دیو – ویبره

دیو – تعبیر خواب

دیو
محمد بن سیرین گوید: دیو در خواب دیدن دشمنى بزرگ است

مکار و فریفته. اگر کسى بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهاى ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وى ظفر نیابند. قوله تعالى: »ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فاذا هم مبصرون«. )اعراف، ۲۰۱(. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وى غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوى است.
کرمانى گوید: اگر کسى دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هوا و شهرت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وى را محنت رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دیو در خواب بر شش وجه است. اول: دیار دشمن. دوم: فساد دین. سوم: شهوت و هواى نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دورى جستن. ششم: خوردن چیزى حرام.

دیو – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *