دسته: ا – تعبیر خواب

ایده‏آل – ویبره 0

ایده‏آل – ویبره

ایده‏آل – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب بیند که به

امین – ویبره 0

امین – ویبره

امین – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را فرد امینى

الاغ – ویبره 0

الاغ – ویبره

الاغ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى

اعتبار – ویبره 0

اعتبار – ویبره

اعتبار – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را صاحب مقام

اسکى – ویبره 0

اسکى – ویبره

اسکى – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن چوب‏هاى اسکى در خواب،

استخدام – ویبره 0

استخدام – ویبره

استخدام – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را استخدام

ارگ – ویبره 0

ارگ – ویبره

ارگ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر صداى ارگ را در کلیسا بشنوید،

ابریشم – ویبره 0

ابریشم – ویبره

ابریشم – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند،

انگبین – ویبره 0

انگبین – ویبره

انگبین – تعبیر خواب کرمانى گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود

اکوى صدا – ویبره 0

اکوى صدا – ویبره

اکوى صدا – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى خود

اظهار عشق – ویبره 0

اظهار عشق – ویبره

اظهار عشق – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به دوستان و

اسکیت – ویبره 0

اسکیت – ویبره

اسکیت – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت

استحمام – ویبره 0

استحمام – ویبره

استحمام – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: حمام کردن زن حامله در خواب