دسته: د – تعبیر خواب

دیو – ویبره 0

دیو – ویبره

دیو – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیو در خواب دیدن دشمنى بزرگ است

دهان – ویبره 0

دهان – ویبره

دهان – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه‏ السلام گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه

دوده – ویبره 0

دوده – ویبره

دوده – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده دوده در خواب، بیانگر آن است که در کارتان چندان موفق نیستید.

دلالى کردن – ویبره 0

دلالى کردن – ویبره

دلالى کردن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دلالى مى‏کرد، دلیل

دستیار – ویبره 0

دستیار – ویبره

دستیار – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستیار هستید، به این معناست

دزد – ویبره 0

دزد – ویبره

دزد – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دزدى را ببینید، به این معناست که باید بیشتر

درد کردن اعضا – ویبره 0

درد کردن اعضا – ویبره

درد کردن اعضا – تعبیر خواب ابن‏ سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که همه‏ى اندام‏ هاى او درد مى‏کرد،

درخت انار – ویبره 0

درخت انار – ویبره

درخت انار – تعبیر خواب دلیل بود بر مردى که مال و نعمت بسیار دارد و بعضى گویند:

دایه – ویبره 0

دایه – ویبره

دایه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب دایه ‏اى را ببینید که مشغول شیر دادن به بچه

دارو – ویبره 0

دارو – ویبره

دارو – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جهت بیمارى دارو بخورد و

ده – ویبره 0

ده – ویبره

ده – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در دهى است و نام

دودکش – ویبره 0

دودکش – ویبره

دودکش – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده ‏ى دودکش در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

دلار – ویبره 0

دلار – ویبره

دلار – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن دلار در خواب، بیانگر سود مالى است.

دسته گل – ویبره 0

دسته گل – ویبره

دسته گل – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن دسته گل در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است.

دریانورد – ویبره 0

دریانورد – ویبره

دریانورد – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دریانوردى در خواب، نشانه‏ ى خوش‏شانسى است.