دسته: ب – تعبیر خواب

بى‏اعتنایى – ویبره 0

بى‏اعتنایى – ویبره

بى‏اعتنایى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب به شما بى‏اعتنایى

بوسه دادن – ویبره 0

بوسه دادن – ویبره

بوسه دادن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند کسى را بوسه داد،

بنا – ویبره 0

بنا – ویبره

بنا – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنا در خواب، بیانگر

برلیان – ویبره 0

برلیان – ویبره

برلیان – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برلیان در خواب،

برادرزاده – ویبره 0

برادرزاده – ویبره

برادرزاده – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب برادرزاده‏ى خود

بانک – ویبره 0

بانک – ویبره

بانک – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول پول

بازى چشم‏بندى – ویبره 0

بازى چشم‏بندى – ویبره

بازى چشم‏بندى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دیگران

بادکنک – ویبره 0

بادکنک – ویبره

بادکنک – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادکنک در خواب

بینى – ویبره 0

بینى – ویبره

بینى – تعبیر خواب حضرت دانیال مى‏گوید: بینى در خواب، دلیل بر

بیابان – ویبره 0

بیابان – ویبره

بیابان – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: بیابان در خواب قسمت

بوزینه – ویبره 0

بوزینه – ویبره

بوزینه – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل

بمب – ویبره 0

بمب – ویبره

بمب – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بمب در خواب، بیانگر