فریب‏ – ویبره

0

فریب‏ – تعبیر خواب

فریب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید شخصى شما را فریب مى‏دهد،

بیانگر آن است که به دردسر و گرفتارى دچار مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را فریب بدهید، به این معنا است که دست به کارهاى رسوایى‏آور مى‏زنید.

فریب‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply