دسته: چ – تعبیر خواب

چیدن علف هرز – ویبره 0

چیدن علف هرز – ویبره

چیدن علف هرز – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: چیدن علف هرز در خواب، بیانگر بروز

چین و چروک روى پوست – ویبره 0

چین و چروک روى پوست – ویبره

چین و چروک روى پوست – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن چین و چروک روى صورت، بیانگر آن است

چمنزار – ویبره 0

چمنزار – ویبره

چمنزار – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن چمنزار در خواب، نشان‏دهنده‏ ى داشتن لحظات

چرم – ویبره 0

چرم – ویبره

چرم – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى چرم در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است

چاپخانه – ویبره 0

چاپخانه – ویبره

چاپخانه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: کارکردن در چاپخانه، بیانگر آن است

چین – ویبره 0

چین – ویبره

چین – تعبیر خواب اچ میلر مى‏گوید: دیدن کشور چین در خواب، نشانه‏ ى شنیدن

چمدان – ویبره 0

چمدان – ویبره

چمدان – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چمدانى ببینید، یعنى به سفر مى‏روید.

چرک – ویبره 0

چرک – ویبره

چرک – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت،

چماق – ویبره 0

چماق – ویبره

چماق – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چماقى در دست دارید،

چرخ و فلک – ویبره 0

چرخ و فلک – ویبره

چرخ و فلک – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن چرخ و فلک در خواب، نشانه ‏ى آن

چهره – ویبره 0

چهره – ویبره

چهره – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره ‏ى خود را ببینید، به این معناست

چکمه – ویبره 0

چکمه – ویبره

چکمه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن چکمه در خواب، بیانگر موفقیت در انجام

چرخ – ویبره 0

چرخ – ویبره

چرخ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن چرخ شکسته در خواب، بیانگر جدایى

چهچهه زدن – ویبره 0

چهچهه زدن – ویبره

چهچهه زدن – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خوشحالید و چهچهه مى‏زنید،

چکش – ویبره 0

چکش – ویبره

چکش – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده ‏ى چکش در خواب، به این معناست

چربى – ویبره 0

چربى – ویبره

چربى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن چربى در خواب، نشان‏دهنده ‏ى