عید – ویبره

عید – تعبیر خواب

عید
محمد بن سیرین گوید: اگر دید عید قربان بود. دلیل که او را با مردم عاقل کار افتد.

اگر بیند عید فطر بود، دلیل که از زاهدى فایده ‏ى دینى بیابد.ابراهیم گوید: اگر بیند عید بود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شر بود، دلیل که شرفشان زیاده گردد، اگر محبوس است خلاصى یابد، اگر این خواب رانزدیک عید بیند، دلیل که با مردى عاقل معاملتى کند و کارش به سختى برآید. اگر به خواب دید که روز عید غدیر بود، دلیل که کام کارى یابد. این آیه در روز غدیر نازل شده قوله تعالى: «الیوم اکملت لکم دینکم» (مائده، ۳). اگر این خواب را در اول سال بیند بهتر است. (و الله اعلم بالصواب)برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که عید نوروز فرا رسیده است، نشانه ‏ى آن است که تغییرات خوشایندى پیش رو خواهید داشت.

عید – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *