دسته: ف – تعبیر خواب

فریب‏ – ویبره 0

فریب‏ – ویبره

فریب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید شخصى شما را فریب مى‏دهد،

فر (آشپزى) – ویبره 0

فر (آشپزى) – ویبره

فر (آشپزى) – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده کند که با فر غذا مى‏پزد،

فواره‏ – ویبره 0

فواره‏ – ویبره

فواره‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن فواره در خواب، نشانه‏ ى رفتن به گردش و تفریح است.

فرار – ویبره 0

فرار – ویبره

فرار – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: فرار کردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

فریبکار – ویبره 0

فریبکار – ویبره

فریبکار – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن افراد فریبکار در خواب، نشانه‏ ى آن است که آدم ولخرجى هستید.

فوتبال‏ – ویبره 0

فوتبال‏ – ویبره

فوتبال‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن بازى فوتبال، بیانگر تفریح و سرگرمى است.

فراشى‏ – ویبره 0

فراشى‏ – ویبره

فراشى‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: فراشى نمودن، دلیل است بر زن دلاله که از بهر مردم خواهد.

فزون شدن‏ – ویبره 0

فزون شدن‏ – ویبره

فزون شدن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن فزون شدن در خواب، فزونى که خیر و صلاح بود،

فیروزه‏ – ویبره 0

فیروزه‏ – ویبره

فیروزه‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: فیروزه در خواب دیدن، ظفر و قوت حال روانى است.

فراگرفتن‏ – ویبره 0

فراگرفتن‏ – ویبره

فراگرفتن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: فراگرفتن دانش در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى علمى است.

فشار – ویبره 0

فشار – ویبره

فشار – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب در جایى از بدن خود احساس فشار کردید،

فیل‏ – ویبره 0

فیل‏ – ویبره

فیل‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: معبران مى‏گویند که فرق نیست

فرج‏ – ویبره 0

فرج‏ – ویبره

فرج‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر مردى به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است

فشنگ‏ – ویبره 0

فشنگ‏ – ویبره

فشنگ‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى فشنگ در خواب، بیانگر بدشانسى است.

فیلسوف‏ – ویبره 0

فیلسوف‏ – ویبره

فیلسوف‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن فیلسوف در خواب، بیانگر آن است

فاجعه‏ – ویبره 0

فاجعه‏ – ویبره

فاجعه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فاجعه‏ اى برایتان رخ داده است،