دسته: ع – تعبیر خواب

عمل جراحى‏ – ویبره 0

عمل جراحى‏ – ویبره

عمل جراحى‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که عمل جراحى در پیش دارید،

عرق‏ – ویبره 0

عرق‏ – ویبره

عرق‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که عرق از تن او روان شد،

عذرخواهى‏ – ویبره 0

عذرخواهى‏ – ویبره

عذرخواهى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: عذرخواهى در خواب، علامت پیشرفت و موفقیت در کارها است.

عضله‏ – ویبره 0

عضله‏ – ویبره

عضله‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: داشتن عضله ‏هاى قوى در خواب، علامت شکست دشمنان است.

علیل‏ – ویبره 0

علیل‏ – ویبره

علیل‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که علیل و بیمار هستید،

عرش‏ – ویبره 0

عرش‏ – ویبره

عرش‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن عرش در خواب، دلیل امرى است

عطا دادن (هدیه دادن) – ویبره 0

عطا دادن (هدیه دادن) – ویبره

عطا دادن (هدیه دادن) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند عطا به وى داد،

عمارت‏ – ویبره 0

عمارت‏ – ویبره

عمارت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن یک عمارت بزرگ در خواب، بیانگر پیشرفت و موفقیت است.

عرشه ‏ى کشتى‏ – ویبره 0

عرشه ‏ى کشتى‏ – ویبره

عرشه ‏ى کشتى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بر عرشه‏ ى کشتى ایستاده باشید

عطارى کردن‏ – ویبره 0

عطارى کردن‏ – ویبره

عطارى کردن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطارى مى‏کرد،

عمارت کردن (ساختن) – ویبره 0

عمارت کردن (ساختن) – ویبره

عمارت کردن (ساختن) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه مى‏کرد،

عطر – ویبره 0

عطر – ویبره

عطر – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که با خود بوى خوش داشت

عجله – ویبره 0

عجله – ویبره

عجله – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به خاطر موضوعى عجله به خرج مى‏دهید،

عطسه کردن‏ – ویبره 0

عطسه کردن‏ – ویبره

عطسه کردن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدالله گفت، دلیل است

عمو – ویبره 0

عمو – ویبره

عمو – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر عموى خود را در خواب ببینید،

عدالت‏ – ویبره 0

عدالت‏ – ویبره

عدالت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مورد دیگران عدالت را رعایت نمى‏کنید،