چاه – ویبره

چاه – تعبیر خواب

چاه
محمد بن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است.

اگر بیند که در جایگاهى چاه مى‏کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند به کندن چاه کسى او را مدد مى‏کرد، دلیل که میان او و آن زن کسى واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنى وى دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
کرمانى گوید: اگر بیند آب چاه خوردن بد طعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همى خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضى از معبران بیمار شود. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخى است. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیمارى بخورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چاه در خواب، بر شش وجه باشد. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: عالم. چهارم: توانگرى. پنجم: مکر. ششم: مکر و حیله. و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چاهى با آب‏هاى زلال ببینید، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که از چاه آب مى‏کشید و آب چاه زلال است، به این معنا است که شما زندگى خوبى دارید و اگر آب چاه کثیف باشد، یعنى زندگى خوبى ندارید.
بیتون مى‏گوید: دیدن چاه نفت در خواب، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که چاهى خشک شده است، نشان‏دهنده‏ى ضرر مالى است. افتادن در چاه، به این معنا است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود. اگر خواب ببنید که دهانه‏ى چاه را مى‏بندید، یعنى دشمنان به شما صدمه مى‏زنند.

چاه – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *