عالم‏ – ویبره

عالم‏ – تعبیر خواب

عالم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود

، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدى. اگر عالم بود، علم او زیاده گردد.کرمانى گوید: اگر بیند که مردم را علم مى‏گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مطیع خود گرداند. اگر بیننده عالم بود، جاه و بزرگى یابد، اگر بیننده به واسطه‏ ى علم از مردم عطا بستد، دلیل است از مردم رشوه ستاند.
حضرت صادق علیه ‏السلام فرماید: اگر بیننده‏ى این خواب‏ها عالم بود، بر چهار وجه بود. اول: بزرگى. دوم: عز. سوم: قبول مردم. چهارم: ولایت یافتن.

عالم‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *