فرج‏ – ویبره

فرج‏ – تعبیر خواب

فرج‏
محمد بن سیرین گوید: اگر مردى به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است

خوار و رسوا شود. اگر بیند کسى با وى مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وى روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.ابراهیم گوید: اگر زنى در خواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مردها ناامید شود. اگر مردى بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطى بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وى ظفر یابد.جابر گوید: اگر زنى بیند از فرج او ماهى بیرون آمد، دلیل است او را دخترى آید. اگربیند که از فرج او موشى بیرون آمد، دلیل که دخترى آورد نابکار. اگر بیند که گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل که فرزندى آورد دزد، اگر بیند مارى بیرون آمد یا کژدمى، دلیل که فرزند او را دشمن شود. اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود. اگر زنى بیند که کنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر بیند که از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکى کند. اگر زنى به خواب ببیند که از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافى بیرون آمد، دلیل که او رافرزندى آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که از فرج او آتشى بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند که شخصى فرج او را دید، دلیل است که از آن کس منفعت بیند. اگر بیند که فرج او موى برآمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند که فرجش متورم بود، دلیل که مال یابد. اگر به جاى فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل که پسرى آورد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.

فرج‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *