ببر – ویبره

ببر – تعبیر خواب

ببر
محمد بن سیرین گوید: ببر جانورى است درنده

و از جمله‏ى سباع است و دشمن شیر است و دیدن وى به خواب دشمن قوى و دلیر است؛ لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را شکست داد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وى را شکست داد دشمن بر وى ظفر یابد. اگر بیند ببر از وى ترسان است و مى‏گریخت از دشمن ایمن گردد.
کرمانى گوید: پوست و استخوان و موى ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که از دشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى‏کند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر مى‏رساند.
هانس کورت مى‏گوید: حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را مى‏گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

ببر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

ببر – ویبره

ببر – فال چینی

ببر
از بهمن سال ۱۳۲۷ تا بهمن سال ۱۳۲۹
از بهمن سال ۱۳۴۰ تا بهمن سال ۱۳۴۱
از بهمن سال ۱۳۵۲ تا بهمن سال ۱۳۵۳
از بهمن سال ۱۳۶۴ تا بهمن سال ۱۳۶۵
از بهمن سال ۱۳۷۶ تا بهمن سال ۱۳۷۷
از بهمن سال ۱۳۸۸ تا بهمن سال ۱۳۸۹

(بیشتر…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *