عقربه ‏ى ساعت‏ – ویبره

عقربه ‏ى ساعت‏ – تعبیر خواب

عقربه ‏ى ساعت‏
برایت مى‏گوید: دیدن عقربه ‏ى ساعت در خواب، نشانه‏ ى داشتن لحظات خوب و شیرین است.

ادامه خواندن “عقربه ‏ى ساعت‏ – ویبره”