چغندر – ویبره

چغندر – تعبیر خواب

چغندر
محمد بن سیرین گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است.

اگر کسى بیند چغندر همى خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر کشاورزى در خواب چغندرهاى رسیده و بزرگ ببیند، بیانگر آن است که محصول خوبى خواهد داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که چغندرهاى پخته را در ظرفى کثیف گذاشته‏اید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است.

چغندر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *