عرق‏ – ویبره

عرق‏ – تعبیر خواب

عرق‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که عرق از تن او روان شد،

دلیل است که به قدر عرق نقصان در مالش افتد، خاصه که بر زمین چکد. اگر بیند که جامه او از عرق تر شد، دلیل است که قدر آن، مال خویش را به عیال دهد. اگر در خواب بیند که عرق او سفید است و بوى خوش داشت، دلیل است که مالش حلال بود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که مالش حرام بود. اگر بیمارى در خواب ببیند که عرق کرد، شفا یابد و مرضش به صحت بدل گردد و مرادش بر آید.بیتون مى‏گوید: عرق کردن در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است.برایت مى‏گوید: اگر شخص بیمارى در خواب ببیند که عرق کرده است، بیانگر آن است که بیماریش بهبود مى‏یابد.

عرق‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *