عاشق شدن‏ – ویبره

عاشق شدن‏ – تعبیر خواب

عاشق شدن‏
محمد بن سیرین گوید: گر بیند بر کسى عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد.

اگر عاشقى او به چیزى حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند که از معشوق کام یافت، دلیل منفعتى بود.برایت مى‏گوید: عاشق شدن در خواب، نشانه ‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید که شخصى عاشق شما شده است، نشانه‏ ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید.

عاشق شدن‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *