دسته: گ – تعبیر خواب

گوشواره‏ – ویبره 0

گوشواره‏ – ویبره

گوشواره‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که به هر دو

گل محمدى – ویبره 0

گل محمدى – ویبره

گل محمدى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن گل محمدى در خواب،

گردن‏بند – ویبره 0

گردن‏بند – ویبره

گردن‏بند – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر دید گردن‏بند

گارى‏ – ویبره 0

گارى‏ – ویبره

گارى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گارى ببینید، بیانگر

گوشت‏ – ویبره 0

گوشت‏ – ویبره

گوشت‏ – تعبیر خواب ابن‏ سیرین گوید: دیدن گوشت پخته در خواب بهتر از

گل کوکب‏ – ویبره 0

گل کوکب‏ – ویبره

گل کوکب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گل کوکب ببینید،

گردن – ویبره 0

گردن – ویبره

گردن‏ – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه ‏السلام گوید: دیدن گردن

گارسون‏ – ویبره 0

گارسون‏ – ویبره

گارسون‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که گارسون

گوش‏ – ویبره 0

گوش‏ – ویبره

گوش‏ – تعبیر خواب ابن‏ سیرین گوید: اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل

گل کلم‏ – ویبره 0

گل کلم‏ – ویبره

گل کلم‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن گل کلم در خواب، بیانگر