عمارت کردن (ساختن) – ویبره

عمارت کردن (ساختن) – تعبیر خواب

عمارت کردن (ساختن)
محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه مى‏کرد،

ادامه خواندن “عمارت کردن (ساختن) – ویبره”