عقیق‏ – ویبره

عقیق‏ – تعبیر خواب

عقیق‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند عقیق داشت،

دلیل که از بزرگى منفعت یابد. اگر بیند عقیق از وى ضایع گردید، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند عقیق به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب سنگ عقیقى ببینید، به این معنا است که به موفقیت و پیروزى مى‏رسید.

عقیق‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *