزار – ویبره

آزار – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که کسى را مورد آزار قرار مى‏دهید،

آخرین وداع – ویبره 0

آخرین وداع – ویبره

آخرین وداع – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته

آب نبات – ویبره 0

آب نبات – ویبره

آب نبات – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: اگر ببینید که آب نبات

آشیانه – ویبره 0

آشیانه – ویبره

آشیانه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن

آزاد شدن – ویبره 0

آزاد شدن – ویبره

آزاد شدن – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند که آزاد شد،

آخور – ویبره 0

آخور – ویبره

آخور – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى