بهشت – ویبره

بهشت – تعبیر خواب

بهشت
محمد بن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن،

دلیل خرمى و مژده است از خداى تعالى. قوله تعالى: «ادخلوها بسلام امنین» (حجر، ۶۴) اگر بیند از میوه‏هاى بهشت فراگرفت یا کسى به وى داد و بخورد، دلیل که آن قدر که میوه‏ى بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همى بود، دلیل که نزع بر وى آسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وى را نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است. اگر بیند در بهشت به روى او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وى ناخشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، باز گردید، دلیل که بیمار شود به حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وى را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طوبى بنشست. دلیل که مراد دو جهانى یابد. قوله تعالى: «طوبى لهم و حسن ماب». (رعد، ۲۹) اگر بیند وى را از خوردن شراب و شیر منع کردند، دلیل بود بر تباهى دین وى. قوله تعالى: «انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة». (مائده، ۷۲)
جابر مغربى گوید: اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسى خرم و شادمان شود و نعمت یابد. قوله تعالى: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین». (زمر، ۷۳) اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگرى یا با عالمى بزرگوار. اگر بیند سوى بهشت مى‏رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است. اول: علم. دوم: زهد. سوم: منت. چهارم: شادى. پنجم: بشارت. ششم: ایمنى. هفتم: خیر و برکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانى است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیمارى یا به بلایى مبتلا شود، چنان که ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود و مردمان از علم او منفعت یابند.
برایت مى‏گوید: دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود. خوردن میوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در باغ‏هاى بهشت گم شده‏اید، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید.

بهشت – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *