چک – ویبره

چک – تعبیر خواب

چک
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى چک مهره به وى داد،

یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسى بیند چک یا قباله یا خط مى‏نوشت، دلیل که حجامت کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یادداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وى ضایع شد یا بسوخت، دلیل که مال وى ضایع شود.
بیتون مى‏گوید: امضا کردن چک در خواب، نشانه‏ ى زیان مالى است. دیدن چک جعلى در خواب، نشان‏دهنده‏ ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید چکى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید. پیدا کردن چک در خواب، بیانگر به دست آوردن ثروت است. گم کردن چک در خواب، نشان‏دهنده‏ ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

چک – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *