چتر – ویبره

چتر – تعبیر خواب

چتر
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند بر بالاى سر او چتر

مى‏بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهى یابد. اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگى یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه است. اول: سلطنت. دوم: عزت. سوم: مرتبت. چهارم: ریاست. پنجم: رفعت. ششم: ولایت. هفتم: صحبت با بزرگان.
بیتون مى‏گوید: دیدن چتر در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که فردى به شما چتر مى‏دهد، بیانگر آن است که شخصى قصد دارد تا شما را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب چتر خود را به دیگران بدهید، یعنى با یکى از نزدیکانتان اختلاف پیدا مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با چتر زیر باران هستید، به این معنا است که از فرصت‏هاى به دست آمده خوب استفاده نمى‏کنید. دیدن چتر نجات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. استفاده از چتر نجات در خواب، بیانگر آن است که به بزرگترین هدف خود مى‏رسید.

چتر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *