فتنه‏ – ویبره

فتنه‏ – تعبیر خواب

فتنه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که در جایى فتنه پدید آید،

دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود. اگر بیند که فتنه از مقامى زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند.
حضرت صادق علیه‏ السلام فرماید: اگر در خواب از ده چیز یکى بیند، یکى است در آن موضع فتنه پدید آید. اول: تاریکى. دوم: آتش. سوم: باد سرد. چهارم: باد گرم. پنجم: سیاهى آفتاب. ششم: غبار. هفتم: باران بى‏وقت. هشتم: برکندن درخت‏ها. نهم: ابرى سرخ. دهم: پوشیدن جام‏هاى زرد و سرخ.

فتنه‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *