عقل – ویبره

عقل – تعبیر خواب

عقل
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که عقل او به صورت آدمى بود،

چنان که گوید: من عقل توأم، و بیننده داند که عقل او است، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وى منفعت یابد.ابراهیم گوید: اگر در خواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد، دلیل که توانگر گردد و عز و جاه یابد.حضرت دانیال علیه ‏السلام گوید: اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمى بیند و به تحقیق داند که ایشانند و ایشان نیز گویند که ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.جابر گوید: دیدن عقل و جان، دلیل بر مادر و پدر باشد. اگر زنده باشند. اگر غایب باشند، دلیل که ایشان را باز بیند. اگر ایشان مرده باشند، دلیل که دعا و صدقات او به ایشان رسیده بود.حضرت صادق علیه ‏السلام فرماید: دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است. اول: بخت و دولت. دوم: مادر و پدر. سوم: پادشاه و فرزند او. چهارم: مال فراوان.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فرد عاقلى هستید، به این معنا است که زندگى راحتى خواهید داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که فرد نادانى هستید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى بیهوده ‏اى هستید.

عقل – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *